Regulamin organizacyjny Studium Języków Obcych

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
 
§ 1
1.  Studium Języków Obcych, zwane dalej Studium, działa na podstawie § 26 i § 35 Statutu Uniwersytetu.
     Studium jest międzywydziałową jednostką organizacyjną, prowadzącą działalność dydaktyczną na rzecz
     wydziałów.
2.  Studium może prowadzić działalność naukową, kształcić kadry naukowe oraz prowadzić działalność usługową
     na rzecz osób, instytucji spoza uczelni.
3.  Studium tworzy, przekształca i znosi Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika studium,
     zaopiniowany przez radę studium i senat. Zasady tworzenia, przekształcania i znoszenia określa § 22 ust. 2 i 3
     Statutu Uniwersytetu.
4.  Kierownika studium powołuje rektor na okres 5 lat na wniosek rady jednostki zaopiniowany przez senat.
 
§ 2
1.  Strukturę organizacyjną Studium Języków Obcych tworzą zespoły:
        a. języka angielskiego,
        b. języków romańskich, języka rosyjskiego i języka łacińskiego
        c. języka niemieckiego,
2.  Kierownik studium wykonuje obowiązki przy pomocy rady studium.
3.  Kierownik studium kieruje jego działalnością i jest przełożonym wszystkich pracowników w nim zatrudnionych,
     odpowiada za realizację zadań wyznaczonych studium, za majątek i przydzielone mu środki finansowe oraz
     za warunki pracy, które powinny być zgodne z zasadami i przepisami bhp i ppoż.
4.  Na wniosek kierownika studium rektor może powołać jego zastępców. Zakres obowiązków zastępców ustala
     kierownik Studium.
5.  Pracą zespołów językowych kierują kierownicy powołani spośród nauczycieli akademickich.
     Zakres obowiązków kierowników zespołów ustala kierownik studium.
6.  W studium działa rada jako organ opiniodawczo-doradczy kierownika studium.
7.  W skład rady studium wchodzą:
        a.  kierownik studium,
        b.  zastępcy kierownika,
        c.  kierownicy zespołów językowych,
        d. przedstawiciel pracowników,
        e. przedstawiciel związków zawodowych.
8.  Do kompetencji rady w szczególności należy opiniowanie kierunków działalności studium oraz współdziałanie
     w organizowaniu pracy dydaktycznej.
 
§ 3
1.  Studium jako jednostka międzywydziałowa podlega prorektorowi - I Zastępcy Rektora.
2.  Zakres obowiązków pracowników administracyjnych oraz technicznych ustala kierownik studium.
 
§ 4
1.  Studium posiada ewidencyjnie wydzielony majątek. Ewidencja majątku prowadzona jest na podstawie przepisów
    obowiązujących w Uniwersytecie.
2.  Gospodarkę finansową studium prowadzi w oparciu o plan rzeczowo-finansowy, na zasadzie obowiązujących
     przepisów.
3.  Obsługę w zakresie spraw finansowych studium prowadzi kwestura Uniwersytetu.
 
§ 5
1.  Zmiany regulaminu studium dokonuje rektor.
2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem rektora.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Studium Języków Obcych
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2013
Data publikacji:
03.10.2007 10:13
Data aktualizacji:
16.07.2014 08:04
Liczba wyświetleń:
5832
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument