Nr 139/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku

 
Zarządzenie Nr 139/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk
o Środowisku
 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą
Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu
z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

§ 1

W § 1 Zarządzenia Nr 131/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1, w skład struktury organizacyjnej Wydziału Nauk
     o Środowisku wchodzą:

1)  Katedra Biologii i Hodowli Ryb,

2)  Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska,

3)  Katedra Ichtiologii,

4)  Katedra Inżynierii Ochrony Wód,

5)  Katedra Inżynierii Środowiska,

6)  Katedra Mikrobiologii Środowiskowej,

7)  Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego,

8)  Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii.

  

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk o Środowisku oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.12.2014
Data publikacji:
20.01.2015 11:01
Data aktualizacji:
20.01.2015 11:01
Liczba wyświetleń:
1612
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr139.doc45 KB