Nr 84/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Zarządzenie Nr 84/2013
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 października 2013 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

Działając na podstawie § 17 ust.7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

Kierownik Studium Języków Obcych, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Regulaminu, dostosuje organizację i zakresy obowiązków podległych pracowników.

 

§ 3

Nadzór nad realizacją postanowień Regulaminu powierza się Kierownikowi Studium.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 12/1999 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
15 listopada 1999 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Studium Języków Obcych.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2013
z dnia 4 października 2013 roku
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

 

§ 1

 1. Studium Języków Obcych, zwane dalej Studium jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, prowadzącą działalność dydaktyczną na rzecz wydziałów.
 2. Studium może prowadzić działalność naukową, kształcić kadry naukowe oraz prowadzić działalność usługową na rzecz podmiotów spoza Uniwersytetu.
 3. Studium tworzy, przekształca i znosi Rektor zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Uniwersytetu.
 4. Nadzór nad działalnością Studium pełni właściwy Prorektor określony w decyzji Rektora o podziale kompetencji.

 

§ 2

 1. Działalnością Studium kieruje kierownik powoływany przez Rektora na wniosek rady jednostki zaopiniowany przez Senat.
 2. Rektor może powołać zastępców kierownika Studium na zasadach określonych w Statucie.
 3. Kierownik Studium kieruje jego działalnością i jest przełożonym wszystkich pracowników w nim zatrudnionych, którym określa zakres obowiązków.
 4. Kierownik Studium ponosi odpowiedzialność w szczególności za:

1)     realizację zadań przez Studium,

2)     gospodarkę majątkiem i przydzielonymi Studium środkami finansowymi,

3)     zgodne z zasadami i przepisami bhp i ppoż warunki pracy podległych pracowników.

 

§ 3

 1. Organem opiniodawczo-doradczym kierownika Studium jest Rada Studium.
 2. W skład Rady Studium wchodzą:
  1)    
  kierownik studium,
  2)    
  zastępcy kierownika,
  3)    
  kierownicy zespołów językowych,
  4)    
  przedstawiciel pracowników,
  5)     przedstawiciel związków zawodowych.
 3. Do kompetencji rady w szczególności należy opiniowanie kierunków działalności studium oraz współdziałanie w organizowaniu pracy dydaktycznej.

§ 4

 1. Strukturę organizacyjną Studium Języków Obcych tworzą zespoły językowe utworzone przez kierownika Studium.
 2. Pracą zespołów językowych kierują kierownicy powołani spośród nauczycieli akademickich.
 

§ 5

 1. Studium posiada ewidencyjnie wydzielony majątek. Ewidencja majątku prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.
 2. Gospodarkę finansową Studium prowadzi na podstawie planu rzeczowo-finansowy zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 3. Obsługę w zakresie spraw finansowych studium prowadzi kwestura Uniwersytetu.

 

§ 6

Zmiany regulaminu Studium dokonuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Prorektora nadzorującego działalność Studium.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.10.2013
Data publikacji:
07.10.2013 09:10
Data aktualizacji:
07.10.2013 09:15
Liczba wyświetleń:
1502
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz84RegulaminSJO.doc46.5 KB
RegulaminSJO.doc42 KB