Nr 39/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015

 
Zarządzenie Nr 39/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 maja 2014 roku
 
w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015
 
Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.:Dz.U.2012.572 z późn. zm.), § 17 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.2006.190.1406 z późn. zm.), Uchwały Nr 219 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1
 
1.  Cudzoziemcy, z wyłączeniem osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
     Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
     i członków ich rodzin, o ile zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą
     podejmować kształcenie w Uniwersytecie na studiach: pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
     studiach magisterskich, na zasadach odpłatności.
 
2.  Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim dla cudzoziemców
     rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
3.  Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców
     rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
4.  Osoby podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłatę podwyższoną
     o równowartość 200,00 EURO, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.
 
5.  Osoby pochodzenia polskiego, w rozumieniu art. 5 ust. 1-3 ustawy o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz.
     532, z późn. zm.), udokumentowanego odpowiednim zaświadczeniem, podejmujące naukę na studiach
     prowadzonych w języku polskim na warunkach odpłatności, wnoszą opłaty obniżone o 30 %.

 

§ 2

 Wysokość opłat związanych z powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi:

1)  za powtarzanie semestru – 50% kwoty opłaty rocznej,

2)  za powtarzanie przedmiotu – opłata w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin dydaktycznych określonych
     planem studiów i poziomem kształcenia dla danego kierunku oraz opłaty za godzinę dydaktyczną obliczoną
     zgodnie z zasadą: 11,50 zł x wskaźnik kosztochłonności dla kierunku.

 
§ 3
 
1.  Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynosi:
     1)  wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 PLN,
     2)  wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 PLN,
     3)  wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski - 40 PLN.
 
2.  Za wydanie duplikatów dokumentów pobiera się od studenta opłaty o połowę wyższe od opłat za wydanie
     oryginałów.
 
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2 studenci wnoszą w terminach i na rachunek bankowy Uniwersytetu wskazany
    odpowiednio przez Dziekana lub Rektora.
 
4. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku zalegania z opłatami przez
    okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy studentów.
 

§ 4

Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student otrzymał urlop lub zrezygnował
z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych, z tym że opłatę za pierwszy rok studiów zwraca się w wysokości pomniejszonej o równowartość 200 EURO.

 

§ 5

Warunki odpłatności za studia, w tym procedurę dokonywania opłat za kształcenie, określa umowa zawarta pomiędzy studentem a uczelnią.

 § 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz Uchwałę Nr 219 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

 

§ 7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
 prof. dr hab. Ryszard. J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2014
Data publikacji:
17.06.2014 09:55
Data aktualizacji:
17.06.2014 09:55
Liczba wyświetleń:
2952
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr39.docx24.29 KB
ZalNr1doZarzNr39.pdf98.86 KB
ZalNr2doZarzNR39.pdf272.27 KB