Regulamin funkcjonowania Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 23 Rektora UWM z dnia 17 czerwca 2002 r.

 

Regulamin funkcjonowania Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Uniwersyteckie funkcjonuje w ramach Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

Nadzór merytoryczny nad Muzeum sprawuje wyznaczony prorektor.

Rozdział II

Zakres działalności

§ 3

Muzeum Uniwersyteckie jest jednostką organizacyjną, której zadaniem jest trwała ochrona wszelkich muzealiów związanych z historią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz upowszechnianie wiedzy na temat Uniwersytetu.

§ 4

Muzeum swoje zadania realizuje w szczególności poprzez:

1)     gromadzenie wszelkich dóbr kultury Uniwersytetu w postaci druków, dokumentów, fotografii, zabytków sztuki i rzemiosła oraz innych pamiątek historycznych;

2)     katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych zbiorów;

3)     zabezpieczenie zabytków pozostających w użytkowaniu jednostek uniwersyteckich;

4)     wpisywanie do inwentarza muzealiów stanowiących własność Muzeum;

5)     przechowywanie zgromadzonych zbiorów;

6)     zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów;

7)     urządzanie wystaw stałych i okresowych;

8)     udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;

9)     prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej;

10) kontaktowanie się ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu celem systematycznego uzupełniania zbiorów;

11) współpracę z innymi muzeami.

§ 5

1.      Gromadzenie zbiorów muzealnych następuje przede wszystkim w wyniku przekazywania wszelkich eksponatów związanych z Uniwersytetem przez władze uczelni, kierowników jednostek organizacyjnych, a także przez osoby prywatne.

2.      Zbiory muzealne podlegają zinwentaryzowaniu zgodnie z zasadami ewidencjonowania dóbr kultury obowiązującymi w muzeach.

3.      W sprawach zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym muzealiom decyzje podejmuje dyrektor administracyjny.

§ 6

Pozyskiwanie zbiorów może następować drogą przekazywania z urzędu, darowizn, zakupów, wypożyczeń i depozytów.

§ 7

W przypadku pozyskiwania zbiorów muzealnych drogą zakupu Rada Archiwalna zobowiązana jest wydać stosowną opinię i ustosunkować się do oferowanej ceny. Zgodę na zakup muzealiów wydają właściwe władze Uczelni.

§ 8

Muzealia mogą być przenoszone poza teren Muzeum w następujących przypadkach:

1)            wypożyczenia innym muzeom;

2)            potrzeby konserwacji, badań, zapewnienia bezpieczeństwa;

3)            ekspozycji na wystawach.

Rozdział III

Pracownicy Muzeum

§ 9

Działalnością Muzeum kieruje kierownik Archiwum UWM. W sprawach wynikających z działalności Muzeum organem doradczym  i opiniodawczym jest Rada Archiwalna.

§ 10

Pracowników Muzeum obowiązuje stała troska o powierzone mienie muzealne, w szczególności o zbiory Muzeum.

Rozdział IV

Lokal Muzeum

§ 11

Bazę lokalową Muzeum stanowią:

1)            sale wystawiennicze;

2)            magazyny muzealne;

3)            pomieszczenia biurowe.

§ 12

Magazyny muzealne i sale wystawiennicze powinny spełniać wszelkie warunki zapewniające właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo zgromadzonych zbiorów.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

1.            Zmiany regulaminu mogą być dokonane zarządzeniem Rektora.

2.            Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem Rektora.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.07.2007
Data publikacji:
03.10.2007 11:30
Data aktualizacji:
20.02.2009 11:25
Liczba wyświetleń:
5593
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument