Nr 52/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 
Decyzja Nr 52/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

 

w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447), w związku z § 2 pkt 5 Uchwały 169 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni oraz § 1 ust. 3 Uchwały Nr 297 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 października 2013 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe obliczone jako iloczyn liczby godzin ponadwymiarowych i stawki za godzinę ponadwymiarową, o których mowa w §2 ust. 1-3.

 

§ 2

1.    Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w godzinach ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 przysługuje wynagrodzenie według następujących stawek:

1)  za 50% godzin ponadwymiarowych wynagrodzenie obliczone według stawek określonych Decyzją Nr 45/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej (zmienioną Decyzją Nr 51/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 25 października 2013 roku),

2) za pozostałe 50% godzin ponadwymiarowych, wynagrodzenie obliczone według stawki – 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) dla wszystkich stanowisk.

2.  Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w godzinach ponadwymiarowych na studiach niestacjonarnych na wydziałach nieobjętych premią, w roku akademickim 2012/2013 przysługuje wynagrodzenie według następujących stawek:

1)  za 50% godzin ponadwymiarowych wynagrodzenie obliczone według stawek określonych Decyzją Nr 45/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej (zmienioną Decyzją Nr 51/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 25 października 2013 roku),

2) za pozostałe 50% godzin ponadwymiarowych, wynagrodzenie obliczone według stawki – 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych) dla wszystkich stanowisk.

3.  Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne prowadzone w godzinach ponadwymiarowych na studiach niestacjonarnych na wydziałach objętych premią, w roku akademickim 2012/2013 przysługuje wynagrodzenie według stawek:

1)  za 50% godzin ponadwymiarowych wynagrodzenie obliczone według stawek określonych Decyzją Nr 45/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej (zmienioną Decyzją Nr 51/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 25 października 2013 roku),

2)  za pozostałe 50% godzin ponadwymiarowych, wynagrodzenie obliczone według stawki – 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych) dla wszystkich stanowisk, powiększonej o wysokość premii określonej w ust. 4.

4.  Ustala się wysokość premii dla wydziałów, spełniających wymagania określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr 297 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 października 2013 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013:

1)  Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych),

2)  Wydział Nauk Ekonomicznych -17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych),

3)  Wydział Nauk Technicznych - 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych),

4)  Wydział Nauk Społecznych. -. 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych),

5)  Wydział Prawa i Administracji - 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych).


§ 3

Nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim 2012/2013 wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze, za opiekę nad pracą dyplomową: magisterską, licencjacką, inżynierską po jej pozytywnej ocenie przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w §2 ust. 1-3:

1)  za opiekę nad pracą magisterską przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby 3 godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową,

2)  za opiekę nad pracą licencjacką lub inżynierską przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn liczby 2 godzin i stawki za godzinę ponadwymiarową.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

  

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2013
Data publikacji:
29.10.2013 10:20
Data aktualizacji:
29.10.2013 10:27
Liczba wyświetleń:
3495
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decyzja52nowestawki.doc48.5 KB