Nr 51/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 45/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej.

 
Decyzja Nr 51/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2013 roku

 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 45/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.

  

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), w związku z § 2 pkt 5 Uchwały 169 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Decyzji Nr 45/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej:

1)  w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość stawek za godzinę określa poniższa tabela”.

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę (w zł)

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

58,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor  wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

50,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca

49,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

32,00

 

2)  w § 1 uchyla się ust. 3,

3)  uchyla się § 2.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2013
Data publikacji:
28.10.2013 15:00
Data aktualizacji:
29.10.2013 10:29
Liczba wyświetleń:
2291
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec51stawki.doc43.5 KB