Nr 25/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 25/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu
z późn. zm.) w związku z § 10 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz.U. Nr 44, poz. 414 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.     W Zarządzeniu Nr 19/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
17 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie § 2 otrzymuje brzmienie:

1)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu opiniującego operaty rybackie, zwanego dalej Zespołem, liczącego
nie więcej niż 8 osób, powoływanego przez Rektora w drodze decyzji, wchodzą:

1)    pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wskazani
we wniosku Prorektora ds. Nauki,

2)    przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Przyrody.

W decyzji powołującej Zespół Rektor wskazuje Przewodniczącego i Sekretarza.”

 

2)    ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W posiedzeniach Zespołu, oprócz jego członków i Sekretarza, z zastrzeżeniem ust. 6
i 7, mogą uczestniczyć:

1)  uprawniony do rybactwa lub powołany przez niego biegły,

2)  właściwy miejscowo przedstawiciel:

a)     urzędu marszałkowskiego,

b)     regionalnej dyrekcji ochrony środowiska,

c)    zarządców obszarowych form ochrony przyrody, na które mogą mieć wpływ           działania zaplanowane w operacie.” 

 3)     W ust. 6 skreśla się „pkt 1-3”

  1. Treść Regulaminu, po uwzględnieniu zmian, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik
    do niniejszego Zarządzenia.
     

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauki. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.04.2014
Data publikacji:
25.04.2014 16:34
Data aktualizacji:
25.04.2014 16:44
Liczba wyświetleń:
1614
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzNr25.doc87.5 KB
REGULAMIN.doc79.5 KB