Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki)

Strona została usunięta dnia: 8 listopad, 2011 - 08:06

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU (KLINIKI)

§ 1

1.      Podstawę prawną działania zakładu stanowi § 25 Statutu Uniwersytetu.

2.      Ilekroć jest mowa o zakładzie należy przez to rozumieć również Klinikę na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

3.      Zakład jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną i naukową w zakresie wyodrębnionego przedmiotu lub grupy przedmiotów.

4.      Zakład tworzy, przekształca i znosi rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału zgodnie z zasadami określonymi w § 22 ust. 3 Statutu Uniwersytetu.

5.      Zakład można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jedna osoba mająca tytuł lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

6.      Zakład jest jednostką samodzielną w ramach wydziału lub wchodzi w skład instytutu lub katedry.

7.      Zakłady wchodzące z skład instytutu lub katedry realizują zadania przewidziane w określonym planie dydaktycznym i badawczym tych jednostek.

§ 2

W skład Zakładu mogą wchodzić: zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, ośrodki, pracownie, warsztaty i inne jednostki. Nie stanowią one samodzielnych jednostek organizacyjnych, lecz tworzone są przez kierownika zakładu w ramach wewnętrznej organizacji pracy. Kierownictwo tych struktur powierza kierownik zakładu nauczycielom akademickim lub innym osobom.

§ 3

1.      Kierownika zakładu powołuje rektor na okres 5 lat na wniosek rady odpowiedniej jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez radę wydziału. Kadencja kierownika zakładu rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.

2.      Kierownik zakładu funkcjonującego jako jednostka międzywydziałowa powołuje rektor po zaopiniowaniu kandydatury przez senat.

3.      Kierownikiem zakładu może być osoba z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

4.      Kierownik zakładu może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy zastępcy, określając jego kompetencje.

§ 4

Kierownik zakładu kieruje jego działalnością i jest przełożonym pracowników w nim zatrudnionych, odpowiada za realizację zadań wyznaczonych zakładowi, za majątek i przydzielone zakładowi środki finansowe oraz za warunki bhp i ppoż. W szczególności kierownik zobowiązany jest do:

1)     sprawowania nadzoru nad przebiegiem procesu dydaktycznego realizowanego przez zakład,

2)     przygotowanie planu badawczego oraz wnioskowania o przyznanie niezbędnych środków na jego realizację,

3)     gospodarowania przydzielonymi lokalami i majątkiem zakładu.

§ 5

1.      Zmiana treści regulaminu może być dokonana w każdym czasie na podstawie oddzielnego zarządzenia rektora.

2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem rektora

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2006
Data publikacji:
03.10.2007 10:05
Data aktualizacji:
08.11.2011 08:06
Liczba wyświetleń:
4055
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument