Nr 53/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zasad przyznawania miejsc, lokali, segmentów z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 53/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2014 roku
 
w sprawie zasad przyznawania miejsc, lokali, segmentów z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się
co następuje:
 
§ 1
Zarządzenie określa zasady przyznawania miejsc, lokali, segmentów z zasobów mieszkaniowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pracownikom Uniwersytetu.
 
§ 2
1. Zasoby mieszkaniowe służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wyłącznie pracowników
    Uniwersytetu.
2. Przydział miejsc, lokali lub segmentów znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbywa się z uwzględnieniem:
         1)  potrzeb Uniwersytetu w zakresie zatrudniania osób niezbędnych do właściwego funkcjonowania
              i rozwoju Uczelni, w tym specjalistów z odpowiedniej dziedziny, w szczególności związanej
              z wprowadzeniem nowych kierunków studiów, prawa habilitowania i doktoryzowania
              na wydziałach i perspektywicznego rozwoju naukowego młodego pracownika,
         2)  faktu zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jako podstawowym
              miejscu pracy,
         3)  stażu pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
         4)  sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.
3. Miejsca, lokale lub segmenty w zasobach mieszkaniowych Uniwersytetu przyznawane są w pierwszej
    kolejności pracownikom Uniwersytetu, którzy nie posiadają prawa do zamieszkania w lokalu
    mieszkalnym:
         1)  na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
         2)  na podstawie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
         3)  z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego,
         4)  z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
         5)  z publicznego zasobu mieszkaniowego,
         6)  stanowiącym własność lub współwłasność,
   znajdującym się na terenie Miasta Olsztyna.
 
 § 3
1. Wnioskodawca składa wniosek o przydział miejsca, lokalu lub segmentu, według wzoru stanowiącego
    załącznik nr 1, w sekretariacie Działu Gospodarki Nieruchomościami.
2. Do wniosku należy załączyć:
         1)  oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających wspólnie zamieszkać
              w przydzielonym lokalu (wzór oświadczenia załącznik nr 2),
         2)  oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w § 2 ust. 3 (wzór oświadczenia załącznik nr 3)
              w przypadku jego spełnienia.
3. Złożone wnioski rejestrowane są według kolejności złożenia w rejestrze wniosków prowadzonym
    w Dziale Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 4
1. Przydziału miejsca, lokalu lub segmentu dokonuje Prorektor ds. kadr po zasięgnięciu opinii Komisji
     Mieszkaniowej.
2. Zasady powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej określa Rektor w drodze zarządzenia.
3. Miejsce, lokal lub segment przydziela się pracownikowi w formie skierowania do zakwaterowania
    na czas określony.
4.  Skierowanie do zakwaterowania może zostać cofnięte przed upływem terminu, na który zostało
     wydane w przypadku:
         1)  zatajenia lub podania nieprawdziwych danych będących podstawą wydania skierowania,
         2)  naruszenia w sposób rażący regulaminu porządkowego,
         3)  zalegania z opłatami za korzystanie z miejsca, lokalu lub segmentu za okres 2 miesięcy,
         4)  zarejestrowania działalności gospodarczej pod adresem zajmowanego miejsca, lokalu
              lub segmentu,
         5)  oddania miejsca, lokalu lub segmentu w jakiekolwiek prawa zależne (podnajem, poddzierżawę,
              użytkowanie, użyczenie itd.) osobom trzecim.
Cofnięcie skierowania jest skuteczne z dniem doręczenia decyzji o cofnięciu.
5. Skierowanie wygasa z dniem:
         1)  złożenia rezygnacji przez osobę, która skierowanie otrzymała,
         2)  rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem,
         3)  przejścia pracownika UWM na emeryturę,
         4)  upływu terminu na jaki udzielono skierowania.
6. W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia skierowania pracownik zobowiązany jest do opuszczenia
    miejsca, lokalu lub segmentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o cofnięciu lub wygaśnięcia
    skierowania.
7. Okres zamieszkiwania od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia skierowania traktuje się jak zamieszkiwanie
    bez tytułu prawnego.
8. Przedłużenie skierowania do zakwaterowania następuje na pisemny wniosek złożony co najmniej
    na dwa miesiące przed upływem terminu skierowania. Do przedłużenia skierowania stosuje
    się odpowiednio ust 1 – 7.
 
§ 5
Traci moc Zarządzenie nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
18 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania lokali (miejsc) rotacyjnych z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 6
Realizację Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.07.2014
Data publikacji:
24.07.2014 09:23
Data aktualizacji:
22.08.2014 13:46
Liczba wyświetleń:
2849
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr53.docx30.47 KB
ZalNr1doZarzNR53.pdf74.65 KB
ZalNr2ZarzNr53.pdf68.96 KB
ZalNr3doZarzNr53.pdf66.13 KB