Nr 79 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

Uchwała Nr 79

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

z dnia 25 maja 2006 roku.