Nr 23/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej w roku akademickim 2013/2014

 
Decyzja Nr 23/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz
za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku,
poz. 572 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie  Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), § 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1571), w związku z § 2 pkt 2 Uchwały Nr 169 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni oraz § 1 ust. 2 i 3 Uchwały
Nr 460 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2013/2014, stanowi się,
co następuje:

§ 1

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe obliczone jako iloczyn liczby godzin ponadwymiarowych i stawki za godzinę ponadwymiarową, o których mowa w § 2 ust. 1-3.

 

§ 2

1.  Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach godzin
    ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych, w roku akademickim 2013/2014 przysługuje
    wynagrodzenie według stawki za jedną godzinę ponadwymiarową w wysokości 35,00 zł
    (słownie: trzydzieści pięć złotych).

 

2. Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach godzin ponadwymiarowych na studiach niestacjonarnych na wydziałach nieobjętych premią, w roku akademickim 2013/2014 przysługuje wynagrodzenie według stawki za jedną godzinę ponadwymiarową w wysokości 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych).

 

3. Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach godzin ponadwymiarowych na studiach niestacjonarnych na wydziałach objętych premią, w roku akademickim 2013/2014 przysługuje wynagrodzenie według stawki za jedną godzinę ponadwymiarową w wysokości 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych), powiększonej o wysokość premii określonej w ust. 4.

4.  Ustala się wysokość premii do stawki za jedną godzinę ponadwymiarową dla nauczycieli akademickich realizujących zajęcia dydaktyczne na wydziałach, spełniających wymagania określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr 460 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2013/2014:

1)  Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - 10,30 zł

(słownie: dziesięć złotych i trzydzieści groszy),

2)  Wydział Nauk Ekonomicznych - 9,70 zł

(słownie: dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy),

3)  Wydział Nauk Społecznych - 9,70 zł

(słownie: dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy),

4)  Wydział Nauk Technicznych - 5,70 zł

(słownie: pięć złotych i siedemdziesiąt groszy),

5)  Wydział Prawa i Administracji - 14,90 zł

(słownie: czternaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

 

§ 3

Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2013/2014 wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze, za opiekę nad pracą dyplomową: magisterską, licencjacką, inżynierską, po jej pozytywnej ocenie, przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w § 2 ust. 1-3:

1)  za opiekę nad pracą magisterską przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby trzech godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową,

2)  za opiekę nad pracą licencjacką lub inżynierską  przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby dwóch godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.05.2014
Data publikacji:
16.05.2014 10:09
Data aktualizacji:
16.05.2014 10:10
Liczba wyświetleń:
2668
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr23.docx19.51 KB