Nr 12/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie obowiązku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

 
 
Zarządzenie Nr 12/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 lutego 2014 roku
 
w sprawie obowiązku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu UWM w Olsztynie, z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się obowiązek dokumentowania
    toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, zwanego w dalszej
    części zarządzenia systemem USOS.
2. Dokumentowanie toku studiów, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wszystkich stopni kształcenia
    (studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów trzeciego
    stopnia) i form studiów.
3. Dokumentacja tworzona jest i aktualizowana na wydziale prowadzącym dany kierunek studiów.
 

 § 2

Dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, w których prowadzi się zajęcia dydaktyczne zobowiązani są do dostosowania organizacji pracy podległych im jednostek do warunków umożliwiających funkcjonowanie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, a w szczególności do:
    1)  wyznaczenia w jednostce pracownika odpowiedzialnego za modyfikacje danych w systemie
        USOS oraz określenie zakresu jego obowiązków,
    2)  określenia trybu nadzoru merytorycznego i służbowego ze szczególnym uwzględnieniem
        okresowych kontroli nad dokumentacją przebiegu studiów w systemie USOS, mających
        na względzie zapewnienie poprawności i jakości danych wprowadzonych do systemu USOS.
 
 § 3
1. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością dokumentacji przebiegu studiów prowadzonych
    na wydziale i aktualizacją danych sprawuje właściwy prodziekan.
2.  W jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych prowadzących działalność
    dydaktyczną, odpowiedzialność za prawidłowe wprowadzenie i aktualizację opisu oferty
    dydaktycznej jednostki oraz rejestrację studentów na zajęcia prowadzone w tej jednostce,
    sprawuje kierownik jednostki.
 
§ 4
1.  Nadzór służbowy nad prawidłowością dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS
    sprawuje kierownik dziekanatu.
2.  Kierownik dziekanatu prowadzi ewidencję uprawnień pracowników obsługujących system USOS
    i jest odpowiedzialny za jej aktualizację i przekazywanie w formie pisemnej zmian do Biura
    Informatycznej Obsługi Studiów.
3.  W jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, prowadzących działalność
    dydaktyczną, za realizację działań wymienionych w ust. 1 i 2 odpowiada kierownik jednostki.
 
§ 5
Za prawidłowe funkcjonowanie systemu USOS odpowiada kierownik Biura Informatycznej Obsługi Studiów, który nadzoruje w szczególności:
    1)  bezpieczeństwo danych wprowadzonych do systemu USOS,
    2)   prowadzenie elektronicznej ewidencji uprawnień pracowników obsługujących system USOS
        na podstawie danych przekazywanych na piśmie,
    3)  przekazywanie danych studentów zawartych w systemie USOS do systemu bibliotecznego,
        w zakresie wymaganym przez ten system,
    4)  przekazywanie danych studentów zawartych w systemie USOS do innych jednostek
        na podstawie pisma skierowanego do Biura Informatycznej Obsługi Studiów,
    5)  przekazywanie danych rekrutacyjnych z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
        do systemu USOS,
    6)  wydruk elektronicznych legitymacji studenckich,
    7)   wdrażanie nowych wersji systemu USOS,
    8)   udzielanie użytkownikom końcowym wsparcia merytorycznego w zakresie obsługi systemu
        USOS,
    9)  organizację systemu szkoleń pracowników administracji wydziałów w zakresie korzystania
        z systemu USOS.
 

§ 6

1.  Harmonogram prac w systemie USOS w semestrze zimowym obejmuje:
    1)  ETAP I:
      a)  immatrykulację z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów do systemu USOS;
      b)  przypisanie studentów do programu i etapu (semestru);
      c)   nadanie kont Centralnego Systemu Uwierzytelniania oraz przypisanie studentom żetonów;
      d)   zlecenie wydruku elektronicznych legitymacji studenckich;
      e)   naliczenie opłat za usługi edukacyjne;
    2)  ETAP II:
      a)  definiowanie przedmiotów i prowadzących (na rok akademicki);
      b)  wpisanie studentów na zajęcia;
      c)  „podpięcie” przedmiotów studentom;
    3)  ETAP III:
      a)  rozliczenie etapów (semestrów) studiów;
      b)  wpisanie studentów na kolejny etap (semestr) studiów;
      c)   naliczenie opłat za usługi edukacyjne, realizowane w kolejnym(ch) semestrze(ach);
2.  Harmonogram prac w systemie USOS w semestrze letnim obejmuje:
    1)  ETAP I:
      a)  immatrykulację z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów do systemu USOS;
      b)  przypisanie studentów do programu i etapu (semestru);
      c)  nadanie kont Centralnego Systemu Uwierzytelniania oraz przypisanie studentom żetonów;
      d)  zlecenie wydruku elektronicznych legitymacji studenckich,
      e)  naliczenie opłat za usługi edukacyjne (dotyczy kandydatów przyjętych w naborze
          śródrocznym);
    2) ETAP II:
      a)  wpisanie studentów na zajęcia;
      b)  „podpięcie” przedmiotów studentom;
    3)  ETAP III:
      a)  rozliczenie etapów (semestrów) studiów;
      b)  wpisanie studentów na kolejny etap (semestr) studiów;
      c)   naliczenie opłat za usługi edukacyjne, realizowane w kolejnym(ch) semestrze(ach);

3.  Wprowadza się następujące terminy realizacji etapów opisanych w ustępie 1 i 2:

    1)  Semestr zimowy ETAP I – kandydaci przyjęci na studia w ramach:
        a)  I naboru – do 1 września danego roku;
        b)  II naboru – do 30 września danego roku;
    2)  Semestr zimowy ETAP II – do 31 października danego roku.
    3)  Semestr zimowy ETAP III – do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej
        organizacji danego roku akademickiego.
    4)  Semestr letni ETAP I – nie później niż do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego
        w ramowej organizacji danego roku akademickiego.
    5)  Semestr letni ETAP II – nie później niż do 1 marca danego roku.
    6)  Semestr letni ETAP III – nie później niż do 30 września danego roku.
4. Informacja o ofercie przedmiotowej oraz o zasadach rejestracji na zajęcia dydaktyczne
   prowadzone w danej jednostce organizacyjnej powinna być udostępniona studentom poprzez
   system USOS UL oraz na stronie internetowej jednostek (wydziałów, jednostek
   ogólnouczelnianych i międzywydziałowych), nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem
   rejestracji.

 

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 stycznia 2013 roku w sprawie obowiązku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2014
Data publikacji:
03.03.2014 15:06
Data aktualizacji:
03.03.2014 15:07
Liczba wyświetleń:
2052
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr12.docx23.43 KB