Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2012

z dnia 22 sierpnia 2012 roku

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

 

§ 1

1.     Biblioteka Uniwersytecka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, o zadaniach dydaktycznych, usługowych i naukowych, tworzącą wraz z innymi bibliotekami funkcjonującymi w Uniwersytecie system biblioteczno-informacyjny.

2.     Zadaniem Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej i informacji naukowo
− technicznej w zakresie dyscyplin będących przedmiotem nauczania i badań naukowych Uniwersytetu, a w szczególności:

1) gromadzenie, przekazywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,

2) opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,

3) udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie fachowej pomocy w ich wykorzystaniu,

4) organizowanie i prowadzenie informacji naukowo-technicznej,

5) prowadzenie szkolenia studentów i pracowników w zakresie podstaw informacji naukowej.

 

§ 2

 

1.     Strukturę wewnętrzną Biblioteki określa Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki, po zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną.

2.     Strukturę organizacyjną Biblioteki Uniwersyteckiej tworzą:

1)    Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych,

2)    Oddział Opracowania Wydawnictw Zwartych,

3)    Oddział Opracowania Retrospektywnego,

4)    Oddział Czasopism Bieżących,

5)    Oddział Zasobu Czasopism,

6)    Oddział Kontroli Zbiorów,

7)    Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism,

8)    Oddział Kolekcji Dziedzinowych,

9)    Oddział Organizacji Wolnego Dostępu,

10)  Oddział Wypożyczalni,

11)  Oddział Magazynów,

12)  Oddział Zbiorów Specjalnych,

13)  Oddział ds. Komputeryzacji,

14)  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna,

15)  Punkt Informacji Normalizacyjnej,

16)  Ośrodek Informacji Patentowej,

17)  Sekcja - Centrum Dokumentacji Europejskiej,

18)  Czytelnia Internetowa,

19)  Oddział Administracyjno-Techniczny.

 

§ 3

Organami Biblioteki Uniwersyteckiej są:

1)    Dyrektor biblioteki,

2)    Rada Biblioteczna.

§ 4

 

1.  Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej zatrudnia Rektor w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2.  Dyrektor kieruje Biblioteką Uniwersytecką oraz nadzoruje funkcjonowanie systemu biblioteczno-informatycznego, a w szczególności:

1)    jest przełożonym pracowników w niej zatrudnionych oraz zatrudnionych w bibliotekach wydziałowych,

2)    współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawach realizacji ich planów badawczych oraz w procesie kształcenia studentów,

3)    przygotowuje plany działalności bibliotecznej i nadzoruje ich wykonanie,

4)    przygotowuje projekty planu rzeczowo-finansowego w ramach przyznanych Bibliotece środków finansowych i nadzoruje ich wykonanie

5)    odpowiada za:

a)  właściwy dobór i rozwój kadry jednostek,

b)  realizację wyznaczonych jednostce zadań,

c)  za majątek i przydzielone środki finansowe,

d)  za warunki pracy zgodne z przepisami bhp i ppoż.

3.  Zastępcę Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej zatrudnia Rektor spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

4.  Kierowników oddziałów, sekcji i bibliotek wydziałowych powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§ 5

1.    Rada Biblioteczna jest organem opiniującym Rektora, powoływanym na okres kadencji organów jednoosobowych  Uniwersytetu.

2.    W skład rady bibliotecznej wchodzą:

1)    przedstawiciele wydziałów, po jednym z każdego wydziału, delegowani przez radę wydziału,

2)    Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,

3)    czterej przedstawiciele Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek wydziałowych wybrani z grona pracowników bibliotecznych,

4)    przedstawiciel samorządu studenckiego,

5)    przedstawiciel samorządu doktorantów,

6)    przedstawiciele związków zawodowych.

3.    Na pierwszym w kadencji posiedzeniu Rady Bibliotecznej wybierany jest:

1)    spośród członków wymienionych w pkt. 2 pkt. 1 – Przewodniczący Rady Bibliotecznej,

2)    spośród członków Rady będących pracownikami Biblioteki – sekretarz Rady, do którego zadań należy protokołowanie posiedzeń Rady i przechowywanie dokumentów Rady.

4.    Rada Biblioteczna wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

5.    Do zadań Rady Bibliotecznej należy:

1)    określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,

2)    występowanie do Senatu i Rektora z wnioskami w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego,

3)    opiniowanie sprawozdań Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej składanych Senatowi,

4)    opiniowanie kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.

6.    Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż dwa razy w roku.

7.    Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie rady na żądanie 1/5 członków Rady.

8.    Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym w celu zaopiniowania konkretnej sprawy.

9.    Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, wraz z planowanym porządkiem obrad, powinno zostać przesłane do wiadomości członków Rady na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.

10.  Porządek obrad posiedzenia ustalony przez Przewodniczącego może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek członka Rady.

11. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem spraw personalnych.

12. Uchwały dotyczące spraw personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

13. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej statutowego składu i są odnotowywane w protokołach posiedzeń.

14.  Posiedzenia Rady są protokołowane.

15. Protokoły i inne dokumenty przechowuje sekretariat Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

 

§ 6

1.  Z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego mogą korzystać pracownicy, studenci, doktoranci Uniwersytetu oraz inne osoby.

2.  Korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej odbywa się zgodnie z przepisami porządkowymi stanowiącymi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.  Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w tym również osobom spoza Uniwersytetu, odbywa się na podstawie Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz umów o współpracy
z innymi podmiotami.

4.  Za usługi biblioteczne pobierane są opłaty w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załączniki nr 3.

 

§ 7

Biblioteka zatrudnia bibliotekarzy dyplomowanych, pracowników służby bibliotecznej, dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej, pracowników inżynieryjno-technicznych i innych.

 

§ 8

1.     Biblioteka Uniwersytecka posiada ewidencyjnie wydzielony majątek.

2.     Ewidencja majątku prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.

3.     Gospodarkę finansową Biblioteka prowadzona jest na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie.

4.     Środki finansowe Bibliotece przydziela Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.

5.     Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Kwestura Uniwersytetu.

 

§ 9

1.     Zmiany regulaminu mogą być dokonane zarządzeniem Rektora.

2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem Rektora.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biblioteka Główna
Wytworzył:
mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2006
Data publikacji:
03.10.2007 11:19
Data aktualizacji:
03.12.2012 13:56
Liczba wyświetleń:
9435
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument