Nr 107/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu dyplomowego”


 
Zarządzenie Nr 107/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2013 roku
 
w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu dyplomowego”

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ze zm.), w związku z § 3 ust. 6 Załącznika do Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządzam co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się wzór druku „Protokół egzaminu dyplomowego”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2.  Druk stosuje się w celu dokumentowania przebiegu egzaminu dyplomowego na wszystkich formach studiów, poziomach kształcenia i kierunkach studiów, z wyłączeniem kierunków: lekarskiego
i weterynaria, dla których zgodnie ze standardem program kształcenia nie przewiduje egzaminu dyplomowego.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 35 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”.

 

§ 3

Druk „Protokół egzaminu dyplomowego”, o którym mowa w § 1 obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2013
Data publikacji:
05.12.2013 14:52
Data aktualizacji:
05.12.2013 14:53
Liczba wyświetleń:
2243
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr107.docx24.01 KB
ZaldoZarzNr107.docx18.74 KB