Regulamin organizacyjny katedry

Strona została usunięta dnia: 8 listopad, 2011 - 08:05

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY

§ 1

1. Podstawę prawną działania katedry stanowi § 24 statutu Uniwersytetu.

2. Katedra jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność dydaktyczną i naukową w zakresie wyodrębnionej dyscypliny naukowej.

3. Katedra może mieć strukturę jednolitą lub może składać się z dwóch lub więcej zakładów.

4. Katedrę można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jedna osoba mająca tytuł naukowy.

§ 2

1. Katedrę tworzy, przekształca i znosi rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.

2. Zakres zadań katedry określa kierownik katedry.

3. Katedra posiada wewnętrznie wydzielony majątek.

§ 3

1. Organami katedry są: kierownik oraz rada katedry.

2. Kierownik kieruje całokształtem działalności katedry i jest przełożonym wszystkich pracowników katedry. Odpowiada za planowanie i realizację zadań wyznaczonych katedrze, za majątek i środki finansowe przydzielone katedrze oraz za warunki bhp i ppoż.

3. Kierownika katedry powołuje rektor na okres 5 lat, na wniosek rady katedry zaopiniowany przez radę wydziału. Kadencja kierownika katedry rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.

4. Kierownikiem katedry może być osoba mająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Do obowiązków kierownika w szczególności należy:

a) sprawowania nadzoru nad przebiegiem procesu dydaktycznego realizowanego przez katedrę;

b) przygotowania projektu planu badawczego oraz wnioskowanie o przyznanie niezbędnych środków na jego realizację;

c) gospodarowanie przydzielonymi lokalami i majątkiem katedry.

6. Kierownik katedry może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy zastępcy określając jego kompetencje.

§ 4

1. Rada katedry jest organem doradczym i opiniodawczym kierownika.

2. Rada współdziała z kierownikiem w organizowaniu pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej. Przewodniczącym rady jest kierownik Katedry.

§ 5

1. Katedra wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

§ 6

1. Katedra posiada ewidencyjnie wydzielony majątek. Ewidencja majątku prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.

2. Kierownik katedry odpowiada za powierzony mu majątek znajdujący się na terenie katedry.

3. Kierownik katedry może przekazać określone przedmioty i urządzenia będące w ewidencji katedry w bezpośrednią opiekę pracownikowi zatrudnionemu w katedrze. Pracownik ten ponosi odpowiedzialność materialną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierownik katedry kontroluje wówczas prawidłowe wykorzystanie i rozliczanie się pracownika z powierzonego mu mienia.

4. Działalność finansowo-gospodarcza katedry prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu.

5. Katedra prowadzi źródłową dokumentację finansową, wystawia dokumenty obrotu pieniężnego i majątkowego oraz prowadzi ewidencję w zakresie określonym właściwymi przepisami.

6. Ewidencję dokumentów fmansowo-księgowych prowadzi Kwestura Uniwersytetu.

7. Obieg dokumentów finansowych w katedrach wchodzących w skład instytutu ustala dyrektor instytutu zgodnie z zasadami przyjętymi w Uniwersytecie.

8. Kierownik katedry może przekazać obowiązki wymienione w pkt. 1-3 kierownikom zakładów.

9. Do katedr wchodzących w skład instytutu mają odpowiednie zastosowanie ustalenia zawarte w § 9 pkt. 5.

§ 7

Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością katedry działającej poza instytutem sprawuje dziekan a Katedry działającej w instytucie dyrektor instytutu, na podstawie kompetencji wynikających z regulaminu organizacyjnego instytutu.

§ 8

1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane zarządzeniem rektora z jego własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzenia rektora.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2006
Data publikacji:
03.10.2007 09:58
Data aktualizacji:
08.11.2011 08:05
Liczba wyświetleń:
7356
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument