Nr 112/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 112/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą
Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu UWM w Olsztynie,
z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 

§ 1

W Regulaminie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętym Zarządzeniem Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
,
§ 11 otrzymuje brzmienie:

 

„ § 11

  1. Przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości budynkowych Uniwersytet może udzielić następujących bonifikat od ceny rynkowej nieruchomości:

1)  6% za każdy rok pracy w Uniwersytecie lub zakładzie powstałym po byłym rolniczym zakładzie doświadczalnym,

2)  3% za każdy rok najmu nieruchomości, z tym, że osobom po zmarłym najemcy, może być uwzględniony, zamiast własnego okresu najmu, staż najmu poprzedniego najemcy, jeżeli jest korzystniejszy.

  1. Podstawy udzielania bonifikat, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu. Łączna kwota udzielonych bonifikat nie może przekroczyć:

1)     80% ceny rynkowej nieruchomości - w przypadku nieruchomości wybudowanych
do końca 1945 r.,

2)     75% ceny rynkowej nieruchomości - w przypadku nieruchomości wybudowanych
w latach 1946 – 1980,

3)     65% ceny rynkowej nieruchomości - w przypadku nieruchomości wybudowanych
w latach 1981 – 1995,

4)     50% ceny rynkowej nieruchomości - w przypadku nieruchomości wybudowanych
po 1995 roku.

  1. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 będą miały zastosowanie wobec osób, które złożyły oświadczenie o zamiarze nabycia nieruchomości oraz należycie wywiązujących się z umów zawartych z Uniwersytetem, których przedmiotem są prawa zależne związane z nieruchomościami, a ewentualne zaległości w płatnościach uregulują do czasu podpisania aktu notarialnego.
     
  2. W przypadku zbycia nieruchomości budynkowych oraz lokali mieszkalnych lub wykorzystania ich na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat licząc od daty nabycia, nabywca lokalu któremu udzielono bonifikaty zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Powyższy warunek zostanie wpisany w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.12.2014
Data publikacji:
23.12.2014 13:26
Data aktualizacji:
23.12.2014 13:28
Liczba wyświetleń:
1323
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr112.doc40 KB