Konkurs na stanowisko koordynatora administracyjnego projektu „Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego”

Strona została usunięta dnia: 29 październik, 2014 - 14:42

Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze koordynator administracyjny projektu „Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego”

Stanowisko:koordynator administracyjny projektu

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1. co najmniej trzyletni staż pracy,
2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia – preferowane kierunki: zarządzanie, prawo
    i administracja lub ekonomia,
3. znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych,
4. znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów finansowanych ze środków Narodowego
    Centrum Badan in Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki i/lub funduszy europejskich
5. umiejętność obsługi programów komputerowych: pakietu MS Office.
6. doświadczenie w zarządzaniu projektami
7. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - warunek konieczny
 
Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność zarządzania zespołem,
2. doskonała organizacja pracy własnej, samodzielność, dokładność, łatwość nawiązywania
    kontaktów z ludźmi, komunikatywność, dyspozycyjność
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. koordynowanie działań związanych z realizacją projektu,
2. kierowanie zespołem projektowym,
3. utrzymywanie stałych kontaktów w sprawie realizacji projektu z partnerami na terenie Polski
    i za granicą,
4. nadzór nad finansową realizacją projektu,
5. przygotowywanie wniosków o płatność,
6. nadzorowanie promocji projektu,
7. monitorowanie i ewaluacja projektu.
8. planowanie, nadzorowanie, koordynowanie oraz organizowanie prawidłowej realizacji projektu,
    zgodnej z harmonogramem, celami i wskaźnikami
9. nadzorowanie zgodności wydatków w odniesieniu do budżetu projektu,
10. nadzór nad zgodnością realizacji Projektu z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Programu
     Strategmed,
11. wnioskowanie do NCBIR o zgodę na ewentualne zmiany w harmonogramie realizacji Projektu,
12. współpraca z jednostkami administracyjnymi partnerów Projektu,
13. organizacja i koordynacja poszczególnych zadań w projekcie,
14. opracowywanie kluczowych dokumentów związanych z realizacją projektu w porozumieniu
     z właściwymi jednostkami administracji uniwersyteckiej,
15. prowadzenie dokumentacji  i archiwizacja dokumentów projektowych,
16. obsługa organizacyjno-administracyjna biura projektu, w tym obsługa uczestników projektu
     oraz personelu,
17. nadzorowanie zasadności i terminowości realizacji dostaw i usług w ramach Projektu,
18. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zaplanowanych w projekcie,
19. sporządzanie wniosków o płatność w zakresie merytorycznym, w uzgodnieniu z właściwymi
     jednostkami administracji uniwersyteckiej,
20. nadzór i koordynowanie ochroną danych osobowych w zakresie realizacji projektu,
21. opracowywanie korespondencji dotyczącej Projektu i prowadzenie jej ewidencji,
22.
monitoring realizacji projektu,
23. współpraca z administracją UWM
 
Wymagane dokumenty:
1.   życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2.   list motywacyjny,
3.   kwestionariusz osobowy - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
4.   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5.   kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie
      wystawione przez pracodawcę),
6.   ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,
7.   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
8.   oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
      publicznych,
9.   oświadczenie kandydata o niekaralności,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
     w ofercie dla potrzeb rekrutacji.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Patofizjologii przesłać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem rekrutacja koordynator projektu lub droga mailową na adres:
katedrapatofizjologii@gmail.com.
 
Dalsze etapy naboru:
Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub e- mailem
o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Medycznych
Wytworzył:
Katedra Patofizjologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.10.2014
Data publikacji:
29.10.2014 14:42
Data aktualizacji:
29.10.2014 14:42
Liczba wyświetleń:
2102
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument