Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015

 
Zarządzenie Nr 35/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2014 roku
 
w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015
 
 Na podstawie art. 99 ust. 1 - 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2012.572 z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały
Nr 219 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się, co następuje:
 
 § 1
Zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr 219 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie może pobierać opłaty za studia i usługi edukacyjne związane z:
    1)   kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,
    2)   kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,
    3)   kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów,
    4)   kształceniem studentów na studiach stacjonarnych w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym
          limitem punktów,
    5)   powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających
          wyników w nauce,
    6)   powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich
          z powodu niezadowalających wyników w nauce,
    7)   prowadzeniem studiów w języku obcym,
    8)   prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów,
    9)   prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
 
§ 2
1.  Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (jednolitych magisterskich, pierwszego
    stopnia, drugiego stopnia), dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 określa
    załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
2.  Opłaty za świadczone usługi edukacyjne, realizowane na niestacjonarnych studiach doktoranckich dla
    doktorantów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 określa załącznik nr 2 do niniejszego
    zarządzenia.
 
3.  Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych dla studentów
    rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
4.  Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim dla obywateli polskich
    rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
5.  Opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych dla studentów rozpoczynających naukę
    w roku akademickim 2014/2015, realizowane poza dodatkowym limitem punktów, o których mowa w art. 170a
    ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 
6.  Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną na poszczególnych kierunkach studiów dla studentów rozpoczynających
    naukę w roku akademickim 2014/2015, z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności, określa załącznik nr 6
    do niniejszego zarządzenia.
 
7.  Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną, realizowaną na studiach doktoranckich według dziedzin nauki i dyscyplin
    naukowych dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015,
    z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności, określa załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1. Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na poszczególnych kierunkach studiów,
    poziomach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych (jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia,
    drugiego stopnia) ustala się jako iloczyn wskaźnika kosztochłonności danego kierunku studiów
   (wg załącznika nr 6) oraz kwoty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości 11,50 zł.
 
2. Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych wynoszą:
      1)  za semestr I i II - według pełnych kosztów realizacji przedmiotu ustalanych jako iloczyn liczby godzin
           dydaktycznych określonych planem studiów dla danego kierunku i poziomu kształcenia oraz opłaty za jedną
           godzinę dydaktyczną (wg załącznika nr 6), z zastrzeżeniem ust. 3-8,
      2)  za semestry od III do X - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonych jako iloczyn liczby
           godzin dydaktycznych określonych planem studiów dla danego kierunku i poziomu kształcenia oraz opłaty
           za jedną godzinę dydaktyczną (wg załącznika nr 6), z zastrzeżeniem ust. 3-8.
 
3. Opłata za powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, z wyłączeniem przedmiotu z zakresu technologii
    informacyjnej oraz lektoratu z języka obcego, realizowanych na poszczególnych kierunkach ustalana jest jako
    iloczyn liczby godzin dydaktycznych przedmiotu i kwoty 11,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
4. Opłata za powtarzanie określonego  poziomu  (semestru) języka obcego (lektoratu) ustalana jest jako iloczyn 
    liczby godzin dydaktycznych języka obcego (lektoratu) i kwoty 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
5. Opłata za powtarzanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego ustalana jest jako iloczyn liczby godzin
    dydaktycznych z wychowania fizycznego i kwoty 11,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
6. Opłata za powtarzanie przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej ustalana jest jako iloczyn liczby godzin
    dydaktycznych przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej i kwoty 20,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
7. Opłata za powtarzanie przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona
    własności intelektualnej, etykieta, informacja patentowa ustalana jest jako iloczyn liczby godzin dydaktycznych
    przedmiotów i kwoty 11,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
8. Opłatę za powtarzanie przedmiotu nieobjętego planem studiów lub realizowanego w języku obcym pobiera się
    według pełnych kosztów realizacji przedmiotu, tj. iloczynu liczby godzin dydaktycznych przedmiotu i opłaty
    za jedną godzinę dydaktyczną.  Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźnika
    kosztochłonności określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
1. Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na niestacjonarnych studiach doktoranckich
    w dyscyplinie naukowej ustala się jako iloczyn wskaźnika kosztochłonności danej dziedziny nauki/dyscypliny
    naukowej (wg załącznika nr 7) oraz kwoty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości 11,50 zł.
 
2. Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych wynoszą:
       1)  za I rok studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu ustalonych jako iloczyn liczby godzin
            dydaktycznych określonych planem studiów i opłaty za jedną godzinę dydaktyczną (wg załącznika nr 7),
            z zastrzeżeniem ust. 3,
       2)  od II do III roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonych jako iloczyn liczby
            godzin dydaktycznych określonych planem studiów i opłaty za jedną godzinę dydaktyczną
            (wg załącznika nr 7), z zastrzeżeniem ust. 3.
 
3. Opłata za powtarzanie przedmiotu z zakresu: kształcenia ogólnego, rozwijania umiejętności dydaktycznych
    przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, rozwijania umiejętności
    zawodowych przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym,
    przewidzianego planem studiów od I do III roku, ustalana jest jako iloczyn liczby godzin dydaktycznych
    przedmiotu i opłaty za jedną godzinę dydaktyczną. Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem
    wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5
1. Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na poszczególnych kierunkach studiów,
    poziomach kształcenia i semestrach studiów stacjonarnych (jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia,
    drugiego stopnia) ustala się jako iloczyn wskaźnika kosztochłonności danego kierunku studiów
    (wg załącznika nr 6) oraz kwoty za jedną godzinę dydaktyczną w wysokości 11,50 zł.
 
2. Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych wynoszą:
      1)  za semestr I i II - według pełnych kosztów realizacji przedmiotu ustalanych jako iloczyn liczby godzin
           dydaktycznych określonych planem studiów dla danego kierunku i poziomu kształcenia oraz opłaty za jedną
           godzinę dydaktyczną (wg załącznika nr 6), z zastrzeżeniem ust. 3-9,
      2)  za semestry od III do X - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonych jako iloczyn liczby
           godzin dydaktycznych określonych planem studiów dla danego kierunku i poziomu studiów oraz opłaty
           za jedną godzinę dydaktyczną (wg załącznika nr 6), z zastrzeżeniem ust. 3-9.
 
3.  Opłata za powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, realizowanego w ramach modułu ogólnouczelnianego
     lub wydziałowego z wyłączeniem przedmiotu z zakresu  technologii informacyjnej oraz lektoratu z języka
     obcego (lektoratu), realizowanych na poszczególnych kierunkach i poziomach ustalana jest jako iloczyn liczby
     godzin dydaktycznych przedmiotu i kwoty 11,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
4.  Opłata za powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) ustalana jest jako iloczyn
     liczby godzin dydaktycznych języka obcego (lektoratu) i kwoty 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
5.  Opłata za powtarzanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego ustalana jest jako iloczyn liczby godzin
     dydaktycznych z wychowania fizycznego i kwoty 11,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
6.  Opłata za powtarzanie przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej ustalana jest jako iloczyn liczby godzin
     dydaktycznych przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej i kwoty 20,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
7.  Opłaty za powtarzanie przedmiotów: ergonomia, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona
     własności intelektualnej, etykieta, informacja patentowa ustalana jest jako iloczyn liczby godzin dydaktycznych
     przedmiotów i kwoty 11,50 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
8.  Opłatę za powtarzanie przedmiotu nieobjętego planem studiów lub realizowanego w języku obcym pobiera się
     wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu, tj. iloczynu liczby godzin dydaktycznych przedmiotu i opłaty za jedną
     godzinę dydaktyczną.  Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności 
     określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 
9.  Opłaty na studiach stacjonarnych na kierunku lekarskim realizowanym w języku angielskim na poziomie
     jednolitych studiów magisterskich dla obywateli polskich za powtarzanie przedmiotów realizowanych
     w semestrach od I do XII pobierane są wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu. Koszt jednej godziny
     dydaktycznej z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6
1. Stacjonarne studia doktoranckie są nieodpłatne.

2. Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu na stacjonarnych studiach doktoranckich
    w poszczególnych dziedzinach nauki/dyscyplinach naukowych ustala się jako iloczyn wskaźnika kosztochłonności
    danej dziedziny nauki/dyscypliny naukowej (wg załącznika nr 7) oraz kwoty za jedną godzinę dydaktyczną
    w wysokości 11,50 zł.

3. Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych wynoszą:      

       1)  za I rok studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu ustalonych jako iloczyn liczby godzin
            dydaktycznych określonych planem studiów i opłaty za jedną godzinę dydaktyczną (wg załącznika nr 7),
            z zastrzeżeniem ust. 4-5,       

       2)  od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonych jako iloczyn liczby
            godzin dydaktycznych określonych planem studiów i opłaty za jedną godzinę dydaktyczną
            (wg załącznika nr 7), z zastrzeżeniem ust. 4-5.

4. Opłata za powtarzanie przedmiotu z zakresu: kształcenia ogólnego, rozwijania umiejętności dydaktycznych
    przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, rozwijania umiejętności
    zawodowych przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym 
    przewidzianego planem studiów od I do IV roku, ustalana jest jako iloczyn liczby godzin dydaktycznych
    przedmiotu i opłaty za jedną godzinę dydaktyczną. Koszt jednej godziny dydaktycznej z uwzględnieniem
    wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

5. Opłata za powtarzanie języka obcego (specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego)  ustalana jest jako
    iloczyn liczby godzin dydaktycznych języka obcego i kwoty 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
 
§ 7
1. Opłaty wymienione w § 3-6 dotyczą zajęć realizowanych w formie ćwiczeń. Wykłady są nieodpłatne dla
    przedmiotów realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń.
 
2. W przypadku realizowania przedmiotu wyłącznie w formie wykładu, studenci/doktoranci ponoszą opłatę według
    zasad określonych dla ćwiczeń.
 
3. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki.
 
4. Warunki odpłatności za studia, w tym procedurę dokonywania opłat za kształcenie, określa umowa zawarta
    pomiędzy studentem a uczelnią.
 
§ 8
1. Student powtarzający rok studiów lub kontynuujący naukę po co najmniej rocznym urlopie lub przeniesiony
    z innej szkoły na dany kierunek studiów, wnosi opłaty za semestr w kwocie ustalonej właściwym zarządzeniem
    Rektora dla rocznika studiów, z którym  kontynuuje naukę. W takim przypadku nie zachodzi konieczność
    dokonywania zmiany warunków umowy zawartej ze studentem z zastrzeżeniem ust. 2.
 
2. Ze studentem przeniesionym z innej szkoły Uniwersytet zawiera umowę na wykonanie usługi edukacyjnej.
 
§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz Uchwałę Nr 219 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania
z tych opłat.
 
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2014
Data publikacji:
17.06.2014 13:21
Data aktualizacji:
17.06.2014 13:50
Liczba wyświetleń:
13701
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr35.docx29.03 KB
ZalNr1doZarzNr35.pdf185.72 KB
ZalNr2doZarzNr35.pdf286.14 KB
ZalNr3doZarzNr35.pdf179.55 KB
ZalNr4doZarzNr35.pdf191.93 KB
ZalNr5doZarzNr35.pdf119.53 KB
ZalNr6doZarzNr35.pdf132.87 KB
ZalNr7doZarzNr35.pdf89.91 KB