Nr 17/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zasad używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych

 
Zarządzenie Nr 17/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 marca 2014 roku

 

w sprawie zasad używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Wykorzystywanie przez pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego
    dalej pracownikiem, prywatnego samochodu w celach służbowych odbywa się:

1)   na podstawie umowy o używanie samochodu do celów służbowych, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia,

2)     w związku z poleceniem wyjazdu służbowego na terenie kraju.

 

2.  Zwrot kosztów związanych z używaniem przez pracownika samochodu prywatnego w celach służbowych ustalany jest:

1)     w przypadku umowy o używanie samochodu do celów służbowych – w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego, stanowiącego iloczyn miesięcznego limitu w jazdach lokalnych określonego w umowie oraz stawki za jeden kilometr określonej w odrębnych przepisach,

2)     w przypadku polecenia wyjazdu służbowego – w formie ryczałtu pieniężnego, stanowiącego iloczyn liczby przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr określonej
w odrębnych przepisach.

 

3.  Pracownik korzystający z prywatnego samochodu do celów służbowych zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.03.2014
Data publikacji:
03.04.2014 12:56
Data aktualizacji:
03.04.2014 13:01
Liczba wyświetleń:
3210
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzNr17.doc33 KB
ZaldozarzNr17.doc57 KB