Regulamin organizacyjny wydziału UWM

Strona została usunięta dnia: 20 luty, 2009 - 11:05

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawą prawną działania wydziału są:
Ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385);
Ustawa z 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. nr 65 póz. 386);
Statut Uniwersytetu stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 19 Ministerstwa Edukacji Narodowej z 31.08.1999 r.;
Zarządzenie nr 5 z dnia 1.10.1999 r. w sprawie struktury jednostek działalności dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu;
niniejszy Regulamin.

§ 2

1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu utworzoną dla prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej, odpowiadającej kierunkom studiów.

2. Wydział realizuje swoje zadania przy współudziale instytutów, katedr, zakładów (klinik) i innych jednostek powołanych do prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej, kształcenia i doskonalenia kadr oraz usług.

3. Wydział tworzy, przekształca i znosi Senat Uniwersytetu.

4. Wydziałem kieruje dziekan przy współudziale prodziekanów oraz rady wydziału.

 


Rozdział II
Organizacja wewnętrzna wydziału

§ 3

1. Strukturę organizacyjną wydziału ustala rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.

§ 4

1. W skład wydziału wchodzą:

a) instytuty

b) katedry

c) zakłady

d) dziekanat -jednostka administracyjna

e) inne jednostki dydaktyczne i badawcze

Dziekanat

§5

1. Dziekanat wykonuje czynności związane z administracją wydziału, a w szczególności dziekana, prodziekanów i rady wydziału.

2. Dziekanat podlega dziekanowi. Zwierzchni nadzór sprawuje Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.

3. Szczegółową organizację i zakres działania pracowników dziekanatu ustala dziekan.

 


Rozdział III

Organy wydziału

§6

Organami wydziału są:

1. dziekan wydziału,

2. rada wydziału.

Zakres obowiązków dziekana

§ 7

1. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału.

2. Zastępcami dziekana są prodziekani w liczbie od l do 4, odpowiednio na poszczególnych wydziałach.

3. Dziekan dokonuje podziału kompetencji pomiędzy prodziekanów.

4. Dziekan sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału.

Tryb wyboru dziekana i prodziekanów określa ordynacja wyborcza stanowiące załącznik nr l do statutu Uniwersytetu.

 

Rozdział IV

Rada wydziału

§ 8

1. W skład rady wydziału wchodzą:

a) dziekan jako przewodniczący,

b) prodziekani,

c) nauczyciele, akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy doktora habilitowanego i zatrudnieni na wydziale,

d) przedstawiciele:

a. pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, wybrani przez zgromadzenie wyborcze tych osób,

b. samorządu studenckiego wydziału,

c. pracowników uczelni zatrudnionych na wydziale nie będących nauczycielami akademickimi.

2. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych.

3. W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego.

4. Ze względu na przedmiot obrad w posiedzeniach rady wydziału mogą brać udział z głosem doradczym również inne osoby zaproszone przez dziekana.

§ 9

1. Rada wydziału ma obowiązek zapewnić prawidłowy przebieg i odpowiedni poziom nauczania oraz właściwy rozwój dyscyplin naukowych reprezentowanych przez wydział.

2. Rada wydziału może w zależności od potrzeb powoływać komisje stałe i doraźne.
3. Posiedzenia rady wydziału odbywają się zgodnie z uchwalonym przez radę planem pracy.

3. Posiedzenia rady wydziału zwołuje dziekan, co najmniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem okresu wakacji letnich.

4. Zawiadomienie o posiedzeniu rady wydziału wraz z porządkiem obrad powinno nastąpić najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia.

5. Nadzwyczajne posiedzenie rady może być zwołane na żądanie co najmniej 1/5 członków z głosem stanowiącym w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

6. Obrady rady wydziału otwiera i przewodniczy obradom dziekan, w razie nieobecności dziekana przewodniczy obradom jeden z prodziekanów.

7. Z posiedzenia rady wydziału sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden przechowuje się w aktach wydziału, drugi otrzymuje rektor.

8. Uchwały rady wydziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rady wydziału.

9. Uchwały rady wydziału wymagają odpowiedniej formy i zapisu w rejestrze uchwał.

10. Głosowanie odbywa się jawnie, za wyjątkiem spraw osobowych. O wyprowadzeniu tajności głosowania w innych sprawach decyduje każdorazowo rada wydziału.

 

11. Głosowanie odbywa się jawnie, za wyjątkiem spraw osobowych. O wyprowadzeniu tajności głosowania w innych sprawach decyduje każdorazowo rada wydziału.

 


Rozdział V

Postanowienia końcowe

1. Zmiany regulaminu dokonuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem rektora.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.04.2006
Data publikacji:
03.10.2007 09:37
Data aktualizacji:
20.02.2009 11:05
Liczba wyświetleń:
4958
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument