Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

 
Zarządzenie Nr 97/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 grudnia 2014 roku
 
w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
 

Na podstawie art. 160a ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Określa się wzory umów o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane
z prowadzeniem:

1)       studiów podyplomowych - załącznik 1 do Zarządzenia,

2)       dokształcających - załącznik 2 do Zarządzenia,

3)       szkoleń - załącznik 3 do Zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuje się podstawowe, międzywydziałowe i ogólnouczelniane jednostki organizacyjne Uniwersytetu do stosowania wzorów umów, o którym mowa w § 1 dla wszystkich cykli kształcenia, rozpoczynających się od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
Biuro rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.12.2014
Data publikacji:
09.12.2014 19:03
Data aktualizacji:
09.12.2014 19:03
Liczba wyświetleń:
2152
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr97.doc34.5 KB
zalNr1.doc79 KB
ZalNr2.doc72 KB
ZaNr3.doc66.5 KB