Nr 124/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży”

 
 
Zarządzenie Nr 124/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2014 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Marketing i zarządzanie jakością
w sprzedaży”
 
Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U.2012.572 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
1.    Na Wydziale Nauk Ekonomicznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Marketing
    i zarządzanie jakością w sprzedaży”
.
2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
3.    O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
4.    Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące
    pięćset złotych 00/100).
6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.
 
§ 2
 
Studia podyplomowe „Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2014
Data publikacji:
29.12.2014 09:53
Data aktualizacji:
29.12.2014 09:53
Liczba wyświetleń:
1580
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr124.doc30 KB