Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie : Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Zarządzenie Nr 31
 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 października 2007 r.
 

w sprawie : Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się, co następuje :

 

§ 1

1.  Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2.  Traci moc zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku z późniejszymi zmianami.

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2007 roku.

 

REKTOR
 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Zarządzenia nr 31 z 1 października 2007 r.

R E G U L A M I N

USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

 
§ 1

1.      Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (zwanego dalej UWM) przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

2.      Z funduszu o którym mowa w ust. 1 student może ubiegać się o następujące świadczenia:

1)      stypendium socjalne,

2)      stypendium na wyżywienie,

3)      stypendium mieszkaniowe,

4)      stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

5)      stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

6)      zapomogi.

3.      Student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

1)      stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

2)      stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

4.      Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra, o których mowa w ust. 3 regulują odrębne przepisy.

 § 2 

1.      Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 z wyjątkiem stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, w części odnoszącej się do sportu, przyznają Wydziałowe Komisje Stypendialne.

2.      Świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5 w części odnoszącej się do sportu, przyznaje Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna.

 § 3

1.      Wydziałową Komisję Stypendialną na okres roku akademickiego powołuje dziekan spośród studentów delegowanych przez Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego oraz pracowników UWM, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.

2.      Nadzór nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej sprawuje dziekan.

3.      W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, dziekan może uchylić decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

4.      Wydziałowa Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1)      przewodniczącego,

2)      wiceprzewodniczącego,

3)      sekretarza.

5.      Kandydatów na poszczególne stanowiska w Wydziałowej Komisji Stypendialnej opiniuje Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego.

6.      Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną na okres roku akademickiego powołuje Rektor, spośród studentów delegowanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego oraz pracowników UWM, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.

7.      Nadzór nad działalnością Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor.

8.      W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 7, Rektor może uchylić decyzję Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem.

9.      Przewodniczącego Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej wybiera Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego.

10.  Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:

1)      wiceprzewodniczącego,

2)      sekretarza.

11.  Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej zapadają zwykłą większością głosów i podpisują je przewodniczący komisji.

12.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi prawo odwołania się do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej – w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

13.  Od decyzji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5 w części odnoszącej się do sportu, przysługuje studentowi prawo odwołania się do Rektora UWM - w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

14.  Do decyzji podjętych przez komisje stypendialne stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

15.  Z prac komisji stypendialnych sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

16.  Na podstawie oryginału protokołu komisji stypendialnej wyznaczony pracownik dziekanatu przygotowuje listy przyznanych świadczeń i przedkłada je dziekanowi.

17.  Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta.

18.  Organizację pracy komisji stypendialnych określają odrębne przepisy.

 § 4

Terminy określone w przepisach Regulaminu, dotyczące składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej są terminami zawitymi, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie prawa do otrzymania świadczeń, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 § 5

1.      Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-5 w danym roku akademickim do 10 miesięcy.

2.      Stypendia, o których mowa w ust. 1 przyznawane są na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów - zgodnie z planem studiów - trwa jeden semestr.

3.      Stypendia, o których mowa w ust. 2, wypłacane są co miesiąc. Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie. Wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-5 dokonuje się w terminie do końca miesiąca.

4.      Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendia, o których mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-3 oraz stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu, tylko na jednym z kierunków według własnego wyboru, a stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na każdym z kierunków.

5.      Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

6.      Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-3 i 5 nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

7.      Studentowi, który ukończył studia wypłaca się:

1)      stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy,

2)      stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, jednorazowo w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów.

 § 6 

1.      Kwotę stypendium:

1)      socjalnego w wysokości minimalnej i maksymalnej,

2)      na wyżywienie,

3)      mieszkaniowego,

4)      specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

5)      za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu, ustala Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na początku każdego roku akademickiego. Środki przeznaczone na świadczenia, o których mowa w pkt. 1-3 oraz na zapomogi nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie.

2.      Kwoty stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki, ustalają Wydziałowe Komisje Stypendialne w ramach środków przyznanych na Wydziały.

3.      Kwota stanowiąca 3% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia pozostaje w dyspozycji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

4.      Wydziałowa Komisja Stypendialna dzieli kwotę przyznaną na świadczenia pomocy materialnej na kierunki uwzględniając liczbę studentów i ich potrzeby. W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Stypendialna przy podziale środków uwzględnia specjalności.

 

 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

 
§ 7

1.      Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne oraz Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną (stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu), na pisemny wniosek studenta.

2.      przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 5, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

 § 8

1.      Student traci prawo do przyznanych świadczeń:

1)      z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów,

2)      w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,

3)      po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

4)      w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń,

5)      gdy został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

6)      po wymierzeniu kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

7)      gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych.

W okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów, student zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej, przy czym prawo do otrzymywania stypendium mieszkaniowego zachowuje, jeżeli spełnia warunki określone w § 10 ust. 2.

 

ROZDZIAŁ III

STYPENDIA SOCJALNE,

STYPENDIA NA WYŻYWIENIE, STYPENDIA MIESZKANIOWE

 

§ 9

1.      Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe.

2.      Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe ustala Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna, z tym że miesięczna wysokość tego dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być niższa niż kwota o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

3.      Wysokość stypendium socjalnego ustalana jest w zależności od dochodu, o którym mowa w § 9 ust. 2. Sposób obliczenia wysokości stypendium socjalnego określa Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim, uwzględniając regulacje ust. 4.

4.      Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.

5.      Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego, składa we właściwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie określonych form pomocy materialnej, w terminach:

1)      do 20 października – w semestrze zimowym,

2)      do 1 marca – w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego danego roku akademickiego.

6.      W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej rodziny na skutek utraty dochodu, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.

7.      W przypadkach, o których mowa w ust. 6, prawo do stypendium ustala się w sposób następujący:

1)      za miesiąc, w którym złożono kompletny wniosek, gdy wpłynął on do dziekanatu wydziału do 10 dnia każdego miesiąca,

2)      od następnego miesiąca, gdy kompletny wniosek wpłynął do dziekanatu wydziału po 10 dniu każdego miesiąca.

8.      Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentacji wniosku oraz prawidłowości jego wypełnienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, pracownik informuje wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 § 10 

1.      Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium mieszkaniowe z tytułu:

1)      zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby mu studiowanie,

2)      zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, niepracującego małżonka i dzieci studenta.

2.      Student studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytułu zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki, do wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego dołącza kopię umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. Powyższy wymóg stosuje się odpowiednio do przyznania stypendium mieszkaniowego za wspólne zakwaterowanie niepracującego małżonka i dzieci studenta.

3.      Student ma obowiązek powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną, przyznającą stypendium mieszkaniowe o :

1)      utracie przez niego lub którąkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 tytułu prawnego do zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,

2)      podjęciu pracy przez małżonka, jeśli student pobiera świadczenie na podstawie ust. 1 pkt. 2.

 § 11 

1.      Wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm., z uwzględnieniem ust. 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1)      dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt.1 lit. c, jeżeli student jest samodzielny finansowo,

2)      świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2,

3)      świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

4)      świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2.      Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie:

1)      oświadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie członków rodziny, do której zalicza się:

a.       studenta,

b.      małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c.       rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

2)      zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez właściwy urząd skarbowy, zawierający informacje o:

a.       dochodzie,

b.      wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c.       wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d.      wysokości należnego podatku,

3)      oświadczeń i zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

4)      oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierających w szczególności informacje o:

a.       wysokości dochodu,

b.      wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c.       wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d.      wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e.       wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,

5)      dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a.       zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego współmałżonka do szkoły lub szkoły wyższej,

b.      prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców (prawnych opiekunów) studenta,

c.       zaświadczeń z urzędu pracy o zarejestrowaniu bądź nie zarejestrowaniu członka rodziny studenta lub studenta jako osoby bezrobotnej oraz o wysokości przyznanego zasiłku,

d.      prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty lub sporządzonej notarialnie ugody w sprawie wysokości alimentów.

3.      W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i ponosi opłatę za ten pobyt, od dochodu rodziny odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty i nie ujmuje się tej osoby w składzie rodziny studenta.

4.      W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

5.      W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

6.      W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

7.      W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), uwzględnia się dochód deklarowany w oświadczeniu.

8.      W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód.

9.      Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

1)      posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

2)      posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3)      jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów,

4)      nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

10.  Wysokość dochodu na członka rodziny w przypadku małżeństw studenckich, tj. takich, w których obydwoje małżonkowie są studentami, ustalana jest oddzielnie dla każdego z małżonków na podstawie dochodów rodziców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

11.  Jeżeli małżonek studenta nie będący studentem nie uzyskuje żadnych dochodów, sytuację materialną studenta określa się na podstawie dochodów jego rodziców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

12.  Jeżeli w rodzinie studenta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, że drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone), sytuację materialną studenta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny studenta.

13.  W przypadku zmiany sytuacji materialnej, student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika dziekanatu oraz ponownego złożenia właściwych dokumentów.

 
§ 12

1.      W sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wiarygodności przedstawionych dokumentów, o możliwości przyznania stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego decyduje trudna sytuacja materialna studenta, znajdująca potwierdzenie w ocenie środowiska, dokonana na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez komisję stypendialną.

2.      Sytuację materialną studenta i rodziny studenckiej ocenia się, uwzględniając obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

3.      W przypadku przedłożenia wyroku sądu o przyznaniu i wysokości alimentów lub ugody sądowej wydanej wcześniej niż przed trzema laty, student składa pisemne oświadczenie, że został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za popełniane przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej, należy przedłożyć przekazy lub przelewy pieniężne potwierdzające otrzymywanie alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji.

4.      W uzasadnionych przypadkach można żądać od studenta innych dokumentów, określających sytuację materialną.

5.      Fakt samodzielnego zamieszkiwania małżeństwa studenckiego lub studenta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodowości tych studentów za zerową.

 
§ 13

W przypadku podania nieprawdziwych danych, mających wpływ na ustalenie wysokości stypendiów, student ponosi odpowiedzialność karną i odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

ROZDZIAŁ IV

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 § 14

1.      Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

2.      Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w dziekanacie wniosku z dołączonym orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności.

3.      Stypendium przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

4.      W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

 
ROZDZIAŁ V

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE

 
§ 15 

1.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2.      Podstawą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki, jest średnia ocen z egzaminów i zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem.

3.      Stypendium otrzymuje 20% najlepszych studentów na danym roku i kierunku studiów ze średnią nie niższą niż 3,5.

4.      Ostatecznej klasyfikacji do 20% grupy najlepszych studentów dokonują Wydziałowe Komisje Stypendialne mając na względzie sprawiedliwy podział środków i zrównanie kwot stypendiów za podobne osiągnięcia w nauce.

5.      Próg 20% może być zwiększony przez Wydziałową Komisję Stypendialną maksymalnie do 25% w przypadku, gdy taką samą średnią ocen uprawniającą do przyznania stypendium ma większa liczba studentów.

6.      Przepisu ust. 3 w zakresie określającym limit 20% nie stosuje się w przypadku, gdy liczba studentów ze średnią ocen nie niższą niż 3,5 nie stanowi grupy 20% najlepszych studentów na danym roku i kierunku studiów.

7.      Student ubiegający się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki, składa we właściwym dziekanacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dany rok wraz z indeksem, a ubiegając się o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu wniosek z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia sportowe, w terminach:

1)      do 31 października – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczyna się w semestrze zimowym,

2)      do 1 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczyna się w semestrze letnim na studiach drugiego stopnia magisterskich.

 
§ 16

1.      Studentowi otrzymującemu stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe nie przysługuje stypendium za wyniki w nauce lub sporcie ze środków uczelni.

2.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpośrednio po studiach pierwszego stopnia (rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia – co oznacza, że od dnia egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego stopnia do dnia rozpoczęcia studiów drugiego stopnia nie upłynęło więcej niż 365 dni), oblicza się na podstawie średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów, a w części odnoszącej się do sportu przyznaje się na podstawie wyników sportowych osiągniętych na dwóch ostatnich semestrach studiów pierwszego stopnia. W przypadku gdy studia drugiego stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego, stypendium przydzielane jest na okres semestru letniego.

3.      W przypadku jednoczesnego osiągania wysokich wyników w nauce i sporcie, student może otrzymać stypendium za wyniki w nauce podwyższone o kwotę stypendium za wyniki w sporcie.

4.      Studentowi wznawiającemu studia może być przyznane stypendium za wyniki w nauce lub sporcie po zaliczeniu roku akademickiego, na którym wznowił studia.

5.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie może być przyznane studentowi powtarzającemu semestr albo rok oraz przebywającemu na urlopie zdrowotnym, okolicznościowym i specjalnym w wymiarze czasowym określanym jako długoterminowy.

6.      Jeżeli student uzyska zgodę na powtarzanie semestru albo roku lub na urlop, o którym mowa w ust. 5 w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, wypłatę stypendium wstrzymuje się. Po powrocie studenta z powtarzania lub urlopu wypłatę stypendium za wyniki w nauce lub sporcie wznawia, wyłącznie na wniosek studenta złożony do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej, w wysokości zgodnej z decyzją o przyznaniu stypendium.

7.      Łączny okres wypłacania stypendium przed i po wznowieniu wypłaty jest równy okresowi, na który stypendium zostało przyznane.

 
§ 17

1.      Minimalna kwota stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki, wynosi 50% najwyższego stypendium za wyniki w nauce.

2.      Osoby, które osiągnęły średnią ocen powyżej 3,5 , otrzymują stypendia w zależności liniowej od 50% do 100% po uwzględnieniu posiadanych środków, liczby studentów, liczby studentów uprawnionych oraz średniej ocen za okres obliczeniowy.

 
§ 18

1.      W średniej ocen za dany rok akademicki, jako podstawę stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki, uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się w danej sesji egzaminem, określonych w planie studiów.

2.      W średniej ocen uwzględnia się oceny z:

1)      przedmiotów realizowanych zgodnie z planem i programem studiów,

2)      wybranego języka (języków),

3)      przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako różnice programowe,

4)      przedmiotów wybranych z uczelnianej oferty kształcenia zawodowego, społecznego, humanistycznego i etycznego - wpisane w program,

5)      przedmiotów powtarzanych - w przypadku wpisu warunkowego na semestr.

3.      W średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów:

1)      realizowanych z wyprzedzeniem,

2)      drugiej specjalności lub kierunku,

3)      kształcenia pedagogicznego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego,

4)      wychowania fizycznego,

5)      praktyk zawodowych.

4.      Średnią ocen ustala się uwzględniając wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 2, wliczając każdą ocenę niedostateczną i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę ocen.

5.      W przypadku braku zaliczenia przedmiotu, bądź nie zdania egzaminu kwalifikującego do powtórzenia przedmiotu bez konieczności powtarzania semestru (przedmiot niesekwencyjny) – w średniej uwzględnia się zero punktów.

6.      Średnia ocen za semestr zaliczony warunkowo składa się z:

1)      ocen przedmiotów powtarzanych,

2)      ocen przedmiotów, które obejmuje semestr - pod warunkiem, że zostały one wcześniej zaliczone.

7.      Średnią ocen do celów stypendialnych wylicza student samodzielnie. Weryfikacji wyliczonej przez studenta średniej ocen dokonuje wyznaczony pracownik dziekanatu.

8.      W uzasadnionych przypadkach komisja stypendialna może zarządzić dodatkowe potwierdzenie średniej ocen do celów pomocy materialnej.

 
§ 19

1.      Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu może otrzymać student, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2.      Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna.

3.      Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznając stypendium, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia nienaganną postawę studenta oraz szczebel, na jakim wyniki sportowe zostały zdobyte.

4.      Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna po konsultacjach z przedstawicielem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademickiego Związku Sportowego UWM, ustala na pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim kategorie poszczególnych progów, w jakich przyznawane będą stypendia o których mowa w ust. 1 .

5.      Wysokości stypendiów w kategoriach poszczególnych progów określa Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na początku roku akademickiego.

6.      Student ubiegający się o stypendium musi systematycznie uczestniczyć w zajęciach sportowych.

7.      Student zawieszony w prawach zawodnika traci prawo do stypendium z chwilą uprawomocnienia się decyzji.

8.      Studentowi, który nie otrzymał stypendium, o którym mowa w ust. 1 przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej do Rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

9.      Odwołanie, o którym mowa w ust. 8 student składa we właściwym dziekanacie.

 
§ 20
 

Student może otrzymywać tylko jedno z wymienionych stypendiów:

1)      stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do sportu,

2)      stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2,

3)      stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ V

ZAPOMOGI

 
§ 21 

1.      Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować.

2.      Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

3.      Student może otrzymać tylko jedną zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia.

4.      W uzasadnionych przypadkach losowych zapomogę może przyznać Rektor.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
§ 22

1.      Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.

2.      W przypadku bezpośredniego przyczynienia się studenta do uzyskania nienależnych świadczeń może być on zobowiązany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych.

 
§ 23

1.      Środki finansowe na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki oraz zapomogi przyznawane są wydziałom na podstawie stanu osobowego studentów z miesiąca listopada w danym roku akademickim.

2.      Niewykorzystane środki będące w dyspozycji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej przekazywane są na wydziały.

 
§ 24

1.      Regulamin obowiązuje od 1 października 2007 roku.

2.      Zmiany treści niniejszego Regulaminu dokonane mogą być w porozumieniu z Samorządem Studenckim wyłącznie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 


Uzgodniono:

 

Prorektor ds. Studenckich Prof. dr hab. Janusz Piechocki

Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Karolina Wojciechowska

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.10.2007
Data publikacji:
10.10.2007 12:13
Data aktualizacji:
10.10.2007 12:13
Liczba wyświetleń:
3522
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument