Nr 91/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 91/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 października 2013 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U.2012.572 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157, poz.1249 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1.  W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania  Ryzykiem, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1)     dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - przewodniczący

2)     prof. dr hab. Andrzej Koncicki - z-ca przewodniczącego

3)     dr inż. Aleksander Socha - z-ca przewodniczącego

4)     prof. dr hab. Grzegorz Białuński - członek

5)     prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski - członek

6)     prof. dr hab. Janusz Piechocki - członek

7)     dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - członek

8)     mgr inż. Sławomira Pietrzyk - członek

9)     mgr Eliza Popławska-Jodko - członek

10)  mgr Jadwiga Wajszczyk- Niemiec - z głosem doradczym

11)  mgr Zofia Konopka - sekretarz

 

2.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)   wnioskowanie o dokonanie zmian w aktach wewnętrznych w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,

2) monitorowanie i przegląd systemów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie,

3)  koordynowanie systemu samooceny kontroli zarządczej wykonywanej przez kierowników jednostek organizacyjnych,

4)  koordynacja działań  związanych z identyfikacją ryzyka wykonywaną przez kierowników jednostek organizacyjnych,

5)  rozpatrywanie wraz z Rektorem Uniwersytetu wykonania zaleceń organów kontrolnych i audytorów w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,

6)     prowadzenie uczelnianego rejestru ryzyka oraz dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym,

7)  przedstawienie Rektorowi raportu, wraz z wynikami, dotyczącego działań z zakresu zarządzania ryzykiem,

8)       prowadzenie innych działań w celu usprawnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,

9)  przedstawianie Rektorowi rekomendacji dotyczącej treści oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 2

Organizacja pracy Zespołu

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w kwartale.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez sekretarza.

 

§ 3

Zespół, w składzie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia, został powołany na okres kadencji 2012-2016  tj. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

 

§ 5

1. Traci moc Zarządzenie Nr 19 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie
    Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zespołu ds. Analizy Ryzyka. 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.10.2013
Data publikacji:
22.10.2013 07:34
Data aktualizacji:
22.10.2013 07:34
Liczba wyświetleń:
2584
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz91ZespoldsKontroli.doc44 KB