Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 19
Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 czerwca 2005 roku

w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 W celu zapewnienia właściwego gospodarowania majątkiem Uniwersytetu, usprawnienia działań związanych z ewidencją majątku i sprawną likwidacją zużytych lub zniszczonych jego składników, działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

§ 1

1. Głównymi dysponentami majątku Uniwersytetu są osoby posiadające upoważnienie Rektora do dysponowania środkami finansowymi i majątkowymi.

2. Do obowiązków dysponentów należy:

1)    analiza stanu składników majątku oraz składanie zapotrzebowań na nowe składniki,

2)    nadzór nad właściwym wykorzystywaniem składników majątku,

3)    analiza przydatności składników majątku oraz wnioskowanie o wycofanie ich z eksploatacji
w przypadku stwierdzenia braku przydatności,

4)    nadzorowanie procesu sporządzania właściwej dokumentacji likwidacyjnej,

5)    wyznaczenie użytkowników składników majątku jednostki i kontrola prawidłowości ich użytkowania.

§ 2

1. Użytkownikami są poszczególni pracownicy, którym powierzono składniki majątku.

2. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1, ponoszą pełną odpowiedzialność za:

1)    właściwe dbanie o powierzony majątek,

2)    zgodność z ewidencją księgową,

3)    powstałe zawinione szkody.

§ 3

Poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu posiadają ewidencyjnie wydzielony majątek.

§ 4

W jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu prowadzone są księgi inwentarzowe:

1)    ewidencji bilansowej – ujmuje się w nich rzeczowe składniki majątku trwałego, których jednostkowa cena nabycia lub wytworzenia odpowiada ustalonej odrębnymi przepisami wartości środka trwałego, amortyzowanego w czasie (konto 010),

2)    ewidencji pozabilansowej – ujmuje się w nich rzeczowe składniki majątku trwałego, których jednostkowa cena nabycia lub wytworzenia przekracza wartość 20% wartości środka trwałego (konto 012),

3)    środków trwałych zakupionych ze środków na aktualnie realizowane tematy badawcze
( konto 092),

4)    wartości niematerialnych i prawnych (konto 020),

5)    metali szlachetnych,

6)    rzeczowych składników majątku, których jednostkowa cena lub wytworzenia nie przekracza 20% wartości środka trwałego (ewidencja wewnętrzna).

§ 5

1. Inwentarz żywy (konie, bydło itp.) nabywany w celu realizacji zadań dydaktycznych lub badawczych
o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku traktuje się jak środki trwałe podlegające ewidencji bilansowej.

2. Inwentarz żywy (konie, bydło itp.) nabywany w celu realizacji zadań dydaktycznych lub badawczych
o przewidzianym okresie użytkowania poniżej 1 roku, ewidencjonuje się jako materiały badawcze.

  

§ 6

 

W celu usprawnienia ewidencji i poprawnego rozliczania różnic inwentaryzacyjnych oraz właściwego zabezpieczenia składników majątku obowiązuje wymóg ich oznaczenia numerami inwentarzowymi.

§ 7

 

Księgi inwentarzowe ewidencji bilansowej (konto 010) i ewidencji pozabilansowej (konto 012) należy uzgadniać z Sekcją Ewidencji Majątku do 31 stycznia po zakończeniu roku obrachunkowego.

§ 8

 

1. Inwentaryzację rzeczowych składników majątku objętych ewidencją bilansową (konto 010)
i pozabilansową (konto 012) przeprowadza Sekcja Inwentaryzacji.

2. Inwentaryzację rzeczowych składników majątku objętych ewidencją pozabilansową (ewidencją wewnętrzną) przeprowadzają jednostki organizacyjne we własnym zakresie.
 
3. W jednostkach podległych Dyrektorowi Administracyjnemu inwentaryzacje przeprowadza Sekcja Inwentaryzacji.
 
4. Przed przystąpieniem do inwentaryzacji osoba materialnie odpowiedzialna składa pisemne oświadczenie przedinwentaryzacyjne – wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 
5. W przypadku, kiedy osoba materialnie odpowiedzialna nie uczestniczy w spisie inwentaryzacyjnym, upoważnia inną osobę do jej reprezentowania – wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

6. Po zakończonej inwentaryzacji, osoba materialnie odpowiedzialna składa oświadczenie poinwentaryzacyjne – wzór stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

 

§ 9


1. Osoba materialnie odpowiedzialna zobowiązana jest złożyć w Sekcji Inwentaryzacji
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania rozliczenia z Sekcji Ewidencji Majątku, pisemnych wyjaśnień dotyczących powstałych różnic inwentaryzacyjnych.

2. Po terminie określonym w ust. 1 różnice mogą być uznane za zawinione, a osoba materialnie odpowiedzialna zostanie obciążona za niedobór.

 

§ 10

 

O wszelkich zmianach na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych Biuro Kadr i Spraw Socjalnych niezwłocznie powiadamia Sekcję Inwentaryzacji.

 

§ 11

 

Kontrolę prawidłowości gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi nie zaliczanymi do środków trwałych przeprowadza Sekcja Inwentaryzacji na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej i Dyrektora Administracyjnego.

 

§ 12

 

1. Uczelnianą Komisję Inwentaryzacyjną (UKI) powołuje Rektor.

2. W skład UKI wchodzą Przewodniczący, który kieruje Komisją i parafuje druki arkuszy spisu z natury oraz sekretarz i co najmniej czterech członków.

3. Zadaniem Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej (UKI) jest:

1) opiniowanie rocznego planu inwentaryzacji sporządzanego przez kierownika Sekcji Inwentaryzacji, zatwierdzanego przez Rektora,

2) informowanie Rektora o wszelkich zagrożeniach realizacji rocznego planu inwentaryzacji, stwierdzonych nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątku, zwłaszcza
o marnotrawstwie, zniszczeniu lub zaginięciu mienia,

3) rozpatrywanie różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku rozliczenia spisu z natury oraz przedstawianie Rektorowi wniosków w tym zakresie,

4) sporządzanie rocznych sprawozdań w terminie do końca lutego po roku obrachunkowym.

4. Protokoły z posiedzeń UKI zatwierdzone przez Rektora wraz z kompletem dokumentów
z inwentaryzacji przekazywane są przez sekretarza UKI Sekcji Ewidencji Majątku

5. Sprawozdania UKI zatwierdza Rektor.

§ 13

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do sukcesywnego analizowania stanu posiadanych środków trwałych i oceny ich przydatności w jednostce.

 

§ 14

 

1. W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania środkami majątkowymi Kierownik jednostki organizacyjnej powołuje Komisję Kwalifikacyjną.

2. Komisja Kwalifikacyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej dwóch członków.
3. W przypadku rozbudowanej struktury organizacyjnej jednostki dopuszcza się powołanie kilku Komisji Kwalifikacyjnych.

4. W jednostkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi Administracyjnemu, Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Administracyjny.

5. Komisja Kwalifikacyjna proponuje sposób zagospodarowania przeznaczonych do likwidacji składników majątku, a w przypadku przekazania do Magazynu Materiałów z Odzysku proponuje cenę odsprzedaży.

 

§ 15

 

1. Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Likwidacyjną.

2. W skład Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej wchodzą przewodniczący i trzech członków.

3. W pracach Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej uczestniczą pracownicy Sekcji Inwentaryzacji, każdorazowo wyznaczeni przez Kierownika Sekcji.

4. Uczelniana Komisja Likwidacyjna rozpatruje wnioski o przeprowadzenie likwidacji składane przez Komisje Kwalifikacyjne do Sekcji Inwentaryzacji – wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.

 

§ 16

 

1. Likwidacja składnika majątku może nastąpić w przypadku:

1) całkowitego zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji,

2) zniszczenia w wyniku zdarzenia losowego np: powodzi, pożaru, zalania itp.,

3) uszkodzenia lub zniszczenia w toku eksploatacji w stopniu uniemożliwiającym dalsze użytkowanie.

 

§ 17

 

1. Przed przystąpieniem do likwidacji składników majątku, Uczelniana Komisja Likwidacyjna uzgadnia
z osobą składającą wniosek termin i miejsce dokonania ich oględzin.

2. W przypadku wątpliwości co do zasadności wniosku o przeprowadzenie likwidacji Uczelniana Komisja Likwidacyjna wnioskuje do Dyrektora Administracyjnego o przeprowadzenie ekspertyzy zgłoszonych do likwidacji rzeczowych składników majątku.

3. Po dokonaniu oględzin zgłoszonych do likwidacji rzeczowych składników majątku i po analizie uzasadnienia likwidacji oraz ewentualnych ekspertyz, Uczelniana Komisja Likwidacyjna sporządza protokół, w którym stwierdza czy zgłoszony do likwidacji majątek należy przeznaczyć do:

1) naprawy i dalszej eksploatacji,

2) nieodpłatnego przekazania,

3) odsprzedaży,

4) fizycznej likwidacji.

4. W przypadku przeznaczenia zlikwidowanego składnika majątku do sprzedaży, Uczelniana Komisja Likwidacyjna zatwierdza proponowaną cenę, biorąc pod uwagę jego wartość rynkową.
5. Protok
ół likwidacji podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Administracyjnego i Kwestora – wzór stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia.

 

§ 18

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Komisje Kwalifikacyjne, o których mowa w
§ 13 ust. 1 i 2 powołane zostaną w terminie jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.06.2005
Data publikacji:
18.11.2013 13:32
Data aktualizacji:
02.12.2013 13:58
Liczba wyświetleń:
6297
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zal1.doc27.5 KB
zal2.doc24 KB
zal3.doc23 KB
zal4.doc34.5 KB
zal5.doc38 KB