Nr 128/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w semestralnej karcie osiągnięć studenta

 
Zarządzenie Nr 128/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 grudnia 2014 roku
 
w sprawie dokumentowania przebiegu studiów w semestralnej karcie osiągnięć studenta
 
Na podstawie art. 66 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada
2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011r., Nr 201, poz.1188), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.    Semestralna karta osiągnięć studenta stanowi jeden z elementów dokumentacji przebiegu studiów
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
2.     Semestralna karta osiągnięć studenta zawiera:
        1)     nazwę uczelni i wydziału,
        2)     imię (imiona) i nazwisko studenta,
        3)     numer albumu,
        4)     kierunek, program i etap studiów,
        5)     oznaczenie okresu zaliczeniowego,
        6)     imię i nazwisko oraz tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy prowadzącego
             zajęcia (zaliczającego lub przeprowadzającego egzamin),
        7)     nazwy przedmiotów, które student realizował w okresie zaliczeniowym,
        8)     rodzaj zajęć,
        9)     określenie formy zaliczenia,
      10)    uzyskaną ocenę, oznaczoną cyfrą i słownie,
      11)    liczbę uzyskanych punktów ECTS,
      12)    decyzję dziekana, opatrzoną datą i podpisem, dotyczącą zaliczenia semestru; wyrażenia
             zgody na powtarzanie przedmiotu lub semestru studiów; możliwości składania egzaminu
             przez Komisją Egzaminacyjną; skreślenia z listy studentów.
3.     Semestralna karta osiągnięć studenta sporządzona w postaci wydruku danych elektronicznych
     z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), opatrzona pieczęcią oraz podpisem
     dziekana, przechowywana jest w teczce akt osobowych studenta.
 
§ 2
Tracą moc:
1)     Zarządzenie Nr 36 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja
     2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”,
2)     Zarządzenie Nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja
     2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta
     osiągnięć studenta”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2014
Data publikacji:
08.01.2015 10:03
Data aktualizacji:
08.01.2015 10:05
Liczba wyświetleń:
2173
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr128.docx21.46 KB