Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 62/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2014 roku
 
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą
Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu UWM w Olsztynie,
z późn. zm.), w zw. z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1188), zarządzam, co następuje:

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

1. Przebieg studiów w Uniwersytecie dokumentowany jest wyłącznie z wykorzystaniem 
    Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, zwanego dalej systemem USOS:
      1)   w protokołach zaliczenia przedmiotu, sporządzanych w postaci wydruków danych z systemu
          USOSweb, zwanych dalej protokołami,
      2)   w kartach okresowych osiągnięć studenta/doktoranta, sporządzanych w postaci wydruków
          danych z systemu USOS.
2. Począwszy od 1 października 2014 roku w Uniwersytecie indeks w wersji papierowej nie stanowi
   podstawy dokumentowania przebiegu studiów i rozliczania semestru/roku studiów.
3. Uczelnia zapewnia studentowi/doktorantowi dostęp do dokumentacji przebiegu studiów
   prowadzonej w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto w systemie USOSweb.
4. Na prośbę studenta/doktoranta Uniwersytet wydaje studentowi/doktorantowi potwierdzony wydruk
   z systemu USOS dokumentujący przebieg studiów, tzw. „wyciąg z dokumentacji przebiegu
   studiów”.

 

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU USOS
 
§ 2
1.  Nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne, w tym prowadząca
   zajęcia na podstawie umowy cywilno-prawnej, zobowiązana jest do posiadania aktywnego konta
   w systemie USOSweb.
2. W celu zapewnienia prawidłowego dokumentowania toku studiów osoba prowadząca zajęcia
   dydaktyczne zobowiązana jest do:
      1)  zweryfikowania, przed rozpoczęciem egzaminu, tożsamości studenta/doktoranta oraz prawa
         do przystąpienia do egzaminu, polegającego na sprawdzeniu, czy student/doktorant uzyskał
         obligatoryjne zaliczenie zajęć z danego przedmiotu,
      2)   wprowadzania ocen/zaliczeń z egzaminów i zaliczeń do systemu USOSweb w terminach
          ustalonych przez Prorektora ds. Kształcenia,
      3)   niezwłocznego wyjaśniania zgłaszanych przez studenta/doktoranta ewentualnych
          niezgodności oceny podanej do wiadomości z oceną wpisaną do systemu USOSweb,
      4)    sporządzania protokołów z zaliczeń i egzaminów w formie raportów z systemu USOSweb
          na podstawie znajdujących się tam danych, wydrukowania protokołów, podpisania (na każdej
          stronie) oraz dostarczenia ich do dziekanatu wydziału nie później niż w ciągu 7 dni od daty
          zakończenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej zimowej i jesiennej, zgodnej z ramową
          organizacją roku akademickiego,
      5)   przechowywania pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studentów/doktorantów
          zgodnie z procedurami określonymi w jednostce na podstawie przepisów wewnętrznego
          systemu zapewniania jakości kształcenia.
3. Publikowanie wyników danego zaliczenia bądź egzaminu, a także wystawienie oceny końcowej
   następuje w systemie
USOSweb.
4. Niewpisanie przez osobę prowadzącą zajęcia dydaktyczne ocen/zaliczeń do systemu USOSweb
   lub niedostarczenie do dziekanatu wydziału protokołów zaliczeń/egzaminów
skutkuje poniesieniem
   konsekwencji służbowych
przewidzianych w odrębnych przepisach.
5. Student/doktorant jest zobowiązany do:
      1)  posiadania aktywnego konta w systemie USOSweb,
      2)   zapoznania się z warunkami zaliczenia zajęć dydaktycznych,
      3)   zapisania się na zajęcia, zgodnie z odrębnymi przepisami,
      4)   sprawdzania stanu indywidualnego konta w systemie USOSweb celem weryfikacji kompletności
          i poprawności danych,
      5)   zgłaszania prowadzącemu zajęcia, w terminie 7 dni od daty publikacji wyników
          zaliczenia/egzaminu w systemie USOSweb, ewentualnych niezgodności oceny podanej
          do wiadomości z oceną wpisaną do systemu USOSweb lub zgłaszania braku oceny
          w systemie,
       6)  zgłaszania prodziekanowi faktu niewpisania w systemie USOSweb oceny z egzaminu
         lub zaliczenia,
      7)  niezwłocznego zgłaszania w dziekanacie błędów w dokumentacji przebiegu studiów.
6.  Dziekanat wydziału zobowiązany jest do:
      1)  przeprowadzenia immatrykulacji do systemu USOS,
      2)  przypisania studentów/doktorantów do programu i semestru,
      3)  nadania kont Centralnego Systemu Uwierzytelniania oraz przypisanie studentom żetonów,
      4)  naliczenia opłat za usługi edukacyjne,
      5)  wpisania studentów/doktorantów na zajęcia,
      6)  przypisania przedmiotom punktów ECTS,
      7)  „podpięcia” przedmiotów studentom/doktorantom,
      8)  przechowywania i archiwizowania protokołów egzaminów i zaliczeń,
      9)  przygotowania karty okresowych osiągnięć studenta/doktoranta sporządzanej w postaci
         wydruku wygenerowanego z systemu USOS,
po uprzedniej weryfikacji osiągnięć
         studenta/doktoranta po zakończonym semestrze/roku oraz po rozliczeniu studenta/doktoranta.
     10)  rozliczenia semestru/roku,
     11)  przedłożenia karty okresowych osiągnięć studenta/doktoranta do podpisu odpowiednio
          dziekana i kierownika studiów doktoranckich.
Egzemplarz karty przechowuje się w teczce
          akt osobowych studenta/doktoranta.
7.    Sekretariaty jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązane są do:
      1)  dodania przedmiotu do cyklu dydaktycznego,
      2)   utworzenia typów zajęć do przedmiotu,
      3)   wyznaczenia koordynatora przedmiotu w systemie USOS,
      4)    utworzenia grup zajęciowych do przedmiotów,
      5)    przypisania prowadzących do grup zajęciowych,
      6)    określenia terminów realizacji zajęć dydaktycznych dla danej grupy zajęciowej.
 

TRYB WERYFIKACJI OCEN

§ 3

1.   W przypadku gdy, w opinii studenta/doktoranta, ocena/zaliczenie wpisana/e do systemu
   
USOSweb różni się od faktycznie uzyskanego, student/doktorant może zgłosić pisemną reklamację
    do prowadzącego zajęcia, w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia oceny/zaliczenia do systemu
   
USOSweb.
2.    W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, osoba wprowadzająca ocenę/zaliczenie
    do systemu weryfikuje je w systemie USOSweb.
3.     W przypadku weryfikacji oceny/zaliczenia po zatwierdzeniu protokołu w systemie USOSweb,
     korekty oceny/zaliczenia w systemie USOS dokonuje prodziekan wydziału/kierownik studiów
     doktoranckich na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia.
4.     W przypadku uwzględnienia reklamacji po przekazaniu protokołu do dziekanatu wydziału
     prowadzący zajęcia dokonuje zmiany wpisanej oceny/zaliczenia wyłącznie na wydrukowanym
     protokole. W tym celu prowadzący zajęcia w wierszu „oceny” przekreśla dotychczasową
     ocenę/zaliczenie i dokonuje poprawnego wpisu. Zmiana powinna być opatrzona podpisem i datą.
5.     W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez prowadzącego zajęcia, studentowi/doktorantowi
     przysługuje prawo odwołania się do prodziekana wydziału w terminie 7 dni od dnia udzielenia
     odmowy.
6.     W przypadku uwzględnienia reklamacji przez prodziekana wydziału przepisy ust. 2-4 stosuje
     się odpowiednio.
 
TRYB ROZLICZANIA OSIĄGNIĘĆ
 
§ 4
1.     Rozliczenia osiągnięć studenta/doktoranta dokonuje się na podstawie danych znajdujących się
     w systemie USOS.
2.     Dziekan wydziału lub upoważniony przez niego prodziekan/kierownik studiów doktoranckich
     na karcie okresowych osiągnięć studenta/doktoranta sporządzonej w postaci wydruku danych
     z systemu USOS, potwierdza udzielenie wpisu na kolejny semestr/rok własnoręcznym podpisem.
3.     Student/doktorant, w terminie nie później niż do 30 września i 1 marca danego roku, składa
     w systemie USOSweb, w formie e-podania wniosek o rozliczenie semestru/roku w systemie USOS.
     Złożenie wniosku jednoznaczne jest z potwierdzeniem prawidłowości i kompletności wszystkich
     danych w systemie USOSweb.
4.     W przypadku niezłożenia dokumentu w terminie, o którym mowa w ust. 3, rozliczenie
     semestru/roku następuje na podstawie nie potwierdzonych przez studenta/doktoranta danych
     w systemie USOS.
 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.

 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
26.09.2014 13:00
Data aktualizacji:
26.09.2014 13:02
Liczba wyświetleń:
8563
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr62.docx29.63 KB