Nr 58/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie świadczeń finansowych na rzecz cudzoziemców przebywających w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w ramach współpracy międzynarodowej

 
Zarządzenie Nr 58/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie świadczeń finansowych na rzecz cudzoziemców przebywających w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w ramach współpracy międzynarodowej
 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

1. Niniejszym zarządzeniem wprowadzam zasady i procedury obowiązujące podczas pobytu
   w UWM gości zagranicznych:

    1) w ramach programów międzynarodowych;
    2)  w ramach umów zawartych przez UWM z podmiotami zagranicznymi;
     3) przybywających do Uczelni na podstawie zaproszenia jednostki organizacyjnej (bez umowy
       o współpracy).
2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
     1) kierownik jednostki organizacyjnej - dziekana, kierownika katedry, kierownika jednostki 
         międzywydziałowej oraz Kanclerza,
     2) Rektor – Rektora Uniwersytetu oraz właściwych co do kompetencji prorektorów,
     3) Kwestor - Kwestora Uniwersytetu oraz jego zastępców,
     4) wniosek składany do Rektora - również dodatkowe pismo zawierające prośbę o odstąpienie
          od obowiązujących zgodnie z tym zarządzeniem zasad, zawierające odpowiednie uzasadnienie,
     5) Uniwersytet/Uczelnia – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

§ 2

Świadczenia na rzecz gości zagranicznych

1. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu mogą zapraszać gości zagranicznych. Wniosek o zaproszenie
   gości stanowi załącznik do Zarządzenia nr 55/2011 z dnia 15 września 2011 r.
2.  Formalności związane z przyjęciem gości zagranicznych dopełniają we własnym zakresie jednostki
   organizacyjne Uczelni (opiekun gościa), natomiast formalności związane z przyjęciem gości
   zagranicznych Rektora dopełnia Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej.
3. Finansowanie pobytu gości zagranicznych przybywających w ramach programów
   międzynarodowych, umów o współpracy lub na zaproszenie jednostki organizacyjnej Uczelni
   (bez umowy o współpracy)
odbywa się na następujących zasadach:
        1) w przypadku gdy programy i międzynarodowe umowy przewidują zakres lub wysokość
           świadczeń dla gości, ich wypłata następuje zgodnie z zasadami określonymi przez Kwestora;
        2) w pozostałych przypadkach świadczenia mogą obejmować:
              a)    diety – uzależnione od uznania i możliwości finansowych jednostki przyjmującej,
                   oraz czasu pobytu, kóre powinny mieścić się w przedziale 50 PLN – 80 PLN za każdy
                   dzień pobytu tj.:
                   - do 80 PLN dziennie – jeśli pobyt nie przekracza 14 dni;
                   - do 60 PLN dziennie – jeśli pobyt trwa od 15 do 30 dni
                       albo kieszonkowe (do 25% diety);
 
                  b)    noclegi - w obiektach, z którymi Uniwersytet zawarł umowę na świadczenie usługi
                   hotelowej. Do rozliczenia kosztów wymagana jest faktura VAT wystawiona na
                   Uniwersytet (z wyszczególnieniem kogo dotyczy oraz okresu pobytu gościa);
 
              c)    koszty przejazdu na terenie Polski, jeżeli są integralną częścią merytorycznego
                   programu pobytu gościa (np. udział w badaniach terenowych, konferencjach poza
                   siedzibą Uczelni). Do rozliczenia kosztów wymagany jest bilet lub faktura VAT
                   wystawiona na Uniwersytet;
 
              d)    wynagrodzenie za wykład/referat (realizowane na podstawie umowy-zlecenia
                   lub umowy o dzieło + kopia paszportu gościa) - może być finansowane ze środków
                   jednostki organizacyjnej Uczelni tylko w przypadku, gdy wizyta jest ściśle związana
                   z profilem tej jednostki oraz z tematem, na jaki środki te zostały przyznane;
 
                 e)    dieta osoby towarzyszącej - opiekuna gościa, wyłącznie poza Olsztynem
                   (np. gdy osoba ta wyjeżdża po gościa na lotnisko lub udaje się z nim do innych
                   ośrodków w celach naukowych). Dieta dla osoby towarzyszącej wynosi 50% diety
                   gościa (do rozliczenia na druku delegacji służbowej);
 
             f)        koszty podróży - zasadą jest, że strona zapraszająca nie opłaca kosztów
                       podróży.
Goście przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji wysyłającej. Jednak
                  w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych charakterem i rangą wizyty, Rektor może
                  wyrazić zgodę na pokrycie kosztów podróży gościa przez jednostkę zapraszającą.
                  Do rozliczenia wymagana jest faktura VAT wystawiona na Uniwersytet lub kopia biletu
                  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez opiekuna gościa, a w przypadku
                  ewentualnych trudności związanych z udokumentowaniem biletu, można wyprzedzająco
                  dokonać jego zakupu lub poprosić gościa o pilne odesłanie biletu, a należność za bilet
                  przekazać na wskazany rachunek bankowy gościa obciążając go jednocześnie kosztami
                  bankowymi).
 
§ 3
 
Dla studentów/doktorantów przyjeżdżających na krótkie pobyty do 30 dni (praktyki, staże, wymianę) wysokość diet lub kieszonkowego, ewentualnie wysokość dopłaty do zakwaterowania ustala indywidualnie i każdorazowo kierownik jednostki organizacyjnej (w zależności od możliwości finansowych jednostki przyjmującej), a zatwierdza Rektor.
 
§ 4
 
Kwoty na wydatki wymienione w § 2 pkt. 3 wypłacane są w złotówkach w kasie Uczelni. Pobiera je opiekun gościa w formie zaliczki, której rozliczenie jest możliwe na podstawie pokwitowania kwoty przewidzianej na ten cel, podpisanego przez gościa (załącznik). Pozostałe koszty rozliczane są na podstawie faktur
i biletów.
 
§ 5
 
Opiekun zobowiązany jest do rozliczenia kosztów związanych z przyjazdem gościa w ciągu 7 dni
po zakończeniu wizyty. W przeciwnym razie kwota ta zostanie potrącona przez Uczelnię
z wynagrodzenia i innych należności opiekuna gościa.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.08.2014
Data publikacji:
02.09.2014 10:57
Data aktualizacji:
02.09.2014 10:57
Liczba wyświetleń:
2598
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr58.doc51.5 KB