Nr 118/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”

 
Zarządzenie Nr 118/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 grudnia 2013 roku

 

w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), w związku z § 3 Załącznika do Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt a, b Zarządzenia Nr 70/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się następuje:

 

§ 1

1.  Ustala się wzór druku: „Karta samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2.  Samooceny działalności jednostki, o której mowa w ust. 1 dokonuje Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia lub odpowiednio Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej.

 

§ 2

1.  Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, o którym mowa w §1 ust. 2:

1)   sporządza, corocznie do 30 listopada, sprawozdanie z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą mocnych i słabych stron oraz przedstawia je radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio radzie jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej, jednocześnie rekomendując działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

2)   przesyła, corocznie do 15 grudnia, sprawozdanie do Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w Olsztynie,

3)      odpowiada za upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia.

2. W realizacji zadań projakościowych, współpracuje z Uczelnianym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w Olsztynie oraz z Biurem ds. Kształcenia – Zespołem ds. zarządzania jakością kształcenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2013
Data publikacji:
18.12.2013 12:43
Data aktualizacji:
18.12.2013 12:45
Liczba wyświetleń:
2529
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zaldozarz118.doc160 KB
ZarzNr118.doc168 KB