Nr 43 /2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2014/2015

 
Zarządzenie Nr 43 /2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2014/2015

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1572 ze zm.),
§ 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada
2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 i § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
(Dz. U. z 2013roku, poz.1571), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję kierownika lub opiekuna studenckich praktyk zawodowych przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

§ 2

1.   Wydziałowy kierownik studenckich praktyk, z wyłączeniem praktyk związanych z pracą dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), z tytułu wykonywania prac administracyjnych i organizacyjnych, otrzymuje dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł (brutto) za grupę składającą się ze 100. i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie
do liczby studentów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.     W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc, stawkę jednorazowego wynagrodzenia, o której mowa
w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.

3.     Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).

 

§ 3

1.  Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami, opiekun praktyki otrzymuje dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł (brutto) za grupę składającą się z 24. i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.     W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc, stawkę jednorazowego wynagrodzenia, o której mowa
w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.

3.     Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).

 

 § 4

Dziekan pełniący nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zapewnia kadrę, o której mowa w § 2 i § 3.

 

§ 5

1.  Opiekun zakładowy praktyki pedagogicznej - nauczyciel szkoły lub innej jednostki dydaktyczno-wychowawczej otrzymuje wynagrodzenie za:

1)  wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad studentami podczas odbywania praktyk pedagogicznych ciągłych, w wysokości – 40 zł za każdy tydzień praktyki 1 studenta,

2)   wykonanie obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny zajęć z udziałem 1 grupy studenckiej podczas odbywania praktyk śródrocznych, w wysokości – 30 zł za efektywne zajęcia pokazowe dla studentów.

2.  Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 przysługują za okres trwania praktyki i wypłacane są na podstawie umowy cywilno-prawnej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2014
Data publikacji:
14.07.2014 08:55
Data aktualizacji:
14.07.2014 09:03
Liczba wyświetleń:
1998
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr43.doc48.5 KB