Nr 60/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
Zarządzenie Nr 60/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 września 2014 roku
 
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn.zm.) w związku z art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.     Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium
     doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu określonym w załączniku
     do niniejszego Zarządzenia.
 
2.    Traci moc Zarządzenie Nr 67/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
     zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych
     studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 
3.     Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przyznane na podstawie
     Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie, o którym mowa w ust. 2,
     wypłaca się przez okres, na który zostało przyznane, chyba że wystąpiły okoliczności
     uzasadniające zaprzestanie wypłaty stypendiów.
 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.09.2014
Data publikacji:
26.09.2014 11:35
Data aktualizacji:
26.09.2014 11:39
Liczba wyświetleń:
3396
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr60.docx43.26 KB
ZaldoZarzNr60.pdf140.52 KB