Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWM

Strona została usunięta dnia: 8 listopad, 2011 - 07:57

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU WYDZIAŁOWEGO

§ 1

1. Podstawą prawną działania instytutu jest art. 22 Statutu Uniwersytetu.

2. Instytut jest jednostką organizacyjną wydziału, utworzoną dla prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej.

3. Instytut może mieć jednolitą strukturę lub składać się z dwóch lub więcej katedr i zakładów. Instytut o jednolitej strukturze można utworzyć, jeżeli w proponowanym składzie osobowym zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jedna osoba mająca tytuł naukowy.

§ 2

Zakres działania instytutu obejmuje organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej w zakresie dyscyplin reprezentowanych przez instytut.

§ 3

Strukturę organizacyjną instytutu ustala Rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę wydziału.

§ 4

1. W skład instytutu oprócz katedr i zakładów mogą wchodzić: zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria, ośrodki, pracownie, biblioteki, warsztaty i inne jednostki. Nie stanowią one samodzielnych jednostek organizacyjnych, lecz tworzone są przez dyrektora instytutu w ramach wewnętrznej organizacji pracy. Kierownictwo tych struktur dyrektor instytutu powierza nauczycielom akademickim lub innym osobom.

2. Jednostki wymienione w ust. l tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę wydziału.

3. Wniosek o utworzenie lub przekształcenie powinien zawierać uzasadnienie, określenie celu i zakresu działalności naukowej i dydaktycznej tych jednostek, składu osobowego a także terminu i trybu rozliczania osób odpowiedzialnych za działalność jednostki przekształcanej m.in. rozliczenia finansowe z wykonania planu badań naukowych, rozliczenia z zakresu powierzonego mienia.

4. W przypadku zniesienia jednostki przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Wymienione w § 4 ust. l jednostki posiadają wewnętrznie wydzielony majątek, który w całości stanowi majątek instytutu.

§ 5

Organami instytutu są:

dyrektor i rada instytutu.

1. Dyrektora instytutu powołuje Rektor na okres 5 lat na wniosek instytutu, zaopiniowany przez całą radę wydziału. Kadencja dyrektora instytutu rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.

2. Dyrektor instytutu kieruje całokształtem działalności instytutu, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników instytutu, odpowiada za planowanie i realizację zadań oraz za majątek i środki finansowe przydzielone instytutowi.

3. Dyrektor może wykonywać swoją funkcję przy pomocy zastępców, określając ich kompetencje.

4. Do obowiązków dyrektora instytutu w szczególności należy:

1. w zakresie dydaktyki - organizowanie działalności dydaktycznej oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego;

2. udział w opracowywaniu i realizacji planów prac naukowo-badawczych;

3. ustalanie projektów struktury organizacyjnej instytutu;

4. dokonywanie podziału obowiązków między poszczególne jednostki organizacyjne i pracowników instytutu.

5. Dyrektor instytutu swoje zadania wykonuje przy pomocy rady instytutu.

6. Rada instytutu jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora instytutu w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

7. Do zadań rady instytutu w szczególności należy:

1) opiniowanie kierunków działalności dydaktycznej oraz projektów planów prac naukowo-badawczych;

2) opiniowanie sprawozdań z działalności instytutu;

3) opracowanie projektów planów rzeczowo-finansowych.

8. W skład rady instytutu wchodzą:

1) dyrektor instytutu i jego zastępcy;

2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora oraz mający stopień doktora habilitowanego;

3) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w liczbie proponowanej przez zebranie ogólne pracowników;

4) przedstawiciele związków zawodowych.

9. W pracach rady mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele samorządu studenckiego.

10. Radzie przewodniczy dyrektor instytutu, który jest zobowiązany zwołać jej posiedzenie co najmniej raz w semestrze.

§ 6

1. Pracownikami instytutu są:

a) pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni,

b) pracownicy naukowi,

2. pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi.

3. Zatrudnienie pracowników następuje na podstawie przepisów i obowiązujących w Uniwersytecie.

4. Dyrektor instytutu oraz kierownicy jednostek wchodzących w skład instytutu ustalają zakresy obowiązków pracowników, uwzględniając w nich również problematykę bhp i ppoż.

§ 7

1. Instytut posiada ewidencyjnie wydzielony majątek. Ewidencja majątku prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.

2. Dyrektor instytutu odpowiada za powierzony mu majątek znajdujący się w instytucie.

3. Dyrektor instytutu może przekazać określone przedmioty czy urządzenia będące w ewidencji instytutu w bezpośrednią opiekę pracownikowi zatrudnionemu w instytucie. Pracownik ten ponosi odpowiedzialność materialną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dyrektor instytutu kontroluje wówczas prawidłowe rozliczanie się pracownika z powierzonego mu mienia.

4. Działalność finansowo-gospodarcza instytutu prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu.

5. Dyrektor instytutu może przekazać obowiązki wymienione w pkt. 1-3 kierownikom jednostek organizacyjnych instytutu - czyli katedr, zakładów.

6. Instytut prowadzi źródłową dokumentację finansową, wystawia dokumenty obrotu pieniężnego i majątkowego oraz prowadzi ewidencję w zakresie określonym właściwymi przepisami.

7. Ewidencję dokumentów finansowo-księgowych prowadzi kwestura Uniwersytetu.

§ 8

Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością instytutu sprawuje dziekan na podstawie kompetencji wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym, statutu Uniwersytetu oraz regulaminu organizacyjnego wydziału.

§ 9

1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane zarządzeniem rektora z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę instytutu i wydziału.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzenia rektora.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2006
Data publikacji:
03.10.2007 09:52
Data aktualizacji:
08.11.2011 07:57
Liczba wyświetleń:
4628
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument