Nr 63/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 63/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2014 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity; Dz.U.2012.572, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U.2011.196.1167), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2011.201.1188) oraz Uchwałą nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię, zarządza się,
co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w
§ 4 wprowadza się następujące zmiany:

1)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

     „1. Uniwersytet na wniosek absolwenta wydaje dodatkowe odpisy dyplomu ukończenia studiów
w tłumaczeniu na język obcy.”

2)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

     „3. Do wniosku o wydanie dodatkowych odpisów dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy należy dołączyć:

1)  dodatkowe zdjęcia, zgodne z wytycznymi określonymi w § 3 ust. 3 niniejszego zarządzenia,

2)  dowód wniesienia opłaty za wydanie dodatkowych odpisów dyplomu ukończenia studiów
w tłumaczeniu na język obcy.

  3)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 
       „4. Dodatkowe odpisy dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy absolwent
       otrzymuje w możliwie najkrótszym czasie od dnia złożenia wniosku.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
26.09.2014 13:28
Data aktualizacji:
26.09.2014 13:29
Liczba wyświetleń:
1951
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr63.doc37 KB