Nr 30/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

Strona została usunięta dnia: 22 sierpień, 2014 - 11:29

 
Decyzja Nr 30/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 lipca 2014 roku
 
w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:
 
§ 1
1. Zakres kompetencji Rektora określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
    jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie oraz Decyzja
    w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.
2. Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu.
3. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu, a do Jego kompetencji należy:
      1) reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz,
      2) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, z wyłączeniem aktów zastrzeżonych do kompetencji innych
          organów,
      3) podejmowanie decyzji w sprawie rozdziału środków finansowych, nie zastrzeżonych do kompetencji innych
          organów Uniwersytetu,
      4) powierzanie wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Uniwersytetu,
      5) udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Uniwersytetu, w tym do zawierania umów i dokonywania
          innych czynności prawnych,
      6) określanie zasad współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz zawieranie z nimi umów
          o współpracy,
      7) nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem prawa w Uniwersytecie,
      8) rozpatrywanie skarg i wniosków,
      9) tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przypadkach określonych
          odrębnymi przepisami,
    10) nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z profesorami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi oraz
          z osobami, wobec których odrębne przepisy przewidują zatrudnienie przez kierownika zakładu pracy,
    11) ochrona informacji niejawnych,
    12) powoływanie osób do pełnienia w Uniwersytecie funkcji określonych odrębnymi przepisami oraz określanie
          zakresu ich zadań, uprawnień i kompetencji,
    13) zwoływanie posiedzeń Senatu i przewodniczenie jego obradom,
    14) powierzanie komisjom senackim zadań związanych z pracami Senatu w ramach pełnienia funkcji
          Przewodniczącego Senatu,
    15) podejmowanie decyzji w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu,
    16) wydawanie zezwoleń na organizację zgromadzeń na terenie Uniwersytetu,
    17) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
4. Rektor, z zastrzeżeniem ust. 5, podpisuje:
      1) dokumenty adresowane w imieniu Uniwersytetu do polskich organów państwowych,
      2) dokumenty adresowane do przedstawicielstw państw obcych oraz innych podmiotów zagranicznych,
      3) pozostałą korespondencję, gdy wymaga tego waga sprawy.
5. W przypadkach spowodowanych służbową nieobecnością Rektora i pilnością sprawy, pismao których mowa
    w ust. 4 podpisuje Prorektor, Kanclerz lub Dyrektor Gabinetu Rektora zgodnie z właściwością rzeczową.
6. Rektorowi podlegają bezpośrednio:
      1) Prorektorzy,
      2) Kanclerz,
      3) Kwestor w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości,
      4) Dyrektor Gabinetu Rektora,
      5) Audytor Wewnętrzny,
      6) Biuletyn Informacji Publicznej,
      7) Biuro Rektora,
      8) Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
      9) Rzecznik Patentowy,
    10) Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych,
    11) Stanowisko ds. Obsługi Prawnej,
    12) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
    13) Zespół Kontroli Wewnętrznej,
    14) Pełnomocnicy w zakresie swojego umocowania.
 § 2
1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy:
     1) Prorektora ds. Kadr,
     2) Prorektora ds. Kształcenia,
     3) Prorektora ds. Nauki,
     4) Prorektora ds. Studenckich,
     5) Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uczelni,
     6) Kanclerza.
2. Prorektorzy i Kanclerz realizują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresami kompetencji
    lub udzielonymi pełnomocnictwami i ponoszą za nie odpowiedzialność.
3. Przekroczenie uprawnień wynikających z powierzonych obowiązków lub udzielonego pełnomocnictwa stanowi
    podstawę dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów ogólnych.
4. Prorektorzy i Kanclerz zobowiązani są do dbałości o ograniczanie wydatków finansowych w zakresie swojego
    działania i do kontrolowania wydatkowania środków finansowych przyznanych na działalność, którą nadzorują
    oraz ponoszą odpowiedzialność za wydatkowanie środków z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych.
5. Decyzja Prorektora lub Kanclerza podjęta w ramach jego zakresu działania jest równoznaczna z decyzją
    Rektora. Decyzje podjęte z naruszeniem obowiązujących przepisów lub decyzje, w stosunku do których
    zgłoszone zostały zastrzeżenia, mogą być zmienione przez Rektora w trybie nadzoru.
6. Pracownicy jednostek organizacyjnych administracji, bez względu na swoją podległość, zobowiązani są
    do udzielania informacji niezbędnych Prorektorom, Kanclerzowi lub Dyrektorowi Gabinetu Rektora do realizacji
    powierzonych im zadań.
§ 3
1. Prorektorzy i Kanclerz w zakresie swojego działania:
      1) reprezentują Uniwersytet lub Rektora, w przypadku jego nieobecności, na spotkaniach, konferencjach
          i uroczystościach organizowanych poza Uniwersytetem,
      2) współpracują z:
          a) krajowymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami,
          b) zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami na podstawie zawartych przez
              Uniwersytet umów oraz porozumień,
          c) jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, których zakres zadań obejmuje sprawy należące do zakresów
              ich działania,
      3) nadzorują funkcjonowanie komisji senackich wskazanych przez Rektora,
      4) koordynują i sprawują nadzór nad projektami realizowanymi przez Uniwersytet w ramach programów
          unijnych przez podległe im jednostki lub realizowanymi w ramach powierzonych zadań,
      5) prowadzą działalność promocyjną Uniwersytetu w zakresie powierzonych im zadań,
      6) sprawują nadzór nad:
          a) opracowywaniem, w układzie rzeczowym, projektów planów rzeczowo-finansowychw zakresie zadań
              realizowanych przez podległe jednostki oraz harmonogramów ich realizacji,
          b) przygotowaniem projektów aktów prawnych regulujących sprawy należące do zakresu ich działania,
          c) działalnością podległych im jednostek organizacyjnych,
          d) prawidłowym i terminowym wykonaniem zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych
              ich zakresem działania,
      7) zawierają umowy oraz zaciągają zobowiązania i zatwierdzają ich realizację ze środków finansowych
          przyznanych w planie rzeczowo-finansowym na realizację zadań objętych zakresem ich działania,
      8) sporządzają analizy i sprawozdania merytoryczne z realizacji planu rzeczowo-finansowego w zakresie
          wykonanych zadań i wykorzystania środków, będących w ich dyspozycji lub nadzorze,
      9) monitorują i analizują procesy realizowane w podległych jednostkach lub w ramach powierzonych zadań,
    10) sprawują kontrolę funkcjonalną i kontrolę przestrzegania dyscypliny finansów publicznych i prawa zamówień
          publicznych przez podległe jednostki organizacyjne, a także w zakresie realizacji powierzonych zadań.
2. Prorektor z zastrzeżeniem ust. 3, podpisuje pisma adresowane w imieniu Uniwersytetu dotyczące jego wyłącznej
    kompetencji.
3. W przypadkach spowodowanych nieobecnością Prorektora lub pilnością sprawy, pisma, o których mowa
    w ust. 2 podpisuje Rektor lub wyznaczony do zastępstwa Prorektor.
4. Jeżeli zakres powierzonych zadań obejmuje sprawy, należące do zakresu działania kilku prorektorów
    lub prorektora i Kanclerza Rektor wyznacza osobę, odpowiedzialną za realizację tych zadań.
5. Pod nieobecność Prorektora jego obowiązki wykonuje Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji w sprawie
    zastępstw.
6. Każdy Prorektor wykonuje swoje zadania we współpracy z pozostałymi Prorektorami i Kanclerzem w zakresie
    ich kompetencji.
7. Prorektorzy, Kanclerz oraz Kwestor, w zakresie powierzonych im kompetencji, zobowiązani są do podejmowania
    działań zmierzających do ustabilizowania sytuacji finansowej Uniwersytetu oraz przestrzegania przepisów ustaw
    i przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie. 
§ 4
Prorektor ds. Kadr
1. Prorektor ds. Kadr tworzy i realizuje politykę kadrową i płacową zgodną ze strategią i programem rozwoju
    Uniwersytetu, reprezentuje Uniwersytet w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach dyscyplinarnych
    oraz dysponowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
2. W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Kadr:
      1) przedstawia Rektorowi prognozy potrzeb kadrowych niezbędnych do właściwej realizacji zadań Uniwersytetu
          zgodnie z przyjętą strategią i programem rozwoju,
      2) nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z:
          a) nauczycielami akademickimi z wyłączeniem osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt.10,
          b) pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi,
      3) tworzy kryteria oceny pracowników,
      4) przewodniczy Uczelnianej Komisji Oceniającej ds. Nauczycieli Akademickich,
      5) ustala kryteria i zasady kierowania pracowników na krajowe i zagraniczne staże naukowe oraz podejmuje
          decyzje w tym zakresie,
      6) podejmuje decyzje w sprawach objętych właściwością działania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej,
      7) nadzoruje:
          a) funkcjonowanie bazy danych nauczycieli akademickich firmujących kierunki kształcenia,
          b) proces zatrudniania pracowników, o których mowa w pkt. 1, ich okresową ocenę oraz sprawy
              dyscyplinarne,
          c) ochronę danych osobowych,
          d) funkcjonowanie bazy wypoczynkowej prowadzonej przez Uniwersytet,
          e) realizację zadań wynikających z przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
          f) proces gromadzenia dokumentów historycznych dotyczących Uniwersytetu,
          g) funkcjonowanie Senackiej Komisji Kadrowej, Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli
              Akademickich, Komisji Etyki,
      8) tworzy politykę w zakresie spraw socjalnych pracowników Uniwersytetu,
      9) powołuje komisje w sprawach gospodarowania ZFŚS, tj:
          a) Komisję Zapomogową,
          b) Komisję Pożyczkową,
          c) Komisję Wypoczynkowo-Rekreacyjną,
          d) Komisję Pracowniczego Programu Emerytalnego,
    10) współpracuje:
          a) ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie,
          b) ze służbami bhp i społeczną inspekcją pracy,
          c) z Radą Archiwalną.
3. Prorektor ds. Kadr pełni nadzór nad realizacją zadań przez:
      1) Dział Kadr
      2) Archiwum i Muzeum.
4. Przy realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 Prorektor ds. Kadr zobowiązany jest do:
      1) stosowania przepisów zewnętrznych i zarządzeń Rektora regulujących zasady zatrudniania nauczycieli
          akademickich i pracowników niebędących nauczycielami,
      2) informowania Rektora o zamiarze zatrudnienia nowego pracownika. 
§ 5
Prorektor ds. Kształcenia
1. Prorektor ds. Kształcenia pełni nadzór nad procesem rozwoju i jakości kształcenia oraz reprezentuje Uniwersytet
    w sprawach wynikających z powierzonych zadań.
2. W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Kształcenia:
      1) tworzy:
          a) ofertę edukacyjną dostosowaną do misji i strategii Uniwersytetu,
          b) minima kadrowe i programowe niezbędne do funkcjonowania nadzorowanej działalności,
      2) pełni nadzór i koordynuje wdrażanie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, prowadzonych na
          wydziałach (nowe kierunki studiów, kształcenie interdyscyplinarne, poszerzenie oferty dydaktycznej,
          e-learning, opracowanie oferty edukacyjnej dla cudzoziemców, kształcenie w językach obcych),
      3) pełni nadzór nad:
          a) procesem oceny jakości kształcenia i przygotowania do procesu akredytacji oraz systemem ECTS,
          b) rozliczeniem obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,
          c) funkcjonowaniem programu USOS,
          d) promocją zawodową absolwentów,
          e) kształceniem na studiach III stopnia i opracowywaniem koncepcji studiów doktoranckich,
          f) opracowywaniem treści programowych,
          g) kształceniem ustawicznym (studia podyplomowe, kursy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet
              Dzieci),
          h) realizacją projektów edukacyjno-szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków zagranicznych,
      4) zatwierdza przydział obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich,
      5) organizuje współpracę dydaktyczną Uniwersytetu z jednostkami w kraju i za granicą,
      6) pełni nadzór merytoryczny nad systemem „antyplagiat”.
3. Prorektorowi ds. Kształcenia podlegają:
      1) Biuro ds. Kształcenia,
      2) Biuro Informatycznej Obsługi Studiów,
      3) Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku,
      4) Studium Języków Obcych,
      5) Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych,
      6) Centrum Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
      7) Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM,
      8) Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli.
4. W ramach realizacji kompetencji Prorektor ds. Kształcenia reprezentuje Uniwersytet w sprawach
    z zakresu:
      1) rekrutacji na studia III stopnia,
      2) toku studiów na studiach III stopnia,
      3) kształcenia ustawicznego,
      4) pomocy materialnej doktorantów.
5. W ramach przyznanych uprawnień Prorektor ds. Kształcenia:
      1) podejmuje decyzje administracyjne w sprawach:
          a) odwołań od decyzji kierownika studiów doktoranckich w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji rady
              wydziału,
          b) przyznawania stypendiów doktoranckich,
     2) pełni funkcję organu odwoławczego w sprawach, w których Prorektor ds. Studenckich wydał decyzję jako
         organ pierwszej instancji.
6. Prorektor ds. Kształcenia reprezentuje Uniwersytet w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz pełni nadzór
    nad funkcjonowaniem Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych.
 § 6
Prorektor ds. Nauki
1. Prorektor ds. Nauki realizuje, zgodne ze strategią i programem rozwoju Uniwersytetu, przyjęte kierunki
    działalności naukowej i badawczej oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach:
      1) związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację programów badawczych,
      2) umów na prowadzenie przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
      3) umów z wydawnictwami w zakresie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu.
2. W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Nauki:
      1) prowadzi działania na rzecz pozyskiwania środków na badania naukowe,
      2) nadzoruje:
          a) planowanie i prowadzenie badań naukowych,
          b) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,
          c) wykorzystanie środków na realizację programów badawczych,
          d) uczelnianą ofertę naukową w zakresie promocji wyników badań, polityki licencyjnej i ochrony patentowej
              oraz wdrażania wyników badań i działalności eksperckiej,
          e) proces zakupów aparatury badawczej,
          f) działalność specjalistycznych laboratoriów, stacji doświadczalnych i stacji dydaktyczno-badawczych,
          g) realizację projektów badawczych i aparaturowych, w tym finansowanych ze środków zagranicznych,
      3) podejmuje decyzje w sprawie dofinansowania zagranicznych podróży służbowych pracowników,
      4) określa zasady finansowania pobytu delegacji zagranicznych w Uniwersytecie,
      5) inicjuje tworzenie nowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność badawczą, innowacyjną
          i wdrożeniową,
      6) określa główne kierunki badań i współpracy naukowej na terenie kraju,
      7) zawiera umowy na realizację programów na badania naukowe współfinansowanych z funduszy pochodzenia
          krajowego,
      8) zatwierdza do realizacji wnioski projektów badawczych i podział środków na badania statutowe,
      9) udziela zezwoleń na organizację w Uniwersytecie sympozjów, konferencji, zjazdów itp. spotkań naukowych,
    10) akceptuje udział pracowników Uniwersytetu w spotkaniach naukowych,
    11) podejmuje decyzje w zakresie publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu w Wydawnictwie
          Uniwersyteckim i wydawnictwach zewnętrznych,
    12) współpracuje z Radą Biblioteczną i Radą Wydawniczą,
    13) angażuje się w sprawy projakościowe Uczelni zwłaszcza w dziedzinie badań.
3. Prorektor ds. Nauki pełni nadzór nad funkcjonowaniem:
      1) Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką,
      2) Biura ds. Współpracy Międzynarodowej,
      3) Biblioteki Uniwersyteckiej,
      4) Wydawnictwa Uniwersytetu,
      5) Centrum Badań Energii Odnawialnej,
      6) Centrum Badań Europy Wschodniej,
      7) Centrum Badań Rozwoju Mleczarstwa,
      8) Centrum Badań Społecznych,
      9) Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej,
    10) Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
    11) Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich,
    12) Stacji Dydaktyczno-Badawczej z siedzibą w Bałdach,
    13) Stacji Dydaktyczno-Badawczej z siedzibą w Łężanach,
    14) Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach,
    15) Senackiej Komisji ds. Nauki, Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.
4. Prorektor ds. Nauki podejmuje działania w zakresie promocji nauki zwłaszcza w zakresie badań.
 § 7
Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju
1. Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju nadzoruje realizację programu rozwoju Uczelni i tworzenie polityki
    finansowej Uczelni oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach wynikających z powierzonych zadań.
2. W ramach powierzonych kompetencji Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju:
      1) koordynuje prace nad procesem tworzenia planu rzeczowo-finansowego,
      2) ustala zasady podziału środków w ramach planu rzeczowo-finansowego,
      3) zatwierdza część rzeczową projektu planu rzeczowo-finansowego w zakresie zadań realizowanych przez
          podległe jednostki z uwzględnieniem strategii i możliwości finansowych Uniwersytetu,
      4) nadzoruje:
          a) gospodarkę finansową Uczelni oraz opracowywanie analiz i prognoz ekonomicznych stanowiących
              podstawę działalności Uniwersytetu,
          b) doskonalenie procesu zarządzania Uczelnią,
          c) uczelnianą i środowiskową sieć informatyczną,
          d) funkcjonowanie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów,
      5) akceptuje do realizacji projekty i programy inwestycyjne oraz inne finansowane ze środków zagranicznych,
      6) we współpracy z Kwestorem przedstawia Rektorowi informacje o sytuacji finansowej Uniwersytetu.
3. Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju podlegają:
      1) Biuro ds. Projektów Zagranicznych,
      2) Regionalne Centrum Informatyczne,
      3) Sekcja Planowania i Analiz,
      4) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
      5) Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN.
4. Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju podlegają, wynikające z nadzoru właścicielskiego, sprawy związane z:
      1) Fundacją na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
      2) Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Bałcyny” Sp. z o.o.,
      3) Zakładem Produkcyjno-Doświadczalnym „Pozorty” Sp. z o.o.
 § 8
Prorektor ds. Studenckich
1. Prorektor ds. Studenckich pełni nadzór nad tokiem studiów oraz reprezentuje Uniwersytet w sprawach
    wynikających z powierzonych zadań.
2. Prorektor ds. Studenckich w szczególności nadzoruje:
      1) proces rekrutacji na studia I i II stopnia, w tym na studia prowadzone w języku obcym,
      2) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z tokiem studiów I i II stopnia oraz jej sporządzanie
          zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      3) wykorzystywanie przez Samorząd Studentów środków finansowych przeznaczonych przez organy
          Uniwersytetu na cele studenckie,
      4) przestrzeganie praw studentów przez organy Uniwersytetu, w tym proces wydawania decyzji, ustalania
          i pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne oraz przestrzeganie Regulaminu studiów,
      5) proces podziału dotacji na fundusz pomocy materialnej dla studentów,
      6) funkcjonowanie studenckich kół naukowych.
3. W ramach swoich kompetencji Prorektor ds. Studenckich:
      1) pełni funkcję organu odwoławczego i podejmuje decyzje administracyjne w sprawach:
          a) odwołań studentów od decyzji dziekana,
          b) dyscyplinarnych studentów,
          c) w których Prorektor ds. Kształcenia wydał decyzję jako organ pierwszej instancji,
      2) podejmuje decyzje w sprawach:
          a) legalizacji dokumentów studenckich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
          b) rejestracji uczelnianych organizacji studenckich,
          c) wyjazdów zagranicznych studentów,
          d) działalności studenckich kół naukowych,
          e) tworzenia i funkcjonowania systemu udzielania studentom pomocy materialnej,
          f) gospodarki ogólnouczelnianymi salami dydaktycznymi,
      3) prowadzi postępowanie w zakresie imprez i zgromadzeń studentów na terenie Uniwersytetu,
      4) nadzoruje funkcjonowanie studenckich agend kulturalnych,
      5) pełni nadzór nad promocją oferty edukacyjnej.
4. Ponadto Prorektor ds. Studenckich:
      1) współpracuje z:
          a) samorządem studenckim, stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi,
          b) Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów i Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów,
          c) fundacjami i stowarzyszeniami w sprawach studenckich,
      2) koordynuje działalność sportowo-rekreacyjną w Uniwersytecie,
      3) nadzoruje funkcjonowanie Senackiej Komisji Statutowej.
5. Prorektorowi ds. Studenckich podlegają:
      1) Biuro ds. Studenckich,
      2) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
      3) Samorząd Studencki,
      4) Akademickie Centrum Kultury,
      5) Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego,
      6) Akademicki Związek Sportowy.
6. Prorektorowi ds. Studenckich podlegają, wynikające z nadzoru właścicielskiego, sprawy związane z:
      1) Fundacją Samorządu Studenckiego,
      2) Fundacją ŻAK.
§ 9
Kanclerz
1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie nie zastrzeżonym dla Rektora i Prorektorów
    oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uniwersytetu z wyłączeniem spraw przekraczających zwykły zarząd.
2. W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
    Uniwersytetu. Zakres ten obejmuje w szczególności czynności związane z bieżącą eksploatacją składników
    mienia Uniwersytetu i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz z pobieraniem korzyści z tych składników,
    jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności. Zakres spraw
    przekraczających zwykły zarząd określa pełnomocnictwo.
3. W sprawach objętych zakresem swojego działania Kanclerz współpracuje z Rektorem i Prorektorami oraz
    reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.
4. Kanclerzowi podlegają jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu wchodzące w skład pionu Kanclerza
    na podstawie odrębnych przepisów.
5. W zakresie swojego działania Kanclerz:
      1) reprezentuje Uniwersytet, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, w stosunkach prawnych z innymi
          podmiotami, w tym przy podpisywaniu umów w zakresie podejmowanych czynności zwykłego zarządu
          do wysokości łącznej środków przeznaczonych na dany cel w planie rzeczowo – finansowym Uniwersytetu
          na dany rok,
      2) reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz przed organami i urzędami w związku z realizacją zadań wynikających
          ze zwykłego zarządu,
      3) koordynuje działalność administracyjną, techniczną i gospodarczą Uniwersytetu,
      4) określa zasady dotyczące zarządzania majątkiem Uniwersytetu i nadzoruje ich przestrzeganie,
      5) zapewnia wykonanie uchwał Senatu w zakresie wymagającym działań administracyjnych,
      6) nadzoruje:
          a) wykonanie zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych objętych jego zakresem działania
              w sposób i w terminach określonych przez kontrolujących,
          b) proces właściwego wykorzystania obiektów i urządzeń Uniwersytetu,
          c) funkcjonowanie podległych jednostek,
          d) proces opracowania planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji,
          e) realizację inwestycji, remontów i modernizacji,
          f) tworzenie systemu wewnętrznych przepisów oraz zasad dotyczących realizacji zadań w podległych
             jednostkach i ich realizację,
          g) realizację projektów inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków zagranicznych,
      7) sprawuje kontrolę funkcjonalną i kontrolę przestrzegania przez podległe jednostki organizacyjne
          obowiązujących przepisów wewnętrznych i zewnętrznych,
      8) w odniesieniu do jednostek organizacyjnych tworzących pion Kanclerza:
          a) dokonuje analizy potrzeb kadrowych,
          b) bierze udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydatów do zatrudnienia,
          c) składa do właściwego Prorektora wnioski o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy stosując
              przy tym, określone Zarządzeniem Rektora, zasady zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami
              akademickimi,
          d) w przypadkach uzasadnionych potrzebami Uniwersytetu składa do właściwego Prorektora wnioski
              o przedłużeniu nie więcej niż o 6 miesięcy, zatrudnienia pracownikom, którzy uzyskali prawo
              do emerytury.
6. Kanclerz wydaje decyzje w sprawach należących do jego właściwości rzeczowej.
7. W sprawach inwestycyjnych i finansowych Kanclerz współpracuje z Prorektorem ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
8. Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy zastępców zatrudnianych w trybie określonym przez odrębne
    przepisy.
9. Podział kompetencji pomiędzy Kanclerza i jego zastępców następuje w drodze decyzji Kanclerza
    z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących Kwestora.
 § 10
Prorektorzy, Kanclerz, Kwestor i Dyrektor Gabinetu Rektora, poza obowiązkami powierzonymi niniejszą decyzją, pełnią obowiązki powierzone odrębnymi przepisami prawnymi.
 § 11
Tracą moc:
Decyzja nr 10/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza
oraz Decyzja Nr 50/2013 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 10/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.
 § 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.07.2014
Data publikacji:
18.08.2014 11:02
Data aktualizacji:
22.08.2014 11:29
Liczba wyświetleń:
2947
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument