Nr 114/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej

 
 
Zarządzenie Nr 114/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

1. W Regulaminie organizacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 64/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie wprowadza się zmiany w:

1)  załączniku nr 2 – Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej,

2)  załączniku nr 3 – cennik opłat za usługi biblioteczne.

2.  W Regulaminie korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) zasady korzystania ze sprzętu i oprogramowania przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.”

2)   w § 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Biblioteka Uniwersytecka udostępnia sprzęt i oprogramowanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (niedowidzących, niedosłyszących i niesprawnych ruchowo). Zasady korzystania ze sprzętu i oprogramowania przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych określa dział
VII Regulaminu.”

3)  w § 4 ust. 1 pkt 1 po słowie „statusem” dodaje się „wolny dostęp” oraz”

4)  w § 5:

a)  ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie „3) kolekcjach dziedzinowych”

b)  ust. 3 pkt 3 po słowach „studiów doktoranckich UWM” dodaje się „oraz pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN”

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kolekcje dziedzinowe realizują wypożyczenia krótkoterminowe („nocne” i weekendowe),
w ramach których użytkownik może jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów książek. Wypożyczenie krótkoterminowe realizowane jest najwcześniej na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, a termin zwrotu upływa po pierwszej godzinie pracy Biblioteki następnego dnia roboczego.”

d)  ust. 7 po słowach „na dobę” dodać: „a w przypadku wypożyczeń krótkoterminowych – 5 zł
na dobę.”

e)  W ust. 12 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

„Zależnie od kategorii użytkownika, podpisanie karty obiegowej jest równoznaczne z zamknięciem konta bibliotecznego lub zmianą warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki.”

5)  w § 7:

a)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Osoby niepełnosprawne (niedowidzące, niedosłyszące i niesprawne ruchowo) mogą korzystać
z dostosowanego do ich potrzeb sprzętu i oprogramowania, zgodnie z zapisami zawartymi w dziale VII Regulaminu „Zasady korzystania ze sprzętu i oprogramowania przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych”.

b) zmienia się numerację ustępów od dotychczasowego numeru 7 otrzymującego numer 8
do dotychczasowego numeru 23 otrzymującego numer 24.

6)  Dodaje się § 10 w brzmieniu:

„VII ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 10

1.  Sprzęt i oprogramowanie przeznaczone są dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne czytanie zwykłego druku lub przetwarzanie informacji odbieranej wzrokowo oraz dla osób
z dysfunkcjami słuchu.

2.  Korzystanie ze specjalnie wyposażonych stanowisk wymaga posiadania karty czytelnika i dopełnienia formalności rejestracyjnych – założenia konta w systemie logowania do bibliotecznej sieci komputerowej (w Czytelni Internetowej – I piętro).

3.  Podstawą rejestracji jest karta biblioteczna / elektroniczna legitymacja studenta.

4.  Przy rejestracji wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające okoliczności,
o których mowa w pkt. 1.

5.  Korzystanie ze zbiorów powinno odbywać się zgodnie z art. 33 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), który zezwala na korzystanie, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia autorów i zapłaty im wynagrodzenia „z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia."

6.  Komputer ma służyć wyłącznie celom naukowo-dydaktycznym. Do wszystkich znajdujących się
w Bibliotece Uniwersyteckiej stanowisk komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez względu na lokalizację, ma zastosowanie §7 pkt. 4 niniejszego Regulaminu (dział IV „Zasady korzystania z Czytelni Internetowej”).

7.  Specjalnie wyposażone stanowiska dla osób niepełnosprawnych znajdują się w:

1)     Czytelni Internetowej – I piętro;

2)     Czytelni Czasopism, Informacji Naukowej – I piętro;

3)     Kolekcjach Dziedzinowych: Żółta, Zielona, Niebieska – II piętro;

4)     Kolekcji Dydaktycznej – parter;

5)     Oddziale Zbiorów Specjalnych – I piętro.”

3. Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w brzmieniu określonym niniejszym
zarządzeniem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4.  Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2013
Data publikacji:
11.12.2013 07:20
Data aktualizacji:
11.12.2013 07:32
Liczba wyświetleń:
1645
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr114.docx25.14 KB
ZalNr1Regulamin.doc93 KB
ZalNr2Cennik.doc37.5 KB