Nr 159 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: gospodarki finansowej Uczelni w 2007 roku

 

UCHWAŁA Nr 159

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2007 roku

 

w sprawie: gospodarki finansowej Uczelni w 2007 roku.

 

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 1 pkt 11 Statutu Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje niżej wymienione kierunki działań w zakresie gospodarki finansowej Uczelni.

 

1.      Przestrzeganie dyscypliny w realizacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni i poszczególnych jednostek.

2.      Podejmowanie nowych inwestycji tylko wówczas, gdy zapewnione jest ich finansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programów europejskich, darowizn lub innych źródeł zewnętrznych.

3.      Prowadzenie polityki kadrowej zmierzającej do dostosowania na wydziałach zatrudnienia nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do zadań dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych.

4.      Mobilizacja pracowników uczelni do zdobywania środków finansowych na działalność badawczą.

5.      Maksymalne wykorzystanie potencjału naukowego w celu uzyskania większej liczby uprawnień doktorskich i habilitacyjnych.

6.      Zwiększenie międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

7.      Ograniczenie zakresu prac remontowych.

8.      Dalsze zmniejszanie kosztów eksploatacyjnych - koszty zużycia energii, racjonalne wykorzystanie sal dydaktycznych, laboratoriów, aparatury naukowo-badawczej i sprzętu dydaktycznego oraz pracowni komputerowych.

 

§ 2

Założenia do planu rzeczowo-finansowego Uczelni, przyjęte przez Senat w dniu 23 lutego 2007 roku oraz kierunki działań, o których mowa w § 1 stanowić będą podstawę do opracowania planów rzeczowo-finansowych wydziałów i jednostek organizacyjnych niebędących w strukturach wydziałów.

 

§ 3

Założenia do planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.02.2007
Data publikacji:
17.09.2007 08:44
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:10
Liczba wyświetleń:
2927
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument