Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 3/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 stycznia 2014 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  

Działając na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 § 1

Ustala się Regulamin pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 § 2

Regulamin jest podstawowym dokumentem ustalającym organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 § 3

Treść regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Uczelni.

 § 4

Traci moc Zarządzenie Nr 8 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
8 października 1999 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z późniejszymi zmianami.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników Uczelni.

 

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kadr
Wytworzył:
Biuro ds. Kadr
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.01.2014
Data publikacji:
20.01.2014 11:08
Data aktualizacji:
20.01.2014 11:08
Liczba wyświetleń:
2934
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument