Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 4 październik, 2007 - 07:07

 

Regulamin (ze zmianami)

Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Zarządzenie Nr 36

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

z dnia 15 listopada 2006 roku

 

zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie art.199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami), w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33 Rektora z dnia 31 października 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienia: „Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

3) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej .”

2. W § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów otrzymuje do 20% najlepszych doktorantów danego roku. Przyznanie stypendium warunkowane jest uzyskaniem najwyższych lokat na liście rankingowej w danej populacji.”

3. W § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ustala się następujące kryteria merytoryczne i odpowiadającą im liczbę punktów:

1) Wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich:

5,00 – 4,50 – 4 pkt.

4,49 - 4,00 – 3 pkt.

2) Wycena postępu w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej:

a) autor lub współautor publikacji z Listy Filadelfijskiej - 4 pkt.

b) realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (grantu promotorskiego) – 4 pkt.

c) samodzielne przygotowanie publikacji lub pierwsze miejsce na liście autorów, redakcja książki – 2 pkt.

d) współautor publikacji lub rozdziału w pracy zbiorowej, współredakcja książki – 1 pkt

e) aktywny udział w konferencjach (doniesienia, postery, komunikaty) – 1 pkt

f) otwarcie przewodu doktorskiego – 2 pkt.

g) zrealizowany staż naukowy (trwający nie krócej niż 3 miesiące) – 1 pkt

3) Wyceny punktowej postępu w pracy naukowej, o której mowa w pkt. 2, lit. a-e dokonuje się wg zasady: liczba punktów przemnożona przez liczbę wskazanych osiągnięć naukowych.

4) Wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną – uzyskanie pozytywnej opinii kierownika katedry, w której doktorant realizował zajęcia dydaktyczne:

- II rok studiów – max. 1 pkt

- III – IV roku studiów – max. 3 pkt.

2. W § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8.Próg 20%, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4 może zostać zwiększony przez Uczelnianą Komisję Stypendialną do 30%.”

4. W § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8.Próg 20%, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4 może zostać zwiększony przez Uczelnianą Komisję Stypendialną do 30%.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2006 roku.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

ZARZĄDZENIE Nr 19

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

z dnia 22 września 2006 roku

 

zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz potrzebą uściślenia niektórych zapisów w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33 Rektora z dnia 3 października 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. W przypadku jednoczesnego osiągania wysokich wyników w nauce i sporcie, student może otrzymać stypendium za wyniki w nauce podwyższone o kwotę stypendium za wyniki w sporcie.”

2. W § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpośrednio po studiach pierwszego stopnia (rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia – co oznacza. że od dnia egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego stopnia do dnia rozpoczęcia studiów drugiego stopnia nie upłynęło więcej niż 365 dni), oblicza się na podstawie średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów, a w części odnoszącej się do sportu za wyniki sportowe z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia. W przypadku gdy studia drugiego stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego, stypendium przydzielane jest na okres semestru letniego.”

3. W § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Studentowi, który ukończył studia, wypłaca się:

  1. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowe za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy,
  2. stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, jednorazowo w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów.

4. W § 9 ust. 1 skreśla się pkt. 5 i pkt. 6

5. § 10 skreśla się

6. W § 13 ust. 2 pkt. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego współmałżonka do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej;”

7. W § 13 ust. 2 pkt. 5 lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty lub sporządzonej notarialnie ugody w sprawie wysokości alimentów.”

8. W § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zmian.), uwzględnia się dochód deklarowany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4”

9. W § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód.”

10. W § 13 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. W semestrze letnim świadczenia przyznaje się na podstawie wniosków oraz dokumentów złożonych w semestrze zimowym oraz druku oświadczenia studenta o niezmienionej sytuacji materialnej i rodzinnej w terminie określonym w § 11 ust. 5 oraz ust. 6. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, student jest zobowiązany do ponownego złożenia dokumentów potwierdzających dochód.”

11. W § 17 dodaje się ust. 8: „8. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie może być przyznane studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym. Jeżeli student uzyska urlop w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, wypłatę stypendium wstrzymuje się, a po powrocie z urlopu wznawia, na wniosek studenta złożony do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej, w wysokości zgodnej z decyzją o przyznaniu stypendium.”

12. W § 20 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Stypendium może być odebrane studentowi, który został zawieszony w prawach zawodnika lub uzyskał negatywną opinię Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.”

13. W § 22 otrzymuje brzmienie:

  1. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla studenta i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować.
  2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
  3. Student może otrzymać tylko jedną zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia.
  4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia tylko na jednym z kierunków.
  5. Zapomogę przyznaje Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna na wniosek studenta, a w przypadku uwzględnienia odwołania od jej decyzji - Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna.
  6. W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomiędzy posiedzeniami Wydziałowych (Kierunkowych) Komisji Stypendialnych, zapomogę może przyznać rektor.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2006 roku.

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

ZARZĄDZENIE Nr 33

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 października 2005 roku

w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), stanowi się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2. Traci moc zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2004 roku z późniejszymi zmianami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2005 roku.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 33 Rektora UWM

z dnia 3 października 2005 r.

R E G U L A M I N

USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie:

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,

4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,

6) stypendium na wyżywienie,

7) stypendium mieszkaniowego,

8) zapomogi.

2. Student może ubiegać się o:

1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni,

2) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni małżonka i dzieci.

3) Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-5 przyznawane są na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 2

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 3

1. Wydziałową (Kierunkową) Komisję Stypendialną powołuje dziekan, a Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną rektor, spośród studentów wybieranych na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.

2. Nadzór nad działalnością Wydziałowej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawują odpowiednio dziekan albo rektor.

3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, odpowiednio dziekan albo rektor mogą uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) lub z niniejszym regulaminem.

§ 4

1. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rady Wydziału, poprzedzony wnioskiem studenta.

2. Studentowi otrzymującemu stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe nie przysługuje stypendium za wyniki w nauce lub sporcie ze środków uczelni.

3. Prawo do otrzymania stypendiów ministra albo stypendium za wyniki w nauce lub sporcie mają również obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg.

§ 5

1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3, 6-7 w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, natomiast inne stypendia w okresie na jaki zostały przyznane.

2. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium na wyżywienie, przyznawane jest na semestr, natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów - zgodnie z planem studiów - trwa jeden semestr.

3. Stypendia, o których mowa w ust. 2, wypłacane są co miesiąc. Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są nie wcześniej niż 14 dni od podjęcia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej przez komisje, o których mowa w § 3 ust. 1.

4. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 4-7 oraz stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, tylko na jednym z kierunków, według własnego wyboru, a stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na każdym z kierunków.

5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

6. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpośrednio po studiach pierwszego stopnia (rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia - ciągłość studiów), oblicza się na podstawie średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów, a w części odnoszącej się do sportu za wyniki sportowe z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia. W przypadku gdy studia drugiego stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego, stypendium przydzielane jest na okres semestru letniego.

7. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, 3, 6 i 7 nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

8. Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie studiów wypłaca się:

1) stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowe za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy,

2) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, jednorazowo w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów.

§ 6

1. Kwotę:

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium na wyżywienie,

3) stypendium mieszkaniowego,

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

2. ustala rektor w porozumieniu z Uczelnianą Odwoławczą Komisją Stypendialną na początku każdego roku akademickiego. Świadczenia, o których mowa w pkt. 1-4 oraz zapomogi stanowią nie mniej niż 52% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia, przy czym kwota przeznaczona na zapomogi nie może przekroczyć 6% tego funduszu.

3. Kwotę stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, ustalają Wydziałowe (Kierunkowe) Komisje Stypendialne w ramach środków przyznanych na Wydziały (Kierunki), stanowiących nie mniej niż 42% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia.

4. Kwota stanowiąca 3% funduszu pomocy materialnej przeznaczonej na stypendia pozostaje w dyspozycji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
4. Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna może podzielić kwotę przyznaną na świadczenia pomocy materialnej na kierunki i specjalności, uwzględniając liczbę studentów i ich potrzeby.

 

§ 7

 

1. W skład Wydziałowej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) prodziekan wydziału,

2) przewodniczący (lub delegat) Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego,

3) do dwóch studentów z każdego roku studiów, wybranych na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

4) pracownicy delegowani przez dziekana.

2. W skład Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) prorektor do spraw studenckich,

2) przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego,

3) przewodniczący każdej Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego albo delegowana przez niego osoba, będąca studentem danego wydziału,

4) pracownicy delegowani przez rektora.

3. Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna i Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna wybiera ze swojego składu:

1) przewodniczącego,

2) zastępcę przewodniczącego,

3) sekretarza.

przy czym odpowiednio Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego lub Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego opiniuje kandydatów na poszczególne stanowiska.

4. Decyzje Wydziałowej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej zapadają zwykłą większością głosów i podpisują je przewodniczący komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.

5. Od decyzji Wydziałowej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi prawo odwołania się do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej – w terminie czternastu dni od daty podania do wiadomości informacji o świadczeniach przyznanych przez Wydziałową (Kierunkową) Komisję Stypendialną. Do decyzji podjętych przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

6. Z prac komisji, o których mowa w ust. 1 i 2 każdorazowo sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.

7. Wyznaczony pracownik dziekanatu przygotowuje listy przyznanych świadczeń na podstawie oryginału protokołu komisji stypendialnej, podpisanego przez osoby biorące udział w posiedzeniu.

8. Listy przyznanych świadczeń zatwierdza odpowiednio dziekan i rektor.

9. Informacja o przyznanych świadczeniach powinna być podana studentom poprzez wywieszenie listy z numerem albumu studenta, w miejscu do tego przeznaczonym.

10. Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta.

 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

§ 8

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 i 6-8, przyznawane są przez Wydziałowe (Kierunkowe) Komisje Stypendialne oraz Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną (stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3), na pisemny wniosek studenta.

2. O przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3-5, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

§ 9

1. Student traci prawo do przyznanych świadczeń:

1) z chwilą skreślenia z listy studentów,

2) w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,

3) po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

4) w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń,

5) w roku lub w semestrze, który powtarza, z zastrzeżeniem przepisu § 10,

6) w okresie przebywania na urlopie dziekańskim, z zastrzeżeniem przepisu § 10,

7) gdy został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

8) po wymierzeniu kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

9) gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,

2. Student traci prawo do otrzymywania stypendium mieszkaniowego w przypadku rezygnacji z zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

§ 10

1. Student zachowuje prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w okresie urlopu lub powtarzania roku albo semestru w przypadku:

1) długotrwałej choroby i rehabilitacji,

2) narodzin dzieci studenta.

2. Zapomoga może być przyznana w okresie przebywania na urlopie albo powtarzania roku lub semestru, spowodowanych ciężką i przewlekłą chorobą studenta lub innymi udokumentowanymi okolicznościami.

 

ROZDZIAŁ III

STYPENDIA SOCJALNE, STYPENDIA NA WYŻYWIENIE, STYPENDIA MIESZKANIOWE

§ 11

1. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe.

2. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe, ustala rektor w porozumieniu z Uczelnianą Odwoławczą Komisją Stypendialną, z tym że miesięczna wysokość tego dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być niższa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).

3. Wysokość stypendium socjalnego ustalana jest w zależności od dochodu, o którym mowa w § 13 ust. 1.

4. Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.

5. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego, składa we właściwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie określonych form pomocy materialnej, w terminach:

1) do 20 października – w semestrze zimowym,

2) do 1 marca – w semestrze letnim.

6. Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentacji wniosku oraz prawidłowości jego wypełnienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, pracownik określa niezbędne poprawki i uzupełnienia. Student uzupełnia dokumentację do 27 października w semestrze zimowym oraz do 8 marca w semestrze letnim danego roku akademickiego.

7. Wniosek nieprawidłowo wypełniony i niekompletny nie zostanie rozpatrzony.

§ 12

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium mieszkaniowe z tytułu:

1) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie,

2) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, niepracującego małżonka i dzieci studenta.

2. Student studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytułu zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki do wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego dołącza kserokopię umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. Powyższy wymóg stosuje się odpowiednio do przyznania stypendium mieszkaniowego za wspólne zakwaterowanie niepracującego małżonka i dzieci studenta.

§ 13

1. Wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami, z uwzględnieniem ust. 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

a) dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c, jeżeli student jest samodzielny finansowo,

b) świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1,

c) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

d) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

2. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie:

1) oświadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie członków rodziny, do której zalicza się:

a) studenta,

b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studentai będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

2) zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez właściwy urząd skarbowy, zawierający informacje o:

a) dochodzie,

b) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d) wysokości należnego podatku,

3) oświadczeń i zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

4) oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierających w szczególności informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,

5) dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a) zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego współmałżonka do szkoły lub szkoły wyższej,

b) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców (prawnych opiekunów) studenta,

c) zaświadczenia z urzędu pracy o zarejestrowaniu bądź nie zarejestrowaniu członka rodziny studenta lub studenta jako osoby bezrobotnej oraz o wysokości przyznanego zasiłku,

d) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty lub sporządzonej notarialnie ugody w sprawie wysokości alimentów płaconych studentowi.

3. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i ponosi opłatę za ten pobyt, od dochodu rodziny odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty i nie ujmuje się tej osoby w składzie rodziny studenta.

4. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

5. W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zmian.).

6. W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

7. W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zmian.), dochód deklarowany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4, nie może być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

8. W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód.

9. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów,

d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

10. Wysokość dochodu na członka rodziny w przypadku małżeństw studenckich, tj. takich, w których obydwoje małżonkowie są studentami, ustalana jest oddzielnie dla każdego z małżonków na podstawie dochodów rodziców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

11. Jeżeli małżonek studenta nie będący studentem nie uzyskuje żadnych dochodów, sytuację materialną studenta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby małżonka do rodziny studenta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

12. Jeżeli w rodzinie studenta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, że drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone), sytuację materialną studenta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny studenta.

13. W semestrze letnim świadczenia przyznaje się na podstawie wniosków złożonych w semestrze zimowym oraz druku oświadczenia studenta o niezmienionej sytuacji materialnej i rodzinnej. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, student jest zobowiązany do ponownego złożenia dokumentów potwierdzających dochód.

§ 14

1. W sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wiarygodności przedstawionych dokumentów, o możliwości przyznania stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego, decyduje trudna sytuacja materialna studenta, znajdująca potwierdzenie w ocenie środowiska, dokonana na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez Wydziałową (Kierunkową) Komisję Stypendialną lub Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną.

2. Sytuację materialną studenta i rodziny studenckiej ocenia się, biorąc pod uwagę obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

3. W uzasadnionych przypadkach można żądać od studenta innych dokumentów, określających sytuację materialną.

4. Fakt samodzielnego zamieszkiwania małżeństwa studenckiego lub studenta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodowości tych studentów za zerową.

§ 15

W przypadku podania nieprawdziwych danych, mających wpływ na ustalenie wysokości stypendiów, student ponosi odpowiedzialność karną i odpowiedzialność dyscyplinarną.

ROZDZIAŁ IV

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 16

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu.

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w dziekanacie wniosku z dołączonym orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności, w terminach:

a) do 20 października – w semestrze zimowym,

b) do 1 marca – w semestrze letnim.

Wnioski złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane.

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres jednego semestru.

4. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określa Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Odwoławczą Komisją Stypendialną na początku każdego roku akademickiego.

 

ROZDZIAŁ V

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE

§ 17

1. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Podstawą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, jest średnia ocen z egzaminów i zaliczeń przedmiotów niekończących się egzaminem. Stypendium otrzymuje 20% najlepszych studentów danego roku, specjalności, rodzaju i formy studiów (ostatecznej klasyfikacji dokonują Wydziałowe Komisje Stypendialne), ze średnią nie niższą niż 3,5.

3. Próg 20%

a) może być zwiększony przez Wydziałową (Kierunkową) Komisję Stypendialną maksymalnie do 25%. Zmiana przekraczająca 25% wymaga zgody Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na pisemny wniosek Wydziałowej (Kierunkowej) Komisji Stypendialnej;

b) może być zmniejszony w przypadku, gdy studenci nie spełniają wymagań średniej ocen, o której mowa w ust. 2.

c) Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć również Dziekan Wydziału.

d) Student ubiegający się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, składa we właściwym dziekanacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dany rok wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną oraz wniosek o stypendium za wyniki w sporcie z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia sportowe, w terminach:

- do 31 października – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczyna się w semestrze zimowym,

- do 1 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczyna się w semestrze letnim na studiach drugiego stopnia magisterskich.

Wnioski złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane.

4. Studentowi wpisanemu warunkowo na dany semestr, może być przyznane stypendium za wyniki w nauce lub sporcie.

5. Studentowi wznawiającemu studia może być przyznane stypendium za wyniki w nauce lub sporcie po zaliczeniu roku akademickiego, na którym wznowił studia.

§ 18

1. Minimalna kwota stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, wynosi 50% najwyższego stypendium z wyniki w nauce.

2. Osoby powyżej średniej ocen, o której mowa w § 17 ust. 2, otrzymują stypendia w zależności liniowej od 50% do 100%.

3. Środki finansowe przekazywane do dyspozycji Wydziałowych Komisji Stypendialnych mogą być przez te Komisje rozdysponowane w ramach wydziału pomiędzy poszczególnymi grupami najlepszych studentów danego roku, specjalności, rodzaju i formy studiów (ostatecznej klasyfikacji dokonują Wydziałowe /Kierunkowe/ Komisje Stypendialne) - celem zapewnienia sprawiedliwego podziału środków i zrównania kwot za podobne osiągnięcia w nauce.

§ 19

1. W średniej ocen za dany rok akademicki, jako podstawę stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się w danej sesji egzaminem, określonych w planie studiów.

2. W średniej ocen uwzględnia się wszystkie obowiązujące przedmioty, w tym oceny z:

a) wybranego języka (języków),

b) przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako różnice programowe,

c) przedmiotów wybranych z uczelnianej oferty kształcenia zawodowego, społecznego, humanistycznego i etycznego - wpisane w program,

d) przedmiotów powtarzanych - w przypadku wpisu warunkowego na semestr.

Ostatecznej kwalifikacji przedmiotów dokonuje dziekan.

3. W średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów:

a) realizowanych (za zgodą dziekana) z wyprzedzeniem,

b) drugiej specjalności lub kierunku,

c) kształcenia pedagogicznego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego,

d) wychowania fizycznego,

e) praktyk zawodowych.

4. W średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 2, licząc każdą ocenę niedostateczną wpisaną przez egzaminatora.

5. W przypadku braku zaliczenia przedmiotu, bądź nie zdania egzaminu kwalifikującego do powtórzenia przedmiotu bez konieczności powtarzania semestru (przedmiot niesekwencyjny) – w średniej uwzględnia się zero punktów.

6. Średnia ocen za semestr powtarzany warunkowo składa się z:

a) ocen przedmiotów powtarzanych,

b) ocen przedmiotów, które obejmuje semestr - pod warunkiem, że zostały one wcześniej zaliczone.

7. Średnią ocen do celów stypendialnych wylicza student samodzielnie. Weryfikacji wyliczonej przez studenta średniej ocen dokonuje wyznaczony pracownik dziekanatu.

8. Rektor i dziekan mogą zarządzić dodatkowe potwierdzenie średniej ocen do celów pomocy materialnej.

§ 20

1. Stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 może otrzymać student, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna.

3. Podstawą do uzyskania stypendium jest złożenie w dziekanacie wydziału do 31 października danego roku akademickiego, pisemnego wniosku wraz z załączonymi odpowiednimi dokumentami o osiągnięciach sportowych z roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Przepisy § 17 ust. 6-7 stosuje się odpowiednio.

5. O przyznanie stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

6. Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznając stypendium za wyniki w sporcie, uwzględnia nienaganną postawę studenta oraz szczebel, na jakim zostały one zdobyte.

7. Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna po konsultacjach ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademickim Związkiem Sportowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala na pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim kategorie poszczególnych progów, w jakich przyznawane będą stypendia za wyniki w sporcie.

8. Wysokości stypendiów w kategoriach poszczególnych progów określa rektor w porozumieniu z Uczelnianą Odwoławczą Komisją Stypendialną na początku roku akademickiego.

9. Student ubiegający się o stypendium musi systematycznie uczestniczyć w zajęciach sportowych.

10. Stypendium może być odebrane studentowi, który został zawieszony w prawach zawodnika.

11. Studentowi, który nie otrzymał stypendium, o którym mowa w ust. 1 przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej do rektora w terminie czternastu dni od daty podania do wiadomości informacji o przyznaniu świadczenia.

12. Odwołanie, o którym mowa w ust. 11 student składa we właściwym dziekanacie.

§ 21

Student może otrzymywać tylko jedno z wymienionych stypendiów:

a) stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,

b) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt. 5,

c) stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 81, poz. 889, z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ V

ZAPOMOGI

§ 22

1. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla studenta i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować.

2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.

3. Zapomogę przyznaje Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna na wniosek studenta, a w przypadku uwzględnienia odwołania od jej decyzji - Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna.

4. W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomiędzy posiedzeniami Wydziałowych (Kierunkowych) Komisji Stypendialnych, zapomogę może przyznać rektor.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH

§ 23

1. Miejsca w domach studenckich na nowy rok akademicki osobom uprawnionym przyznają Wydziałowe (Kierunkowe) Komisje Mieszkaniowe, a w trakcie roku akademickiego dziekan lub rektor.

2. Z miejsca w domu studenckim student może korzystać w okresie od 25 września do 25 czerwca następnego roku. Student ma obowiązek regularnie wnosić opłaty za okres, w którym przysługuje mu zakwaterowanie. W przypadku niedotrzymania tego warunku traci on możliwość zakwaterowania w domu studenckim w następnym roku akademickim.

3. W skład Wydziałowej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej wchodzą:

1) prodziekan,

2) starostowie lat,

3) przewodniczący Rady Mieszkańców danego domu studenckiego lub upoważniona przez niego osoba - z głosem doradczym,

4) przewodniczący (lub delegat) Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego - z głosem doradczym.

4. Uczelnianą Odwoławczą Komisję Mieszkaniową stanowią:

1) prorektor ds. studenckich,

2) przewodniczący Rad Wydziałowych Samorządu Studenckiego,

3) przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego,

4) przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

5. Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa i Uczelniana Odwoławcza Komisja Mieszkaniowa wybiera ze swojego składu:

1) przewodniczącego,

2) zastępcę przewodniczącego,

3) sekretarza.

6. Miejsca w Półsanatorium przydziela Komisja, w skład której wchodzą:

1) prorektor ds. studenckich,

2) przedstawiciel Niepublicznego Akademickiego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

3) do dwóch przedstawicieli Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

Podania o przydział miejsc w Półsanatorium przyjmuje przedstawiciel Niepublicznego Akademickiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w terminie do 20 maja. Do dyspozycji Komisji jest 105 miejsc, które wydziela się z puli uczelnianej. Od decyzji przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości informacji o miejscach przyznanych przez Komisję.

§ 24

1. Ogólną liczbę miejsc w domach studenckich, przewidzianą do zasiedlenia od 25 września do 25 czerwca, przydziela wydziałom (kierunkom) rektor w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego.

2. Kandydatom przyjętym na pierwszy rok studiów w drodze rekrutacji, miejsca w domach studenckich przydziela dziekan.

3. Studentom Wydziału (kierunku) miejsca w domach studenckich przydziela Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa.

4. Cudzoziemcom – kandydatom, przyjmowanym na pierwszy rok studiów, miejsca w domach studenckich przydziela rektor.

5. Cudzoziemcom miejsca w domach studenckich przyznaje Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa.

6. Współmałżonkowi studenta, nie będącemu studentem Uniwersytetu, miejsce w domu studenckim przyznaje Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa, w drugiej kolejności - po zaspokojeniu potrzeb studentów wydziału (kierunku).

7. Współmałżonkowi studenta, studiującemu na innym kierunku w Uniwersytecie, miejsce w domu studenckim przyznaje Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa, po uzgodnieniu (wymianie miejsc) z Wydziałową (Kierunkową) Komisją Mieszkaniową współmałżonka.

8. Dzieciom studenta odrębne miejsce w domu studenckim przyznaje Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa, w ramach puli miejsc przewidzianych dla studentów tego wydziału (kierunku).

9. Studentowi powtarzającemu semestr lub rok miejsce w domu studenckim przyznawane jest w ostatniej kolejności.

§ 25

1. Student ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji Wydziałowej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia decyzji Wydziałowej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej. Do odwołania należy dołączyć podanie rozpatrzone negatywnie przez Wydziałową (Kierunkową) Komisję Mieszkaniową.

2. Uczelniana Odwoławcza Komisja Mieszkaniowa dysponuje rezerwą miejsc, stanowiącą 2% ogólnej puli miejsc w domach studenckich.

3. Skierowanie do domu studenckiego wydaje dziekan.

4. Skierowanie do Półsanatorium wydaje rektor.

§ 26

1. Ustala się następujące kryteria przydziału miejsc w domach studenckich przez Wydziałową (Kierunkową) Komisję Mieszkaniową:

1) odległość miejsca zamieszkania i możliwość dojazdu na uczelnię,

2) sytuacja materialna i życiowa studenta,

3) wyniki w nauce:

a) studenci I roku studiów - średnia ocen z semestru zimowego,

b) studenci II - V roku studiów – średnia ocen z ostatnich dwóch zakończonych semestrów, tj. letniego i zimowego,

4) działalność na rzecz społeczności akademickiej.

2. Wniosek studenta o miejsce w domu studenckim, zaopiniowany negatywnie przez kierownika domu studenckiego nie może być rozpatrzony pozytywnie przez Wydziałową (Kierunkową) Komisję Mieszkaniową.

§ 27

1. Informacje o terminie, miejscu, sposobie opłaty za miejsce w domu studenckim zawarte są w Regulaminie Mieszkańców Domu Studenckiego.

2. W przypadkach nie unormowanych w niniejszym rozdziale, decyzje podejmuje Uczelniana Odwoławcza Komisja Mieszkaniowa, a w okresach gdy nie funkcjonuje - rektor.

§ 28

1. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na kolejny rok akademicki należy złożyć w dziekanacie do 20 maja, bez wezwania.

2. Komisja ds. Półsanatorium posiadająca uprawnienia przydziału miejsc oraz Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Mieszkaniowa - zobowiązane są do rozpatrzenia wniosków do 25 maja.

3. Odwołania od decyzji Wydziałowej (Kierunkowej) Komisji Mieszkaniowej oraz Komisji ds. Półsanatorium do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej można składać do 3 czerwca.

4. Uczelniana Odwoławcza Komisja Mieszkaniowa rozpatruje odwołania do 10 czerwca.

5. Przydziału miejsc w domach studenckich kandydatom przyjętym na pierwszy rok studiów należy dokonać do 25 sierpnia. Przydziału miejsc w Półsanatorium kandydatom przyjętym na pierwszy rok studiów należy dokonać do 10 września.

6. Przydziału miejsc w domach studenckich cudzoziemcom - kandydatom na pierwszy rok studiów, należy dokonać do 10 września.

§ 29

Student zobowiązany jest do potwierdzenia zamiaru zakwaterowania w domu studenckim:

1. do 30 czerwca – studenci,

2. termin określony przez dziekana wydziału – kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów oraz otrzymujący skierowania po właściwym terminie rozpatrywania wniosków w trybie innym niż przewidziany w § 28.

Potwierdzenie stanowi pisemne zobowiązanie do zamieszkania oraz wniesienie kaucji.

§ 30

Student może utracić prawo do zamieszkania w domu studenckim jeżeli nie spełnił warunków, o których mowa w § 29 oraz w przypadku postępowania niezgodnego z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Studiów lub Regulaminem Domu Studenckiego.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.

2. W przypadku bezpośredniego przyczynienia się studenta do uzyskania nienależnych świadczeń może być on zobowiązany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych.

§ 32

1. Środki finansowe na stypendia za wyniki w nauce oraz zapomogi przyznawane są wydziałom (kierunkom) na podstawie aktualnego stanu osobowego studentów.

2. Niewykorzystane środki będące w dyspozycji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej przekazywane są na wydziały (kierunki).

3. Nie pobranie przez studenta przyznanych świadczeń przez okres trzech miesięcy od daty sporządzenia listy wypłat, powoduje jego utratę, a środki zasilają uczelniany fundusz pomocy materialnej.

§ 33

W przypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna, a w okresie gdy nie funkcjonuje - rektor.

§ 34

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2005 roku.

2. Zmiany treści niniejszego regulaminu dokonane być mogą wyłącznie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3. Regulamin uzgodniono z Samorządem Studenckim.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.12.2006
Data publikacji:
04.10.2007 07:04
Data aktualizacji:
04.10.2007 07:07
Liczba wyświetleń:
7432
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument