Nr 72/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2014/2015

 
Decyzja Nr 72/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2014 roku
 
w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2014/2015
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 74/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustalam co następuje:

 

§ 1

Wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2014/2015 wynoszą:

1)     maksymalna kwota stypendium socjalnego                                          850,00 zł,
2)     minimalna kwota stypendium socjalnego                                               85,00 zł,
3)     maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
     z tytułu zamieszkania
doktoranta w domu studenckim lub obiekcie
    
innym niż dom studencki                                                                1250,00 zł,
4)     minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
     z tytułu zamieszkania
doktoranta w domu studenckim lub obiekcie
     innym niż dom studencki                                                                  485,00 zł,
5)     maksymalna  kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
     z tytułu zamieszkania
doktoranta z niepracującym małżonkiem
     lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim
lub obiekcie
     innym niż dom studencki                                                                1350,00 zł,
6)     minimalna  kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
     z tytułu zamieszkania
doktoranta z niepracującym małżonkiem
     lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim
lub obiekcie
     innym niż dom studencki                                                                  585,00 zł,
 
7)     kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
     a)     w stopniu lekkim                    300,00 zł,
     b)     w stopniu umiarkowanym         360,00 zł,
     c)     w stopniu znacznym               450,00 zł,

 

§ 2

Kwotę stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki oraz stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania doktoranta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, poza kwotą maksymalną
i minimalną, stanowi różnica pomiędzy wysokością dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się
o stypendium, a wysokością dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta po zaokrągleniu do pełnych złotych.

 

§ 3

1.     Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich w roku
     akademickim 2014/2015 otrzymuje do 60% najlepszych doktorantów pierwszego roku na danym
     wydziale ze średnią nie niższą niż 4,0 uzyskaną z postępowania rekrutacyjnego.
2.     Kwota stypendium dla najlepszych doktorantów I roku wynosi: 595,00 zł.
 
§ 4
1.     Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich
     w roku akademickim 2014/2015 otrzymuje do 60% najlepszych doktorantów danego roku
     na wydziale.
2.     Liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższa niż 10 pkt,
     natomiast kwota stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być wyższa niż 1000,00 zł,
 
§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
Biuro rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.11.2014
Data publikacji:
03.12.2014 14:55
Data aktualizacji:
03.12.2014 14:58
Liczba wyświetleń:
2268
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr72.docx20.99 KB