Nr 127/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu komisyjnego” stosowanego w dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich

 
Zarządzenie Nr 127/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2014 roku
 
w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu komisyjnego” stosowanego
w dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich

 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1.     Protokół egzaminu komisyjnego stanowi jeden z elementów dokumentacji przebiegu studiów
    doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
2.     Protokół egzaminu komisyjnego zawiera:
       1)     nazwę uczelni i wydziału,
       2)     imię (imiona) i nazwisko uczestnika studiów doktoranckich,
       3)     PESEL,
       4)     numer albumu,
       5)     dyscyplinę naukową/dziedzinę nauk,
       6)     etap studiów doktoranckich,
       7)     formę i rodzaj studiów,
       8)     datę egzaminu komisyjnego,
       9)     nazwę przedmiotu,
      10)   skład Komisji Egzaminacyjnej (przewodniczący komisji, opiekun naukowy/promotor, osoba
            prowadząca zajęcia, inny specjalista z zakresu danego przedmiotu oraz przedstawiciel
            organu samorządu doktorantów),
      11)    wynik egzaminu,
      12)    podpisy osób wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej.
 
3.     Protokół egzaminu komisyjnego sporządzony w postaci wydruku danych elektronicznych
     z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), stanowi załącznik do rocznej karty
     osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich.
 
§ 2
 
Traci moc Zarządzenie Nr 9 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
23 marca 2006 roku w sprawie określenia wzorów druków na studiach doktoranckich.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 12:10
Data aktualizacji:
29.12.2014 12:10
Liczba wyświetleń:
1775
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr127.docx21.49 KB