Nr 13/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 13/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 lutego 2014 roku

 

w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zarządza się,
co następuje:

§ 1

1.   Katedra Medycyny Sądowej na Wydziale Nauk Medycznych, zwana dalej Katedrą może
    prowadzić działalność usługowo-badawczą i specjalistyczną w zakresie ochrony zdrowia
    i ochrony społecznej.
2.  Za przeprowadzone prace w ramach działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej,
    określone w ust. 1, zlecane przez jednostki zewnętrzne np. wymiar sprawiedliwości, jednostki
    służby zdrowia, osoby fizyczne i inne podmioty, Katedra pobiera opłaty, których wysokość
    ustala się zgodnie z niniejszym zarządzeniem.
3.   Zlecenia, o których mowa w ust. 2 oraz kalkulacje kosztów ich wykonania podlegają rejestracji
    w Biurze Nauki i Współpracy z Gospodarką.
 
 § 2
1.  Kalkulacja kosztów wykonania zlecenia obejmuje:
     1)   koszty bezpośrednie tj. robociznę bezpośrednią (w tym wynagrodzenie biegłych) i zużycie
         materiałów, 
     2)   koszty pośrednie, czyli inne wydatki niezbędne do wydania opinii, obliczone w formie
         narzutu zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
         w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na dany rok.
2. Przy ustalaniu kosztów wykonania zlecenia uwzględnia się stawki określone rozporządzeniami
    właściwego ministra regulującymi:
     1)  stawki wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania
         wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym,
     2)  stawki wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania
         wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.
3. Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych wydających opinię stanowi kwota bazowa dla osób
   zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa
   na dany rok. Do czasu jej ogłoszenia podstawę obliczenia wynagrodzenia stanowi kwota bazowa
   w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.
4. Koszty materiałów ujmuje się w wysokości wynikającej z kalkulacji jednostkowej opracowanej
   dla danego typu badań.
 § 3
1. Podstawą wystawienia faktury za wykonane zlecenie jest zawarta umowa i podpisany protokół
   odbioru.
2. Faktura wystawiana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ich wystawiania
   rejestracji i numeracji oraz obowiązującym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie.   
3. Kary pieniężne naliczane przez jednostkę zlecającą za nieterminowe lub niezgodne
   z postanowieniem opiniowanie potrąca się z wynagrodzenia biegłego lub biegłych, którym
   powierzono realizację określonego zadania.
 § 4
1.Działalność wymieniona w § 1, realizowana na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia
   wykonywana jest przez osoby, z którymi zawiera się umowy zlecenia, zgodnie z obowiązującymi
   w tym zakresie przepisami w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
2. Umowy zlecenia z pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mogą być
   zawierane na realizację więcej niż jednego zadania.
3. Z ekspertami niebędącymi pracownikami Uczelni, którzy są niezbędni do prawidłowego
   wykonania zlecenia, zawiera się oddzielną umowę do każdego zadania.
4. Umowy podlegają rejestracji w Dziale Płac w ciągu 5 dni od ich zawarcia.
5. Czynności zlecane pracownikom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
   wykonywane są poza godzinami tzw. pensum naukowo-dydaktycznego w przypadku nauczycieli
   akademickich, a w przypadku pozostałych pracowników poza godzinami etatowego zatrudnienia.
6.  Za merytorycznie prawidłowe i terminowe wykonanie zleconych czynności osoby uczestniczące
    w realizacji zlecenia odpowiadają przed Kierownikiem Katedry.
7. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zleconych prac oraz ich rozliczenie jest
   Kierownik Katedry.
 
§ 5
Zrealizowane i opłacone przez zleceniodawcę zlecenia podlegają rozliczeniu w okresach miesięcznych, przy czym kwotę wynagrodzeń przeznaczonych na wypłatę w danym miesiącu ustala się następująco:
     1)  wynagrodzenia ogółem wynikające z opłaconych faktur, skorygowane o ewentualne
         potrącenia, o których mowa w § 3 ust. 3, stanowią fundusz, z którego wypłacane
         są wynagrodzenia osób uczestniczących przy wykonaniu zleconej usługi,
     2)  koszty obowiązkowego ubezpieczenia obciążające Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
         w Olsztynie opłacane są z kosztów pośrednich, których wysokość w 2014 r. wynosi:
              a)  30% dla przeprowadzanych sekcji zwłok oraz opinii na rzecz prokuratury i policji
              b) 40% w pozostałych przypadkach.
     3)  podstawę naliczenia kosztów pośrednich stanowią koszty bezpośrednie,
     4) środki finansowe uzyskane w wyniku działalności, o której mowa w niniejszym zarządzeniu,
        pomniejszone o poniesione koszty, przeznacza się na działalność
        Wydziału Nauk Medycznych, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.

§ 6
1.  Wypłaty wynagrodzeń dokonuje się na podstawie rachunków wystawianych przez osoby
     realizujące umowę,- po ich zatwierdzeniu przez:
      1)  Dziekana Wydziału Medycyny - w przypadku prac wykonanych przez Kierownika Katedry,  
      2)  Kierownika Katedry - w przypadku pozostałych osób realizujących umowy.
2.  Umowy wraz z rachunkami oraz rozliczeniem wynikającym z opłaconych faktur należy przekazać
    do Sekcji Rozliczeń Działalności Badawczej do piątego dnia następnego miesiąca.
3.  Wynagrodzenia z tytułu realizacji umów wypłacane będą do 20-go dnia każdego miesiąca.
 
§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2014
Data publikacji:
28.02.2014 14:58
Data aktualizacji:
03.03.2014 10:45
Liczba wyświetleń:
3016
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarzNr13.doc53.5 KB