Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

§ 1

1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu działa na podstawie § 26 i § 35 statutu Uniwersytetu. Studium jest międzywydziałową jednostką organizacyjną, dydaktyczno-wychowawczą i naukowo-badawczą. Studium realizuje program rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki.

2. Studium tworzy, przekształca i znosi rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika studium, zaopiniowany przez senat. Zasady tworzenia, przekształcania i znoszenia określa § 22 ust. 2 Statutu Uniwersytetu.

§ 2

1. Kierownik Studium jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników, odpowiada za realizację zadań oraz za majątek i środki finansowe przydzielone Studium oraz za warunki pracy, które powinny być zgodne z zasadami pracy, bhp i ppoż.

2. Kierownika Studium powołuje rektor na okres 5 lat na wniosek rady zaopiniowany przez senat.

3. Rektor na wniosek kierownika Studium może powołać zastępcę kierownika Studium.

4. Zakres obowiązków zastępcy określa kierownik Studium.

5. Do pełnienia funkcji kierownika i zastępcy kierownika Studium mogą być powołani nauczyciele akademiccy, zajmujący co najmniej stanowisko starszego wykładowcy.

6. Do obowiązków kierownika Studium należy:

1) opracowanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, zajęć wychowania fizycznego i rekreacyjnych oraz zapewnienie warunków ich realizacji,

2) nadzorowanie spraw finansowych i majątkowych Studium oraz opracowywanie projektów potrzeb finansowych,

3) ustalanie zakresu obowiązków pracowników zatrudnionych w Studium z uwzględnieniem problematyki bhp i ppoż.,

4) opracowywanie wniosków organizacyjnych i osobowych, a także w sprawach awansu, nagród i wyróżnień.

§ 3

 

1.      W skład rady Studium wchodzą:

a.      kierownik Studium,

b.      zastępca,

c.      przedstawiciele pracowników dydaktycznych,

d.      przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami

e.      akademickimi,

                  f.   przedstawiciele związków zawodowych.

2.      Do kompetencji rady w szczególności należy opiniowanie kierunków działalności Studium oraz współdziałanie w organizowaniu pracy dydaktycznej.

 

§ 4

1. Nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Studium mogą być absolwenci wyższych szkół wychowania fizycznego posiadający tytuł magistra.

2. Zakres obowiązków pracowników administracyjnych i technicznych ustala kierownik Studium.

3. W ramach Studium mogą być powołane stałe lub doraźne zespoły do realizacji określonych zadań Studium.

§ 5

1. Studium posiada ewidencyjnie wydzielony majątek. Ewidencja majątku

2. prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.

3. Kierownik Studium odpowiada za powierzony mu majątek znajdujący się na terenie Studium.

4. Kierownik Studium może przekazać określone przedmioty czy urządzenia będące w posiadaniu Studium w bezpośrednią opiekę pracownikowi zatrudnionemu w Studium. Pracownik ten ponosi odpowiedzialność materialną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierownik Studium kontroluje wówczas prawidłowe rozliczanie się pracownika z powierzonego mu mienia.

5. Działalność finansowo-gospodarcza Studium prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo-fmansowy Uniwersytetu.

6. Studium prowadzi źródłową dokumentację finansową, wystawia dokumenty obrotu pieniężnego i majątkowego, prowadzi ewidencję w zakresie określonym właściwymi przepisami.

7. Ewidencję dokumentów finansowo-księgowych prowadzi kwestura Uniwersytetu.

§ 6

1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane zarządzeniem rektora.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem rektora.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2006
Data publikacji:
03.10.2007 10:40
Data aktualizacji:
20.02.2009 11:24
Liczba wyświetleń:
5467
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument