Nr 110/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

 

 

Zarządzenie Nr 110/2013

 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 listopada 2013 roku

 

w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządzam co następuje:

   

 
§ 1

W celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z przepisów art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1249 z późn. zm.), w związku
z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84, z 30 grudnia 2009.r.), Komunikatem Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych
w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11), Komunikatem Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF
z 2012 r. poz. 56) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, wprowadzam system oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.

 

§ 2

Do złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej z zakresu kierowanej lub nadzorowanej działalności
w Uniwersytecie zobowiązani są:

1)     Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju,

2)     Prorektor ds. Studenckich,

3)     Prorektor ds. Nauki,

4)     Prorektor ds. Kadr,

5)     Prorektor ds. Kształcenia,

6)     Dziekani wydziałów,

7)     Kanclerz,

8)     Kwestor,

9)     Kierownik Studium Języków Obcych,

10)   Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

11)   Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,

12)   Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu,

13)   Kierownik Archiwum.

 

§ 3

1.     System oświadczeń o stanie kontroli zarządczej powinien być udokumentowany.

2.     Dokumenty, na podstawie których zostało złożone oświadczenie, należy przechowywać zgodnie
z przepisami archiwizacyjnymi, przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów.

3.     Na dokumenty stanowiące podstawę oświadczenia o stanie kontroli zarządczej mogą składać się między innymi:

1)     oświadczenia kierowników podległych jednostek organizacyjnych,

2)     wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

3)     wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych,

4)     wyniki samooceny,

5)     wnioski i uwagi pracowników dotyczące usprawnień systemu kontroli zarządczej,

6)     wyniki udokumentowanej analizy ryzyka dokonywanej przynajmniej raz w roku,

     7)      rejestr ryzyk zagrażających osiągnięciu celów Uniwersytetu, wydziału, jednostki
          organizacyjnej,

8)     pisemne ustalenia z narad,

9)     skargi i wnioski,

10)   inne udokumentowane źródła.

 

 

§ 4

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, według załącznika do zarządzenia, osoby wymienione
w § 2 zarządzenia składają Rektorowi do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego oświadczenie dotyczy.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 97/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
30 grudnia 2011 r. w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2013
Data publikacji:
06.12.2013 14:13
Data aktualizacji:
30.01.2015 08:04
Liczba wyświetleń:
2847
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZaldoZarzNr110.docx20.74 KB
ZarzNr110-1.doc67.5 KB