konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Strona została usunięta dnia: 12 listopad, 2013 - 08:49

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT)
 
Przewidywany rodzaj zatrudnienia: w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do końca
2014 r., z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony.
 Konkurs składa się z dwóch etapów:
- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
   przystąpienia do konkursu,
- etap drugi – rozmowy kwalifikacyjne.
 
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    Kierowanie pracami CIiTT.
2)    Reprezentowanie CIiTT.
3)    Inicjowanie projektów i zadań do realizacji przez CIiTT.
4)   Składanie sprawozdań z działalności CIiTT Radzie Nadzorującej oraz właściwemu prorektorowi
    zgodnie z terminami składania sprawozdań rocznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych
    uczelni.
5)    Przygotowanie i przedkładanie Radzie rocznych planów pracy CIiTT.
 
Wymagania kwalifikacyjne:
 
Niezbędne wymagania:
1.    Wykształcenie minimum wyższe magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych,  nauk technicznych
     lub prawnych.
2.    Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań właściwych dla ośrodków
    wspierania innowacji i przedsiębiorczości oraz w realizacji zadań z zakresu rozwoju współpracy
    sektora nauki i przedsiębiorstw.
3.    Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy oraz w zarządzaniu zespołami projektowymi, w tym
    w ramach projektów współfinansowanych z funduszy UE.
4.    Praktyczna wiedza w obszarze:
      a)  transferu i komercjalizacji wiedzy i technologii,
        b) zarządzania i ochrony własności intelektualnej,
5.   Umiejętność sprawnego komunikowania się, w tym w języku angielskim.
6.   Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych
   oraz programów UE
7.Wysokie umiejętności interpersonalne, zdolność do współdziałania w grupie, motywowania
   i przewodzenia podległemu zespołowi.
8.    Doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami i ośrodkami
    wspierającymi innowacje i komercjalizację wyników badań.
9.    Doświadczenie w pozyskiwaniu środków (publicznych lub prywatnych, np. venture capital)
    na komercjalizację  lub działalność przedwdrożeniową.
10. Znajomość mechanizmów finansowych w komercjalizacji.
 
Dodatkowe wymagania: 
1.    Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkół wyższych oraz zadań uczelnianych
    centrów transferu technologii.
2.    Znajomość procedur i doświadczenie w aplikowaniu o środki z funduszy UE na realizację projektów
    z zakresu transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, rozwoju współpracy sektora nauki
    i przedsiębiorstw.
3.    Umiejętności z zakresu analizy potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań.
4.    Umiejętności negocjowania i przygotowywania umów dot. transferu wiedzy i technologii,
    komercjalizacji wyników badań.
5.    Zdolności prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych.
6.    Zdolności analityczne i organizacyjne, odporność na stres, operatywność i dyspozycyjność.
  
Oferta powinna zawierać:
·         szczegółowe CV z opisem doświadczenia w wymaganym obszarze,
·         list motywacyjny,
·         kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
·         oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania na http://bip.uwm.edu.pl/node/969)
·         oświadczenie o niekaralności oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
    z pełni praw publicznych,
·         inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności
    lub doświadczenie.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Prorektora ds. Kadr UWM (lub przesłać
na wskazany adres) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko:
Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii”; Rektorat UWM, pok. 112, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, tel. +48 895233567 – w terminie do dnia 24 listopada 2013 r. do godziny 15:00
(w przypadku przesyłek listowych liczy się data wpływu do Uczelni).
Oferty przesłane lub doręczone osobiście po terminie nie będą rozpatrywane.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie. Uniwersytet zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)"
.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.11.2013
Data publikacji:
08.11.2013 15:03
Data aktualizacji:
12.11.2013 08:49
Liczba wyświetleń:
3713
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument