Nr 115/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i ustanowienia koordynatora

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 115/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ustalenia zasad współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w  Olsztynie i ustanowienia koordynatora ds. bhp
 
Na podstawie § 17 ust. 3 pkt 5 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z art. 208 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1502), stanowi się,
co następuje:
 
 § 1
1.  Pracodawcy, których pracownicy zatrudnieni są w tym samym czasie do wykonywania pracy
     na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zobowiązani są do:
       1)  współpracy między sobą i współpracy z władzami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
           w Olsztynie w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z wykonywaniem prac na terenie
           Uczelni;
       2)   wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
           wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;
       3)    ustalenia zasad współdziałania uwzględniających sposoby postępowania w przypadku
           wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;
       4)    informowania siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach
           w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych
           przez nich prac.
2.  Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie jest zobowiązany zamieszczać w dokumentacji
    przetargowej informację, że wyłonieni w procedurze przetargowej wykonawcy będą zobowiązani
    do zawarcia z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Porozumienia o współpracy
    dotyczącej zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”, które stanowić będzie
    jeden z załączników umowy z Wykonawcą.
3.    Wzór „Porozumienia o współpracy dotyczącej zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
    pracy”, stanowi załącznik do Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.12.2014
Data publikacji:
23.12.2014 14:18
Data aktualizacji:
29.12.2014 12:13
Liczba wyświetleń:
2225
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr115.doc34.5 KB
zaldozarzNr115.doc47.5 KB