Wersja strony Nr 557 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie z dnia 8 lipiec, 2014 - 22:01

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 
UCHWAŁA Nr 557
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej
w Olsztynie

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:


§ 1

Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako dz. nr 12/13 obr. 112, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
nr OL1O/00039693/9, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

 § 2

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:

1)    znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń ciepłowniczych
w postaci sieci ciepłowniczej Dn 125 mm, wykonanej w technologii preizolowanej o łącznej długości 39,5 m,

2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i sieci ciepłowniczej.

 

§ 3

Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem
w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) netto powiększonym o należny podatek VAT.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2014
Data publikacji:
08.07.2014 22:01
Data aktualizacji:
15.07.2014 10:10
Liczba wyświetleń:
2299
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr557.docx19.76 KB