Nr 28/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 28/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
 
w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  Z tytułu korzystania z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie
     Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przez podmioty zewnętrzne lub w celach związanych z realizacją
     projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych, ustala się opłaty w wysokości określonej
     w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Określone w niniejszej decyzji zasady wnoszenia opłat nie dotyczą obiektów, sal i urządzeń
     sfinansowanych z projektów, które nie zakładają działalności komercyjnej.
3.  Stawki określone w załączniku nr 1 do decyzji podwyższa się o należny podatek VAT z zastrzeżeniem
     ust. 7.
4.  Przy korzystaniu z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych uwzględnia się
     również dodatkowe koszty, jakie mogą powstać w związku z ich udostępnieniem, w szczególności
     koszty wynagrodzeń osób dodatkowo zatrudnionych przy obsłudze budynku lub lokalu w czasie
     oddania go do korzystania oraz koszty związane z obsługą i konserwacją pomieszczeń wspólnych,
     z których najemcy będą korzystać.
5.  Rodzaje kosztów, ich wysokość oraz terminy płatności określa umowa.
6.  Stawki opłat określone zgodnie z niniejszą decyzją mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu
     kalkulacji kosztów kształcenia na poszczególnych wydziałach lub na studiach podyplomowych.
7.  Przy wykorzystaniu stawek określonych w niniejszej decyzji do celów, o których mowa w ust. 6 stosuje
     się stawki w wysokości netto (bez VAT).
8.  Przychody z tytułu korzystania z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych stanowią
     przychody ogólnouczelniane.
 
§ 2
1.  Wnioski w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z sal, powierzchni reklamowych lub urządzeń
     multimedialnych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do decyzji, składa się
     do Kanclerza w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem.
2.  Kanclerz, po rozpatrzeniu wniosku:
       1)  wyraża zgodę na udostępnienie sali, powierzchni reklamowej lub urządzeń multimedialnych
            i przekazuje wniosek do pracownika Działu Gospodarki Nieruchomościami, który w porozumieniu
            z administratorem
            obiektu przygotowuje projekt umowy,
       2)  odmawia udostępnienia sali dydaktycznej w przypadku, gdyby jej udostępnienie utrudniło
            realizację zadań dydaktycznych.
3. Umowy na korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych podlegają
    ewidencji w rejestrze prowadzonym przez Dział Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 3
Traci moc Decyzja nr 4/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lutego
2014 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 4
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2014
Data publikacji:
22.07.2014 13:06
Data aktualizacji:
23.10.2015 11:32
Liczba wyświetleń:
3907
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr28.docx18.65 KB
ZalNr2doDec28.doc35 KB
ZalNr1doDec28.pdf166.64 KB