Nr 76/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zasad powoływania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zespołów do spraw realizacji zadań inwestycyjnych oraz ich funkcjonowania

 
Zarządzenie Nr 76/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 października 2014 roku
 
w sprawie zasad powoływania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zespołów
do spraw realizacji zadań inwestycyjnych oraz ich funkcjonowania
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu
z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetu
    państwa oraz innych źródeł w ramach programów przeznaczonych na inwestycje, w Uniwersytecie
    Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, Rektor powołuje, w drodze decyzji, 
    zespół zarządzania projektem inwestycyjnym, zwany dalej Zespołem lub w skrócie ZZPI.
2.  Do podstawowych zadań Zespołu należy w szczególności:
       1)  zarządzanie procesem inwestycyjnym od fazy przygotowawczej aż do zakończenia tj. finansowego
           rozliczenia realizacji projektu,
       2)  udział w przygotowaniu kompletnych dokumentacji technicznych i przetargowych na wykonawstwo
           robót i nadzór nad robotami,
       3)  udział w pracach komisji przetargowych,
       4)  nadzór i współpraca z wykonawcami robót,
       5)  prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu,
       6)  rozliczanie kontraktów i monitorowanie okresów gwarancyjnych,
       7)  przygotowanie wniosków o dokonanie płatności,
       8)  współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi uczestniczącymi w procesie realizacji projektu.
3.  Decyzja, o której mowa w ust. 1 określa skład ZZPI, jego strukturę i okres na jaki został powołany
    oraz może przewidywać udział w posiedzeniach osób niebędących członkami Zespołu.
4.   W skład ZZPI wchodzą:
       1)  Kanclerz lub Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjnych - jako osoba pełniąca nadzór nad Zespołem,
       2)  kierownik projektu,
       3)  co najmniej jeden przedstawiciel jednostki organizacyjnej, na rzecz której realizowana będzie
           inwestycja,
       4)  pracownicy Uniwersytetu związani z realizacją projektu, w szczególności:
            a)  Działu Inwestycji i Nadzoru Budowlanego,
            b)  Kwestury,
            c)   Działu Zamówień Publicznych,
            d)  a w przypadku, gdy projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej lub innych środków
                zagranicznych, również Biura ds. Projektów Zagranicznych,
            e)  innych jednostek organizacyjnych, których właściwość rzeczowa wiąże się z tymi projektami.
5.  Zasady funkcjonowania ZZPI określi regulamin.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.10.2014
Data publikacji:
27.10.2014 14:04
Data aktualizacji:
27.10.2014 14:04
Liczba wyświetleń:
1463
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr76.doc34.5 KB