Nr 126/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich w „Rocznej karcie osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”

 
Zarządzenie Nr 126/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2014 roku
 
w sprawie dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich w „Rocznej karcie osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich”
 
Na podstawie art. 66 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1.    Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich stanowi jeden z elementów
    dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
2.    Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich zawiera:
      1)     imię (imiona) i nazwisko uczestnika studiów doktoranckich,
      2)     numer albumu,
      3)     imię i nazwisko oraz tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy prowadzącego
           zajęcia (zaliczającego lub przeprowadzającego egzamin),
      4)     nazwy przedmiotów, które uczestnik studiów doktoranckich realizował w okresie
           zaliczeniowym,
      5)     określenie formy zaliczenia,
      6)     uzyskaną ocenę, oznaczoną cyfrą i słownie,
      7)     liczbę uzyskanych punktów ECTS,
      8)     nazwę uczelni i wydziału,
      9)     dyscyplinę naukową/dziedzinę nauk, program i etap studiów doktoranckich,
    10)      oznaczenie okresu zaliczeniowego,
    11)      rodzaj zajęć,
    12)     decyzję kierownika studiów doktoranckich, opatrzoną datą i podpisem, dotyczącą:
           
a)    zaliczenia roku akademickiego;
            b)    wyrażenia zgody na powtarzanie przedmiotu lub roku studiów doktoranckich;
            c)    możliwości składania egzaminu przez Komisją Egzaminacyjną;
            d)    skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
3.  Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich sporządzona w postaci wydruku danych
     elektronicznych z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), opatrzona pieczęcią oraz
     podpisem kierownika studiów doktoranckich, przechowywana jest w teczce akt osobowych
     uczestnika studiów doktoranckich.
 
§ 2
 
Tracą moc:
1)    Zarządzenie Nr 55/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca
    2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów
    doktoranckich”,
2)    Zarządzenie Nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja
    2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna karta osiągnięć
    uczestnika studiów doktoranckich”.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 11:50
Data aktualizacji:
29.12.2014 11:50
Liczba wyświetleń:
1800
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr126.docx22.4 KB